Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwell cyfle i oroesi gan bobl sy’n dioddef o ganser y prostad

28 Hydref 2010

Athro Malcolm Mason

Mae gan gleifion canser y prostad sy'n cael cyfuniad o therapi hormonau ac ymbelydredd well cyfle o dipyn i oroesi na chleifion sy’n derbyn ymbelydredd yn unig, yn ôl astudiaeth wedi’i harwain gan Brifysgol Gaerdydd.

Cyflwynir canlyniadau interim yr astudiaeth, sef yr astudiaeth hap fwyaf o’i bath, yn y sesiwn lawn yng Nghyfarfod Blynyddol Cymdeithas Oncoleg Ymbelydrol America (ASTRO) yr wythnos nesaf.

Rhwng 1995 a 2005, dewiswyd ar hap 1,205 o ddynion â chanser prostad risg-uchel yn yr Unol Daleithiau a Chanada i dderbyn therapi hormonau yn unig neu gyfuniad o therapi hormonau a thriniaeth ymbelydrol, a dilynwyd eu hynt am o leiaf chwe blynedd ar gyfartaledd. Gwnaed yr astudiaeth ar y cyd gan Sefydliad Canser Cenedlaethol Canada, Cyngor Ymchwil Feddygol y Deyrnas Gyfunol a Grŵp Oncoleg y De Orllewin yn yr Unol Daleithiau.

Mae canlyniadau interim yr astudiaeth yn dangos fod ychwanegu therapi ymbelydrol yn golygu lleihad sylweddol yn y risg o farwolaeth ymhlith y cleifion hyn. Hefyd, doedd y driniaeth ddim yn golygu mwy o sgil effeithiau hirdymor.

Dywedodd yr Athro Malcolm Mason, Pennaeth Oncoleg a Meddygaeth Liniarol yn Ysgol Feddygaeth Caerdydd a Chynghorwr Meddygol i Ymchwil Canser Cymru, Felindre: Os yw’r ffigurau o’r dadansoddiad interim yn debyg i’r rheini o’r dadansoddiad terfynol, byddem yn disgwyl lleihad o 43 y cant yn y tebygolrwydd o farwolaeth o ganser y prostad ymhlith dynion sy’n cael y driniaeth hon.

"Byddai hynny’n golygu y byddai miloedd o ddynion ledled y byd yn llai tebygol o farw o ganser y prostad."

Mae yna amrywiaeth fawr yn y triniaethau i ddynion â chanser y prostad lleoledig sydd â risg uchel, ac mae’n bwnc llosg iawn. Er bod nifer y dynion sy’n cael triniaeth gyfunol o hormonau a therapi ymbelydrol wedi cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae llawer o gleifion yn dal i gael therapi hormonau yn unig

Ychwanegodd yr Athro Mason, sydd hefyd yn rhan o’r cais ar gyfer Sefydliad newydd Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Caerdydd: "Mae’r astudiaeth hon yn ymwneud â newid arferion oherwydd mae’n tynnu sylw at bwysigrwydd ymbelydredd yn nhriniaeth cleifion canser y prostad risg-uchel ac mae'n dangos y manteision yn glir." Ychwanegodd yr Athro Mason. "Mae’n dangos y dylai’r driniaeth safonol ar gyfer y cleifion hyn bellach olygu therapi hormonau ynghyd ag ymbelydredd."

Related links

Tags