Skip to content
Skip to navigation menu

English

Hwb i Brifysgol Caerdydd ar drothwy tymor newydd

26 Medi 2013

Grwp Caerdydd web

Mae’r ddarpariaeth addysg uwch cyfrwng Cymraeg ar draws de Cymru wedi derbyn hwb sylweddol yn sgil buddsoddiad gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mae naw o ddarlithwyr wedi’u penodi trwy Gynllun Staffio Academaidd y Coleg i weithio ym Mhrifysgol Caerdydd, Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd.

Mae Sali Collins wedi’i phenodi i ddatblygu darpariaeth ym maes Newyddiaduraeth, a hynny ym Mhrifysgol Caerdydd. Bydd cyn-bennaeth BBC Radio Wales yn gobeithio denu darpar fyfyrwyr i astudio’r pwnc am y tro cyntaf trwy’r Gymraeg yn y brifddinas.

Bydd modd astudio elfennau o Feddygaeth trwy gyfrwng y Gymraeg am y tro cyntaf, a hynny o dan arweiniad Sara Whittam ym Mhrifysgol Caerdydd. Gobaith Sara yw meithrin hyder yn y myfyrwyr i drin a thrafod meddygaeth trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae Gaynor Williams wedi’i phenodi i addysgu Nyrsio a Bydwreigiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Bu Gaynor yn nyrs yn adran niwroleg Ysbyty Athrofa Cymru am ugain mlynedd a threulio cyfnod yn gweithio fel darlithydd cysylltiol ym Mhrifysgol Caerdydd.

Manon George, sydd wrthi’n cwblhau doethuriaeth ar y testun Cyfraith Datganoli gafodd ei phenodi i swydd darlithydd y Gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae Manon yn aelod o Ganolfan Llywodraethiant Cymru ac wedi dysgu Cyfraith Gyhoeddus trwy’r Gymraeg dros y pedair blynedd diwethaf.

Ers graddio o Goleg Imperial Llundain, mae Zoe Morris Williams wedi gweithio fel meddyg teulu ym Mhontypridd ac fel darlithydd clinigol yn Ysgol Feddygol Prifysgol Caerdydd. Mae Zoe yn aelod gweithgar o’r Gymdeithas Feddygol Gymraeg a bydd hi’n ymuno â Phrifysgol Caerdydd fel Darlithydd Astudiaethau Gofal Iechyd.

Yn ôl Ioan Matthews, Prif Weithredwr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol: ‘‘Rydym yn falch iawn bod y tair prifysgol wedi llwyddo i benodi’r academyddion blaengar hyn o dan Gynllun Staffio Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac yn dymuno’r gorau iddynt oll. Rwy’n edrych ymlaen at weld cynnydd yn narpariaeth cyfrwng Cymraeg y prifysgolion dros y blynyddoedd nesaf o ganlyniad i fuddsoddiad y Coleg yn y swyddi hyn."

Nodiadau

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gorff cenedlaethol sy’n chwarae rhan allweddol wrth gynllunio, cefnogi a datblygu addysg cyfrwng Cymraeg ac ysgoloriaethau ym mhrifysgolion Cymru. Mae’n gweithio mewn partneriaeth â phrifysgolion ar draws Cymru ac yn ariannu nifer o fodiwlau ac adnoddau o’r safon uchaf.

Gwybodaeth bellach

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Manon Llwyd, Swyddog Datblygu Marchnata a Chyfathrebu, ar 01267 245 667, neu e-bostiwch m.llwyd@colegcymraeg.ac.uk