Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwella gwasanaethau iechyd meddwl ar gyfer pobl ddigartref

25 Ebrill 2014

Llamau_web

Mae Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth rhwng y Brifysgol ac elusen ddigartrefedd flaenllaw wedi cael y dyfarniad uchaf posibl gan asiantaeth arloesedd y DU, y Bwrdd Strategaeth Technoleg.

Mae’r dyfarniad ‘eithriadol’ yn cael ei roi i ganran fach o brosiectau Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth yn unig ledled y wlad, ac mae’r dyfarniad yn arwyddocáu’r ansawdd uchaf o gydweithredu rhwng Llamau Cyfyngedig a Phrifysgol Caerdydd.

Mae Llamau wedi bod yn darparu gwasanaethau tai, addysg, hyfforddiant a chymorth i bobl ifanc a menywod agored i niwed sy’n ddigartref yn ne Cymru ers mwy nag 20 mlynedd, a dechreuwyd y prosiect ar ôl darganfod ymchwil a gyflawnwyd gan Dr Katherine Shelton, yr Ysgol Seicoleg a Dr Marianne Van den Bree, yr Ysgol Feddygaeth, i ffactorau risg sylfaenol profiadau digartrefedd ymhlith pobl ifanc. Fe wnaeth yr ymchwil hon ddatgelu hefyd cyfraniadau allweddol trallod cynnar ac anawsterau iechyd meddwl. Roedd Llamau eisiau cymhwyso’r wybodaeth newydd hon yn ei dulliau a thechnegau presennol, gyda’r amcan o wella eu darpariaeth gwasanaeth. 

Wedi’i ariannu’n rhannol gan y Bwrdd Strategaeth Technoleg, Llywodraeth Cymru a’r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, mae’r prosiect wedi cael llwyddiant arwyddocaol, gyda chynhyrchion yn cynnwys datblygu offeryn sgrinio iechyd meddwl pwrpasol sy’n helpu staff i adnabod problemau iechyd meddwl yn gynnar ymhlith defnyddwyr gwasanaeth.  Mae’r offeryn hefyd yn galluogi’r elusen i roi mynediad llwybr carlam at gymorth a gwneud cyfeiriadau ystyrlon  a gwybodus. Mae canlyniadau arwyddocaol eraill yn cynnwys newidiadau i weithdrefnau asesu a monitro’r cwmni, hyfforddiant a datblygiad staff o ran materion iechyd meddwl, a cheisiadau llwyddiannus am gyllid gan sefydliadau elusennol eraill. Fe wnaeth y prosiect ddatblygu technegau asesu newydd hefyd, a ddefnyddiwyd yn ystod cyfweliadau seiciatrig gyda defnyddwyr gwasanaeth, sydd wedi achub bywydau ac sydd â’r potensial i barhau i wneud hynny.  

Dywedodd Dr Shelton: "Mae’r cyfle i drosglwyddo ymchwil i ymarfer yn dangos gallu’r Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth i wneud gwahaniaeth. Rydym yn falch iawn bod llwyddiant y cydweithrediad wedi cael ei gydnabod gan y Bwrdd Strategaeth Technoleg trwy ddyfarnu ein prosiect yn ‘eithriadol’, a byddwn yn adeiladu ar y cyflawniad hwn gydag ysgoloriaeth ymchwil Doethuriaeth a ariennir ar y cyd, a fydd yn dechrau ym mis Medi eleni." 

Dywedodd Sam Austin, Cyfarwyddwr Gweithredol, Llamau:  "Mae’r Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth wedi bod yn bartneriaeth gyffrous iawn i Llamau. Mae gweithio gyda Phrifysgol Caerdydd wedi’n galluogi ni i fod yn rhan annatod o ymchwil arloesol sy’n ystyried anghenion pobl ifanc sy’n ddigartref a throsglwyddo hyn i ffyrdd newydd o weithio gyda’r bobl ifanc agored i niwed rydym yn eu cynorthwyo. Mae’r tair blynedd diwethaf wedi caniatáu i ni ffurfio perthynas waith gref iawn gyda’r Ysgol Seicoleg hefyd, a chynllunio ffyrdd i barhau i weithio gyda’n gilydd. Rydym yn falch iawn bod y Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth wedi bod mor llwyddiannus ac rydym yn falch o’r adborth rydym wedi’i gael.​"

Dywedodd Paul Thomas, Rheolwr Busnes, Prifysgol Caerdydd:  "Mae cael dyfarniad ‘eithriadol’ yn adlewyrchu gwaith caled a’r gwerth cymdeithasol sylweddol a gynhyrchir trwy’r Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth, gan bawb sy’n gysylltiedig. Dyma’r ail ddyfarniad o’r fath y mae Prifysgol Caerdydd wedi’i ennill yn ystod y flwyddyn academaidd hon, sy’n dangos bod Prifysgol Caerdydd yn ymroi i ffurfio a chynnal partneriaethau cydweithredol sy’n cael eu llywio gan werth, sy’n cael effaith wirioneddol ac sydd o fudd i gymdeithas." 

Mae gan Gaerdydd bortffolio trawiadol o Bartneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth a Swyddfa Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth sy’n rhoi cyngor, arweiniad a chymorth i aelodau o dîm y prosiect, o ddechrau i ddiwedd pob prosiect. Maent yn arbenigwyr ym maes rheoli’r broses ymgeisio, a adlewyrchir yn eu llwyddiant mawr yn sicrhau cyllid ar gyfer Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth. I gael mwy o wybodaeth ar Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth, cysylltwch â’r tîm ar ktp@caerdydd.ac.uk neu ewch i wefan y Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth.

Dolenni cysylltiedig

Yr Ysgol Seicoleg

Yr Ysgol Feddygaeth

Llamau

Bwrdd Strategaeth Technoleg