Skip to content
Skip to navigation menu

English

Arweinwyr arloesedd a busnesau cynaliadwy

23 Mai 2013

Study_web

Mae dwy fenter newydd gan yr Ysgol Peirianneg fwyaf blaenllaw yng Nghymru yn cael eu lansio heddiw, a bydd y ddwy ohonynt yn gwneud effaith economaidd hirdymor trwy helpu i feithrin arweinwyr arloesol y dyfodol a sbarduno busnesau cynaliadwy.

Mae Ysgol Peirianneg y Brifysgol wedi ymuno ag entrepreneuriaid, Sefydliad Bywiogrwydd y DU, i gyflwyno dwy o’r Rhaglenni Meistr Peirianneg ac Entrepreneuriaeth cyntaf yn y DU yn y maes TGCh i gael eu harwain gan dechnoleg.

Lluniwyd yr MSc mewn Technoleg Cyfathrebu ac Entrepreneuriaeth a’r MSc mewn Systemau Amlgyfrwng ac Entrepreneuriaeth, a ddatblygwyd ar y cyd ag Ysgol Fusnes ac Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg y Brifysgol, yn benodol i helpu graddedigion i ymadael fel Prif Weithredwyr eu busnesau eu hunain a chreu swyddi ar gyfer y dyfodol.

Bydd y cyrsiau’n darparu gwybodaeth a sgiliau mewn naill ai peirianneg cyfathrebu diwifr a microdon, neu amlgyfryngau, ar lefel uwch.  Nod y ddau ohonynt yw bodloni’r angen brys am arbenigwyr sydd wedi’u hyfforddi yn y maes hwn - arbenigwyr a fydd yn gyfrifol am wynebu’r heriau sy’n cael eu cynnig gan dechnoleg newydd sy’n datblygu’n gyson.  Yn ogystal, byddant yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ennill sgiliau gwerthfawr mewn entrepreneuriaeth a dechrau busnes trwy ymgeisio i gymryd rhan yn ‘hyfforddiant dwys’ y Sefydliad Bywiogrwydd.

Dywedodd yr Athro Phil Bowen, Cyfarwyddwr yr Ysgol Peirianneg: "Mae hwn yn gyfle cyffrous i helpu i feithrin arweinwyr arloesedd y dyfodol yng Nghymru trwy ymgorffori entrepreneuriaeth yn y cwricwlwm.  Trwy gydweithio â’r Sefydliad Bywiogrwydd a datblygu eu sgiliau lefel uwch mewn sectorau diwydiannol allweddol, anelwn at droi graddedigion peirianneg peniog yn entrepreneuriaid llwyddiannus o gwmnïau technoleg uchel a fydd yn darparu cyflogaeth i economi Cymru."

Dywedodd Simon Gibson, un o’r Ymddiriedolwyr a sefydlodd y Sefydliad Bywiogrwydd: "Mae Rhaglen Raddedigion y Sefydliad Bywiogrwydd eisoes wedi dangos ei bod yn llwybr llwyddiannus tuag at fasnacheiddio technoleg a chreu cwmnïau llwyddiannus.  Mae ein prosiectau’n denu rhai o’r graddedigion gorau a mwyaf galluog ar draws y DU i ddatblygu’r sgiliau i fod yn entrepreneuriaid llwyddiannus.  Trwy gydweithio â Phrifysgol Caerdydd i gyflwyno’r ddwy raglen ôl-raddedig hyn, rydym yn gallu sicrhau ein bod yn helpu i wireddu potensial y graddedigion peirianneg mwyaf dawnus yng Nghymru."

Hefyd yn cael ei lansio’r wythnos hon y mae Porth Busnes newydd Caerdydd, sef canolfan trosglwyddo gwybodaeth wedi’i lleoli yn yr Ysgol Peirianneg.

Mae’r Porth Busnes, sydd wedi’i ddatblygu o Ganolfan Trosglwyddo Gwybodaeth Llywodraeth Cymru a ariannwyd gan A4B, yn cynnwys tair elfen yr hen Ganolfan Trosglwyddo Gwybodaeth, ynghyd â gweithgarwch Gwasanaethau Diwydiannol y Ganolfan Peirianneg Gweithgynhyrchu uwch (aMEC).  Gyda’i gilydd, mae’r ganolfan yn ymgysylltu â thua 250 o gwmnïau bob blwyddyn, y mae tua 50 y cant ohonynt wedi’u lleoli yng Nghymru.

Dywedodd yr Athro Bowen: "Yn aml, mae busnesau’n ei chael hi’n anodd manteisio ar arbenigedd a chyfleusterau academaidd gan nad ydynt yn siwr ble i fynd na phwy y dylid cysylltu â nhw.  Yn ogystal ag ymdrechu am ragoriaeth ryngwladol fel cynrychiolydd Cymru yng Ngrŵp Russell, sef y prifysgolion mwyaf blaenllaw yn y DU, mae gan yr Ysgol Peirianneg draddodiad maith o gydweithio â busnesau a diwydiannau lleol.

"Gan ddilyn arweiniad ein Bwrdd Diwydiannol Ymgynghorol, rydym yn darparu llwybr syml i fusnesau fanteisio ar ein harbenigedd academaidd a chyfleusterau labordy arbenigol ar draws yr Ysgol.

"Rydym yn ystyried ein rôl o ran cefnogi busnesau yng Nghymru i’w helpu i fanteisio ar ragoriaeth genedlaethol a rhyngwladol sefydledig mewn Peirianneg yn arbennig o bwysig, ac rydym yn disgwyl y bydd yr Ysgol yn gallu cefnogi busnesau o bob maint a’u helpu i wthio datblygiadau newydd ymlaen, amlygu syniadau newydd a chyfleoedd economaidd."

Lansiwyd y mentrau newydd gan David Rees AC yn ystod y digwyddiad "Engineering a Better Society" yn y Senedd, Bae Caerdydd.

Dolenni perthnasol

Ysgol Peirianneg Caerdydd