Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwella darogan, rhwystro a thrin canser

13 Gorffennaf 2011

Cancer Genetics Building

Mae partneriaeth newydd yng Nghymru yn anelu at drosi cryfder Caerdydd mewn geneteg canser yn ofal iechyd gwell i gleifion.

Mae Uned Ymchwil Biofeddygol Geneteg Canser wedi cael ei hariannu gan Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Llywodraeth Cymru (NISCHR). Bydd yn cysylltu’r ymchwilwyr yn Adeilad Geneteg Canser yr Ysgol Feddygaeth â grwpiau proffesiynol eraill yng Nghymru er mwyn gwella rhwystro, rhoi diagnosis a thrin canser.

Bydd yr Uned newydd yn adeiladu ar fuddsoddiad £5M y Brifysgol mewn isadeiledd ymchwil yn yr Adeilad Geneteg Canser. Bydd yn gweithio’n uniongyrchol gyda Labordy Geneteg y GIG i ddefnyddio canfyddiadau ymchwil er mwyn gwella darogan a rhwystro canser. Bydd yr ymchwilwyr hefyd yn gweithio gyda thimau clinigol fel y gall dadansoddi genetig dargedu triniaeth yn well drwy dreialon clinigol a thriniaeth gwasanaethau. Bydd yr ymdrech ymchwil ar ei hennill o dechnolegau geneteg newydd a ddatblygwyd ym Mharc Geneteg Cymru ac o’r samplau meinwe a geir gan Fanc Canser Cymru.

Ymysg y partneriaid eraill yn yr Uned fydd Prifysgol Bangor, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a Chanolfan Ganser Felindre. Byddant yn anelu at weithio gyda phartneriaid masnachol yn y sectorau technoleg fferyllol, diagnosteg a geneteg.

Un flaenoriaeth fydd adeiladu ar yr arbenigedd lefel uchaf sydd eisoes yng Nghymru drwy ddatblygu cenhedlaeth newydd o wyddonwyr fydd â’r sgiliau i ddefnyddio’r potensial aruthrol sydd gan geneteg a genomeg i wella gofal canser. Sefydlir cymrodoraethau ôl-ddoethuriaeth newydd yn Adeilad Geneteg Canser y Brifysgol, yr Ysgol Biowyddorau, Sefydliad Geneteg Feddygol, yr Ysgol Feddygaeth ac yn Ysgol Gwyddorau Biolegol Bangor. Bydd y cymrodoraethau yn rhoi cyfle i’r ymchwilwyr ddatblygu dealltwriaeth o ganserau dynol a defnyddio’r dechnoleg geneteg fwyaf datblygedig.

Dywedodd yr Athro Julian Sampson, Pennaeth Geneteg, Haematoleg a Phatholeg yn yr Ysgol Feddygaeth: "Bydd yr Uned Ymchwil Biofeddygol newydd yn adeiladu ar y cryfderau sydd gennym ni yng Nghymru drwy ddeall gwreiddiau genetig canser. Bydd yn hyrwyddo gweithio ar y cyd ac yn cyflwyno canfyddiadau ymchwil y gellir eu defnyddio gan y GIG a’r sector masnachol er mwyn gwella rhwystro, rhoi diagnosis a thrin canser. Byddwn hefyd yn creu swyddi newydd i ymchwilwyr ifanc dawnus dros ben fydd â’r sgiliau i ddefnyddio’r cynnydd a wnaed mewn geneteg. Bydd hyn yn sicrhau bod Cymru yn gwneud cyfraniad gwerthfawr yn y maes hanfodol bwysig hwn yn awr ac yn y dyfodol."

Mae cyllid £1.489M gan NISCHR ar gyfer yr Uned dros y tair blynedd nesaf yn rhan o becyn £7M ehangach a fwriedir i gadw Cymru ar flaen y gad ym maes ymchwil iechyd. Mae’r pecyn hefyd yn cynnwys £3M i sefydlu’r Ganolfan Genedlaethol dros Iechyd Meddwl yng Nghaerdydd. Dan arweiniad yr Athro Mike Owen a’r Athro Nick Craddock o’r Ysgol Feddygaeth, bydd yn cysylltu ymchwilwyr a gweithwyr proffesiynol wrth ddod o hyd i driniaethau ar gyfer ystod o gyflyrau meddwl.

Dywedodd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones am y pecyn ariannu: "Bydd y buddsoddiad hwn o gymorth i gadarnhau safle Cymru ar lwyfan y byd o safbwynt ymchwil a datblygu o flaen y gad. Mae’n hanfodol bod Cymru yn denu’r academyddion ymchwil, y gweithwyr iechyd proffesiynol, y myfyrwyr a’r busnesau o’r radd uchaf i gadw’r arbenigedd hwnnw.

"Bydd y wybodaeth a geir drwy ymagwedd gydweithredol rhwng y GIG a’r prifysgolion yn meincnodi Cymru gyda’r gorau yn y byd ar gyfer gwaith ymchwil iechyd a gwyddorau bywyd."

Dywedodd Dr Tony Jewell, Prif Swyddog Meddygol Cymru:

"Bydd y buddsoddiadau hyn yn gwneud cyfraniad o bwys i’n dealltwriaeth o ystod o afiechydon cyffredin. Bydd hynny yn ei dro yn trosi’n ddatblygiadau mewn diagnosteg a thriniaethau i gleifion yng Nghymru ac ar hyd a lled y byd."

 

Newyddion Cysylltiedig