Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwella diogelwch cleifion

09 Mai 2011

Patient safety 1 WEB

Gall y ffyrdd mae gwasanaethau ysbytai’r GIG yng Nghymru wedi eu strwythuro a’u rheoli’n lleol fod yn rheswm pam mai effaith amrywiol sydd gan gamau i leihau achosion o heintiau a geir mewn ysbytai a marwolaethau diangen. Dyna mae astudiaeth o bwys gan y Brifysgol yn anelu at ei ddatgelu.

Bydd arbenigwyr mewn rheoli sefydliadau o Ysgol Fusnes Caerdydd yn dechrau ar astudiaeth ymchwil o bwys i sefydlu pam mae camau i wella diogelwch cleifion yn gweithio’n well mewn rhai rhannau o’r wlad nag eraill.

"Amcangyfrifir bod un o bob deg o gleifion ysbyty’r GIG yn cael eu niweidio yn ystod eu gofal," yn ôl yr Athro Martin Kitchener, Ysgol Fusnes Caerdydd, arbenigwr ar ddadansoddi sefydliadol gofal iechyd.

"Ynghyd â’r costau dynol, mae digwyddiadau diogelwch yn gwaedu adnoddau’r GIG gan gostio amcangyfrif o £3.5 biliwn y flwyddyn mewn dyddiau gwelyau ychwanegol a hawliadau esgeuluster.

"Rydym eisoes yn gwybod o ganlyniad i fwy o ymwybyddiaeth gan y cyhoedd fod diogelwch cleifion ar ben yr agenda gyhoeddus a gwleidyddol – gyda rhaglenni gwella newydd a phwysig yn cael eu cyflwyno i wella diogelwch.

"Fodd bynnag, rydym yn gwybod hefyd fod y canlyniadau yn anwastad ar draws Cymru oherwydd y modd mae ysbytai yn cael eu strwythuro, y diwylliant sydd ganddynt a’r blaenoriaethau rheoli gwahanol.

"Bydd yr astudiaeth hon o gymorth i sefydlu, am y tro cyntaf, y dystiolaeth rydym ei hangen i ddeall pam rydym yn cael canlyniadau gwahanol i gleifion mewn rhannau gwahanol o Gymru ac o gymorth i gymryd camau i fynd i’r afael â hwy."

Cardiff Business SchoolMae’r tîm ymchwil o Ysgol Fusnes Caerdydd wedi cael grant o £330,000 wedi ei ddyfarnu gan Raglen Cyflawni a Threfnu Gwasanaeth y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd (NIHR SDO). Bydd yr astudiaeth yn archwilio nodweddion trefn a rheolaeth a gysylltir â gweithredu rhaglen diogelwch cleifion ysbytai cenedlaethol yn lleol ac yn llwyddiannus.

Dywedodd yr Athro Kitchener: "Mae astudiaethau diweddar wedi cael bod llawer o ymyriadau diogelwch yn methu â chyflawni’r gwelliannau a ddisgwylir oherwydd nodweddion sefydliadol sydd heb eu rhagweld fel strwythurau sefydliadol anaddas a blaenoriaethau rheoli yn cystadlu â’i gilydd.

"Mae’n dangos bod canlyniadau datblygiadau newydd o ran diogelwch cleifion yn y GIG yn amrywio ar draws ysbytai gan ddangos bod cyd-destun sefydliadol eu gweithredu yn cyfrif."

Bydd yr astudiaeth hon yn cyfuno mewnwelediadau o ddamcaniaethau sefydliadol oddi mewn i ddadansoddi realistaidd i archwilio’r berthynas rhwng agweddau ar gyd-destun sefydliadol a chanlyniadau iechyd yn rhaglen diogelwch cleifion genedlaethol Cymru 1000 o Fywydau +.

Yn benodol, bydd yr astudiaeth yn cyfuno data canlyniadau iechyd sy’n bod gyda data cynradd newydd ar gyd-destun i archwilio cyflwyno tri ymyriad diogelwch: gwella arweinyddiaeth, gostwng cyfraddau heintio, a rhoi rhestrau gwirio llawfeddygol ar waith.

Y nod pennaf yw adnabod pa ffactorau cyd-destun sy’n cyfrif, sut maent yn cyfrif, ac egluro pam maent yn cyfrif fel y gellir gwella’r prosesau a’r canlyniadau.

Yn ystod y flwyddyn gyntaf, bydd yr astudiaeth yn cyfweld arweinwyr rhaglenni, clinigwyr, nyrsys a rheolwyr ar naw safle ysbytai achos ac yn cynnwys ysbytai sy’n arddangos amrywiaeth mewn nodweddion sefydliadol yr awgrymir eu bod yn effeithio ar berfformiad gan gynnwys maint, cymhlethdod, ardaloedd gwledig/trefol.

Yn yr ail flwyddyn, ar ôl dadansoddi’r data cychwynnol, dewisir pedwar prif safle astudio ar gyfer astudio manwl, gan gynnwys cyfweliadau ychwanegol. Y nod pennaf fydd datblygu dealltwriaeth well o’r berthynas leol rhwng cyd-destun a pherfformiad parthed yr ymyriadau ffocal.

Ychwanegodd yr Athro Kitchener: "Bydd yr astudiaeth hon o gymorth inni ddatblygu sail dystiolaeth i wella ymdrechion llunwyr polisi a rheolwyr yn lleol, yn genedlaethol, ac yn rhyngwladol.

"Anelwn at ddatblygu model a allai weithredu fel offer diagnostig ar gyfer ymyriadau diogelwch cleifion newydd yn y dyfodol. Yn hanfodol, gobeithiwn y bydd ein canfyddiadau o help i wasanaethau’r GIG ar hyd a lled y wlad i ddatblygu ymyriadau gwella sy’n fwy tebygol o ‘weithio’ o dan eu hamgylchiadau lleol, amodol hwy."

Bydd yr astudiaeth yn dechrau fis Hydref a disgwylir ei chwblhau yn 2014.

Dolen gysylltiedig

Tags