Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwella triniaeth dialysis

18 Hydref 2011

Prof Nick Topley webProfessor Nick Topley

Mae gwyddonwyr y Brifysgol ar fin arwain rhwydwaith hyfforddiant ac ymchwil newydd o bwys ledled Ewrop a ddyluniwyd i wella triniaeth i gleifion y mae arnynt angen dialysis o ganlyniad i nam ar yr arennau.

Mae EuTRiPD yn rhwydwaith Ewropeaidd newydd gwerth €3.5M sy’n cynnwys academyddion, clinigwyr a busnesau meddygol a grëwyd i geisio llenwi’r bylchau mewn triniaeth ac ymchwil i ddialysis Peritoneol (PD).

Math o therapi amnewid arennol (RRT) yw PD sy’n angenrheidiol cyn trawsblannu arennau neu ar gyfer y cleifion hirdymor lle nad oes modd trawsblannu arennau.

Er ei bod yn driniaeth lwyddiannus ac effeithiol, ni wneir defnydd llawn ohono ledled Ewrop oherwydd diffyg gwybodaeth a phrofiad ymysg clinigwyr a gwybodaeth am y driniaeth.

Nod EuTRiPD yw llenwi’r bwlch hwn mewn gwybodaeth drwy hyfforddi grŵp craidd o glinigwyr ac ymchwilwyr PD fydd yn gallu cynnig dewis gwell o driniaeth i gleifion.

"Mae nifer yr achosion o afiechyd cronig arennol wedi dyblu dros y degawd diwethaf a disgwylir i’r nifer godi tua 8 y cant bob blwyddyn a chostio biliynau o ewros," yn ôl yr Athro Nick Topley o’r Ysgol Feddygaeth fydd yn arwain cyfraniad Caerdydd at y prosiect.

"Nid yw dialysis peritoneol yn bosibl ar gyfer llawer o gleifion ond gallai wella ansawdd bywyd pobl.

Ychwanegodd, "Drwy ddod â chanolfannau arbenigol ledled Ewrop ynghyd, rydym yn gobeithio cynnig amgylchedd hyfforddi fydd yn galluogi’r driniaeth i fod ar gael yn haws i gleifion. Bydd yr ymchwil hon yn cynorthwyo i amlygu dulliau diagnosteg a therapiwtig newydd fydd yn gwella canlyniadau i gleifion ac yn atal clefydau".

Mae arbenigwyr blaenllaw am PD o wledydd ledled Ewrop gan gynnwys yr Iseldiroedd, Awstria, Gwlad Pwyl, yr Almaen, Ffrainc, Sbaen a’r Swistir yn cydweithio i sefydlu rhwydwaith Ewropeaidd i hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o glinigwyr a gwyddonwyr PD.

Cysylltir y rhwydwaith hwn ag elusennau blaenllaw yn y maes (Kidney Research UK a’r Dutch Kidney Foundation), EuroPD sy’n sefydliad Traws-ewropeaidd sy’n hyrwyddo ymchwil ac arferion clinigol ym maes PD, a phartneriaid diwydiannol (Baxter Healthcare, Abbott a Zytoprotect).

Mae’r prosiect wedi’i rannu’n feysydd allweddol - bydd y rhaglen hyfforddi yn helpu i ymateb i’r angen brys i hyfforddi clinigwyr am bob elfen o PD a bydd ymchwilwyr sy’n gweithio gyda nhw yn trosglwyddo gwelliannau yn ôl ac ymlaen o’r labordy i’r gwely.

Bydd gwyddonwyr Caerdydd yn arwain rhannau penodol o’r prosiect gan gynnwys: edrych ar rôl celloedd i helpu atal llid; edrych ar sut gellir defnyddio data o dri BioBanc PD mawr sy’n cynnwys bio-enghreifftiau a chefndir genetig cleifion i’n helpu i ddeall pam nad yw’r driniaeth yn llwyddiannus yn achos rhai cleifion.

Yn ogystal â’r gwaith ymchwil, bydd tîm Caerdydd yn cynorthwyo i hyfforddi a datblygu’r genhedlaeth nesaf o glinigwyr sy’n trin cleifion dialysis gyda PD.

Ychwanegodd yr Athro Topley: "Bydd y rhwydwaith yn dod ag arbenigedd ym mhob maes hyfforddiant ac ymchwil ynghyd. Drwy gyfuno arbenigedd pob partner yn y sectorau cyhoeddus a phreifat, gallwn gyfuno triniaeth i gleifion ag arbenigedd hynod werthfawr ym maes ymchwil. Gobeithiwn y bydd yn arwain at ganfyddiadau pwysig yn y labordy er lles cleifion dialysis arennau."

Dolenni cysylltiedig

Yr Ysgol Feddygaeth

Kidney Research UK

Dutch Kidney Foundation

EuroPD