Skip to content
Skip to navigation menu

English

Wythnos Ddieuogrwydd

25 Mawrth 2011

Innocence week

Bydd Ysgol y Gyfraith, Caerdydd, yn cynnal ei hwythnos gyntaf erioed o ddigwyddiadau (28ain Mawrth - 1af Ebrill 2011) i gynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o aflwyddiannau cyfiawnder.

Mae’r wythnos wedi’i threfnu gan fyfyrwyr y gyfraith sy’n cymryd rhan yng Nghynllun Pro Bono y Brifysgol. Bydd y cynllun yn gyfle i fyfyrwyr weithio ar achosion go-iawn dan arolygiaeth cyfreithwyr wrth eu gwaith, ac i adolygu euogfarnau troseddol difrifol lle mae’r carcharorion yn dal i fynnu eu bod yn ddieuog.

Bydd y digwyddiadau’n gyfle i fyfyrwyr, staff a’r cyhoedd gael gwybod rhagor am y system apeliadau troseddol ac am yr anawsterau sy’n wynebu’r rhai a gafwyd yn euog – ar gam – o droseddau difrifol.

Meddai Alanna Tregear, Swyddog Dieuogrwydd Myfyrwyr Cymdeithas Myfyrwyr y Gyfraith, ac un a helpodd i drefnu’r Wythnos Ddieuogrwydd: "Mae’r Wythnos Ddieuogrwydd yn gyfle i’r myfyrwyr ac aelodau perthnasol o’r staff dynnu sylw at y gwaith sy’n cael ei wneud ym mhrosiect Dieuogrwydd Ysgol y Gyfraith yng Nghaerdydd, i gynyddu ymwybyddiaeth o’r achosion rydyn ni wrthi’n gweithio arnyn nhw ac i addysgu eu cydfyfyrwyr a’r cyhoedd am y broblem bwysig o aflwyddiannau cyfiawnder."

Mae amryw o ddigwyddiadau allweddol wedi’u trefnu, gan gynnwys un ar ffurf ‘Hawl i Holi’ gyda Michael O’Brien, un o’r tri a garcharwyd ar gam am lofruddio perchennog siop bapur newydd yng Nghaerdydd.

Cynhelir y digwyddiad am 6.30 nos Iau 31ain Mawrth yn Ysgol y Gyfraith yng Nghaerdydd, ac ymhlith aelodau eraill y panel bydd John Cooper QC, bargyfreithiwr blaenllaw ym myd hawliau dynol ac Athro er Anrhydedd yn Ysgol y Gyfraith, Glyn Maddocks, cyfreithiwr sydd â 25 mlynedd o brofiad, a’r Comisiynydd Adolygu Achosion Troseddol, Claire Bassett, a raddiodd yng Nghaerdydd.

Ddydd Mawrth, 29ain Mawrth, bydd yr Ysgol hefyd yn cyflwyno drama, The Nettie Hewins Story, a seiliwyd ar hanes "Tri Merthyr", un o’r achosion gwaethaf o aflwyddiant cyfiawnder yn hanes Cymru.

Meddai Dr Dennis Eady, Cadeirydd De Cymru yn erbyn Euogfarnu ar Gam: "Mae myfyrwyr o Brosiect Dieuogrwydd Ysgol y Gyfraith yng Nghaerdydd yn rhoi cymorth gwerthfawr i Dde Cymru yn erbyn Euogfarnu ar Gam, grŵp gwirfoddol sy’n cynnig cymorth i ddioddefwyr aflwyddiannau cyfiawnder, eu teuluoedd a’u cyfeillion.

"Mae’r Wythnos Ddieuogrwydd yn adlewyrchu eu pryder ynglŷn â’r mater trist a phoenus hwn a’u dyhead i geisio gwneud rhywbeth yn ei gylch. Rydyn ni’n ddiolchgar iawn iddyn nhw am eu hymdrechion."

Sefydlwyd Prosiect Dieuogrwydd Ysgol y Gyfraith yng Nghaerdydd yn 2005 am fod myfyrwyr yn ymddiddori’n fawr ym maes cyfraith droseddol ac, yn arbennig, mewn aflwyddiannau cyfiawnder.

Bydd myfyrwyr yn gweithio dan arolygiaeth cyfreithwyr a bargyfreithwyr ar achosion lle mae carcharorion tymor-hir yn dal i fynnu eu bod yn ddieuog o’r troseddau difrifol y’u cafwyd yn euog ohonynt.

Yn 2010, cyflwynodd Ysgol y Gyfraith, Caerdydd, chwe achos i’w hadolygu gan y Comisiwn Adolygu Achosion Troseddol. Gellir gweld hynt a helynt achosion ‘Chwech Caerdydd’ yn:

www.cyfraith.caerdydd.ac.uk/probono/innocence/casewatch

Ceir gwybod rhagor yn: www.cyfraith.caerdydd.ac.uk/newsandevents/events_pdf/462.pdf neu drwy gysylltu â Julie Price ar 029 2087 5610 neu e-bostio: PriceJA1@caerdydd.ac.uk.

Cysylltau:

 

Tags