Skip to content
Skip to navigation menu

English

Yn ystod yr haf

14 Awst 2013

In the summertime - clearing_web

Mae’n gamdybiaeth gyffredin bod bywyd Prifysgol yn sefyll yn stond pan fydd y myfyrwyr yn gadael am eu gwyliau haf. Er bod mis Awst yn adeg ar gyfer gwyliau ac ymlacio i nifer o bobl, mae llawer o waith i’w wneud i sicrhau bod digwyddiadau a phrosiectau allweddol yn parhau i lwyddo. Rydym yn cymryd cipolwg ar rai o’r pethau sy’n digwydd ar draws y campws y mis hwn.

Derbyniadau a Chlirio

Mis Awst yw’r mis pwysicaf yn y calendr derbyniadau, yn ddi-os. Wrth i ganlyniadau Safon Uwch gael eu cyhoeddi, mae cydweithwyr yn y Gofrestrfa yn gweithio gyda’r holl ysgolion academaidd i gadarnhau lleoedd myfyrwyr. Mae rhywfaint o ansicrwydd ynglŷn â’r niferoedd: hyd nes bod y canlyniadau’n cael eu cyhoeddi ni wyddys faint o fyfyrwyr sydd wedi cyflawni’r graddau a ragfynegwyd ar eu cyfer.

Caiff unrhyw leoedd sy’n weddill eu hysbysebu trwy glirio. Ar yr adeg hon, trosglwyddir y cyfrifoldeb i dîm recriwtio myfyrwyr y Brifysgol sydd, er gwaethaf ansicrwydd y canlyniad, wedi sefydlu cynlluniau helaeth i hysbysebu a llenwi’r lleoedd sy’n weddill. Yn ôl yr Uwch Swyddog Cyswllt Ysgolion a Cholegau, Ruth Thomas: "Er na fyddwn yn gwybod yr union nifer o leoedd sydd ar gael tan y funud olaf, mae gennym ni’r seilwaith wedi’i sefydlu i ymdopi â nifer uchel o alwadau yn ystod Clirio.

"I roi syniad i chi o sut mae’r galw wedi cynyddu – yn 2008 cawsom 800 o alwadau dros gyfnod o bedwar diwrnod, ac yn 2012 cawsom fwy na 4,200. Er mwyn sicrhau y gallwn fodloni’r galw, mae gennym ni ddwy ganolfan ymholiadau, pe byddai eu hangen, y mae staff yn gweithio ynddynt o 6.30am ar ddiwrnod y canlyniadau. Mae gan ein canolfan ymholiadau yn adeilad Morgannwg 12 llinell sy’n defnyddio technoleg draddodiadol ond, os bydd unrhyw broblemau’n codi gyda system ffôn y Brifysgol, mae gan ein canolfan ymholiadau yn adeilad Julian Hodge 18 o linellau digidol."

Mae’r tîm clirio yn hidlo ymholiadau gan ddarpar fyfyrwyr, gan ganiatáu i diwtoriaid derbyniadau ganolbwyntio ar siarad â’r myfyrwyr gorau. Trwy gydol yr wythnos, byddant yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr mewn ysgolion academaidd, yn enwedig tiwtoriaid derbyn, i sicrhau ein bod yn recriwtio myfyrwyr o’r safon uchaf bosibl.

Goruchwylir holl weithrediadau Cadarnhau a Chlirio’r Brifysgol gan y Grŵp Rheoli Derbyniadau, a gadeirir gan y Dirprwy Is-ganghellor.

Adnewyddu’r ystad

Mae gwyliau’r haf yn cynnig cyfle i’r tîm Ystadau ymgymryd â gwaith cynnal a chadw ac adnewyddu mewn preswylfeydd myfyrwyr yn ogystal â darlithfeydd ac ystafelloedd cyffredin ledled y campws.

Mae gwaith adnewyddu yn mynd rhagddo mewn mwy na 25 o breswylfeydd y Brifysgol ac yn cynnwys addurno, ailgarpedu a darparu dodrefn a nwyddau gwyn newydd yn lle hen rai.

Mae darlithfeydd ac ystafelloedd seminar yn cael eu hadnewyddu hefyd er mwyn sicrhau bod y safonau’n uchel ar gyfer dechrau’r flwyddyn academaidd nesaf. Mae adeilad Morgannwg ac adeilad John Percival yn ogystal â Thŷ Dewi Sant ymhlith y rhai a dargedwyd ar gyfer gwaith adnewyddu.

Yn yr Haf

Datblygu cysylltiadau â chynfyfyrwyr

Er bod llawer o aelodau cymuned y Brifysgol yn paratoi am groesawu myfyrwyr newydd, mae’r Swyddfa Cynfyfyrwyr wrthi’n datblygu eu perthynas â’r rhai hynny sydd newydd raddio. Yn dilyn wythnos Graddio brysur iawn, mae’r tîm wedi bod yn defnyddio cyfryngau cymdeithasu i gynyddu ymwybyddiaeth o’r rhaglen cynfyfyrwyr ac, yr wythnos ddiwethaf, anfonwyd neges e-bost yn croesawu holl aelodau Dosbarth 2013.

Gwahoddwyd yr holl raddedigion i ymuno â grŵp LinkedIn y cynfyfyrwyr (sydd â mwy na 7,000 o aelodau hyd yn hyn) ac i fanteisio ar gymorth gyrfaoedd gan y Brifysgol. Bydd y tîm yn anfon neges e-bost ddilynol ynghyd â neges atgoffa ynglŷn â rhaglenni ôl-raddedig a’r gwasanaeth gyrfaoedd rhad ac am ddim at raddedigion yn ddiweddarach y mis hwn, felly os oes gennych nodyn i’ch cynfyfyrwyr diweddar, rhowch wybod iddynt.

Un o ddatblygiadau newydd y tîm eleni yw’r Canllaw Cynfyfyrwyr i Brifysgol Caerdydd, lle y gwahoddir graddedigion i ysgrifennu nodyn byr o gyngor i fyfyrwyr newydd (mae croeso i staff ychwanegu llinell hefyd). Pan fydd wedi’i gwblhau, bydd y tîm yn gweithio gyda’r Swyddfa Ryngwladol a’r Tîm Recriwtio Israddedigion i ddosbarthu’r canllaw gan obeithio y bydd yn gwneud gwahaniaeth go iawn i rai o’n myfyrwyr newydd.