Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwella diogelwch cyffuriau

01 Mawrth 2011

Yr Athro Hall oedd Menyw’r Flwyddyn yng Nghymru yn 2008Yr Athro Hall oedd Menyw’r Flwyddyn yng Nghymru yn 2008

Gallai camgymeriadau wrth chwistrellu cyffuriau i mewn i gleifion gael eu dileu fel canlyniad i ddyfais arloesol gan y Brifysgol.

Mae’r Athro Judith Hall, Pennaeth Anaestheteg, Gofal dwys a Meddygaeth poen yn yr Ysgol Feddygaeth, wedi datblygu system Clo Hall, sef darn plastig â chodau lliw sy’n atal staff gofal iechyd rhag gwneud camgymeriad a chwistrellu cyffuriau a sylweddau eraill i ran anghywir o’r corff.

Dywedodd yr Athro Hall: "Un rheswm dros yr hyn sy’n mynd o’i le ynglŷn â chyffuriau mewn meddygaeth yw bod pobl yn gallu gwneud camgymeriadau ac mae gweinyddu cyffuriau ar hyd y llwybrau anghywir yn un o’r rhain.

Mae modd osgoi hyn trwy ddefnyddio cysylltyddion sy’n ei gwneud yn amhosibl i weinyddu cyffuriau ar hyd y llwybr anghywir.

"Roedd angen i ni atal yr holl bigiadau a oedd yn anfon cyffuriau ar hyd y llwybr anghywir, ac felly gwnes i ddyfeisio cyfres o gysylltyddion nad oes modd eu cysylltu ag unrhyw gysylltydd arall. Mae yna un siâp ar gyfer pigiadau mewnwythiennol a siâp gwahanol ar gyfer tiwbiau trwyn i stumog.

Mae disgwyl i system Clo Hall fod ar werth y mis hwn, ond mae’n cael ei defnyddio eisoes yn y Weriniaeth Tsiec.

Mae hefyd ar werth yng ngwladwriaethau’r Gwlff ac yn Tsieina.

Ychwanegodd yr Athro Hall: "Mewn gwirionedd, dydy’r rhain yn ddim ond darnau bach o blastig sy’n cysylltu â chyfres o ddarnau plastig eraill. Felly, er na ddylen nhw gostio mwy nag ychydig geiniogau, fe ddylen nhw arbed bywydau."

Cafodd y ddyfais ei chanmol hefyd gan y Dirprwy Weinidog dros Wyddoniaeth, Arloesedd a Sgiliau yn Llywodraeth Cynulliad Cymru, a chaiff ei dadorchuddio’n swyddogol yn nigwyddiad blynyddol BioCymru ay’n arddangos sector bio-wyddorau Cymru i gynulleidfa ryngwladol, fasnachol ac academaidd.

Dywedodd Lesley Griffiths AC: "Rwy wrth fy modd fod nifer o gwmnïau o Gymru yn cyflwyno cynhyrchion a dyfeisiau cyffrous yn BioCymru, gan gynnwys amryw sy’n ganlyniad i waith cydweithredol â’r GIG a’r byd academaidd ac sydd wedi elwa ar y rhwydweithiau lleol agos sydd gennym yng Nghymru.

"Fe allai’r cynhyrchion a’r dyfeisiau hyn wella iechyd a lles pobl yn ogystal â bod o fudd economaidd i Gymru."


Dolenni:

Tags