Skip to content
Skip to navigation menu

English

Mae i-Solve yn profi bod ganddo fformiwla enillgar

18 Gorffennaf 2009

Y Tîm buddugol ar gyfer y Prosiect Gorau yn GyffredinolY Tîm buddugol ar gyfer y Prosiect Gorau yn Gyffredinol

A all adran yn yr Ysgol Feddygaeth fasnacheiddio ei gwasanaethau a’i galluoedd a’u gwerthu i’r sectorau fferyllol a biotechnoleg?

Dyma un o bedair problem bywyd go iawn a gyflwynwyd i grŵp o fyfyrwyr ôl-raddedig fel rhan o i-Solve, cynllun menter unigryw i helpu adnabod y fenter fasnachol nesaf yn seiliedig ar ymchwil sy’n torri tir newydd ac sy’n digwydd ledled y Brifysgol ar hyn o bryd.

Y cyntaf o’i fath i’w gynnal yng Nghaerdydd, daeth i-Solve â chymysgedd eclectig o fyfyrwyr mentrus at ei gilydd yn bedwar tîm yn cystadlu i ymgymryd â’r her o ymchwilio i’r galw yn y farchnad am brosiectau ymchwil a ddewiswyd yn ofalus yn seiliedig ar eu potensial masnachol, naill ai trwy drwyddedu neu drwy eu cychwyn yn y dyfodol.

Ar ôl wyth wythnos o ymchwilio caled, enillodd y tîm i-Solve wedi’i arwain gan Suraj Menon, sy’n fyfyriwr yn yr Ysgol Feddygaeth, y teitl o’r ‘Prosiect Gorau yn Gyffredinol’ am eu model busnes strategol arloesol a ddatblygwyd ar gyfer Gwasanaethau Biotechnoleg Canolog (CBS), y cyfleusterau labordy diweddaraf sydd â thrwybwn uchel ac a leolir yn yr Ysgol Feddygaeth.

Roedd Gwasanaethau Biotechnoleg Canolog yn dibynnu ar y tîm i-Solve i bennu a oes digon o alw allanol am wasanaethau Gwasanaethau Biotechnoleg (platfformau technoleg ac arbenigedd academaidd) i gyfiawnhau gwariant yn y dyfodol ar brosesau achredu hanfodol. Yn ogystal, roedd rhaglen mapio glir ar gyfer datblygiad masnachol Gwasanaethau Biotechnoleg Canolog, a’r lle ar gyfer ymglymiad a gweithio ar y cyd o ran gweithgareddau trosglwyddo gwybodaeth gyda’r partneriaid strategol yng Nghymru, ac yn ehangach gyda’r rhai ym Mryste fel rhan o SARTRE, ynghyd â’r sectorau biotechnoleg a fferyllol yn ofynnol.

Dywedodd yr arweinydd tîm Suraj Menon sydd yn ei flwyddyn olaf o Ddoethuriaeth mewn Biowybodeg Ficro-arae: "Mae wedi bod yn gyfle gwych i gael profiad ymarferol o, a mewnwelediad i, fasnacheiddio ymchwil a gwasanaethau academaidd. Roedd yn bosibl i mi gael profiad o lawer o agweddau gwahanol ar hyn, gan gynnwys rheoli prosiectau, ymchwil marchnad, dadansoddi cystadleuwyr, ac asesiadau ariannol. Mae ein mentor yr Athro Ian Weeks wedi bod yn adnodd gwych i ni - roedd o gymorth mawr drwy gydol y prosiect, o greu strategaethau i gasglu a dadansoddi data, ac mae e wedi ein hysgogi drwy’r cyfnodau anodd."

Dywedodd Cyfarwyddwr Gwasanaethau Biotechnoleg Canolog , Yr Athro Nick Topley: "Mae ymwneud â’r prosiect i-Solve wedi bod yn amhrisiadwy. Mae wedi ein galluogi i gael syniadau ffres newydd am ddatblygu Gwasanaethau Biotechnoleg Canolog gan dîm brwdfrydig nad oedd ganddynt unrhyw wybodaeth flaenorol am Wasanaethau Biotechnoleg Canolog. O ganlyniad uniongyrchol i’r prosiect i-Solve maent wedi nodi rhai meysydd newydd i’w gwella, ond hefyd maent wedi atgyfnerthu meysydd lle rydym yn gwneud yn iawn!"

Marisa Taylor, Suraj Menon, Tingting He gyda’r Cyfarwyddwr Datblygu Strategol, Louise Casella.Marisa Taylor, Suraj Menon, Tingting He gyda’r Cyfarwyddwr Datblygu Strategol, Louise Casella.

Marisa Taylor, Suraj Menon, Tingting He gyda’r Cyfarwyddwr Datblygu Strategol, Louise Casella.

Denodd i-Solve fwy nag ugain o fyfyrwyr ôl-raddedig o ledled y Brifysgol a disgwyliwyd i bob tîm ymchwilio a chreu strategaeth i fynd â hi at y farchnad gyda chymorth Prif Ymchwilydd ac wedi’i goruchwylio gan fentor o’r byd diwydiannol. Cafodd ei redeg gan Fenter Myfyrwyr, sy’n rhan o’r Adran Ymchwil a Datblygu Masnachol.

Mae i-Solve Caerdydd yn seiliedig ar y rhaglenni i-Teams ym Mhrifysgol Caergrawnt ac MIT. Mae hyn yn gwneud Caerdydd y brifysgol gyntaf yn y DU ar ôl Prifysgol Caergrawnt i lansio cwrs i-Teams.

Dywedodd Dr Nick Bourne, Dirprwy Gyfarwyddwr Datblygu Masnachol yn RACD "nid yw i-Solve yn gêm busnes neu’n gystadleuaeth - mae’n sefyllfa lle mae pawb sy’n cymryd rhan ar ei ennill. Mae’r Brifysgol a’r Prif Ymchwilydd ar gyfer pob prosiect yn cael gwybodaeth werthfawr am fasnacheiddio eu technoleg yn y dyfodol ac mae’r myfyrwyr yn ennill sgiliau rhagorol i wella eu gyrfaoedd.

"Mae wedi profi ei hun i fod yn gyfle go iawn i gael effaith go iawn ar brosiectau go iawn. Dangosodd y myfyrwyr eu bod yn ddyfeisgar ac yn arloesol iawn, a chymerwn eu hargymhellion o ddifrif dros ben."

Gorffennodd yr her i-Solve gyda’r myfyrwyr yn cyflwyno eu prosiectau i dîm o feirniaid uchel eu parch a oedd yn cynnwys Dr Peter Grant – Prif Swyddog Technegol Fusion IP, Dr Gillian Whitfield o Astrum-IP a Mr Yannis Pierrakis o’r Gwaddol Cenedlaethol ar gyfer Gwyddoniaeth, Technoleg a'r Celfyddydau (NESTA).

Y tair menter arall a archwiliwyd gan dimau i-Solve oedd:

  • prosiect gan yr Ysgol Fferylliaeth ar gyfer gwasanaethau posibl i ddefnyddio bioamrywiaeth planhigion Cymru at ddefnydd cyffuriau’r dyfodol;
  • prosiect gan Ysgol y Biowyddorau i archwilio potensial masnachol technoleg peptidau PEN a gwasanaethau cysylltiedig;
  • prosiect gan yr Ysgol Beirianneg i edrych ar y potensial i ddatblygu cymhwysiad meddalwedd arloesol i ddadansoddi gwybodaeth ddigidol.