Skip to content
Skip to navigation menu

English

Peryglon iechyd yn gysylltiedig ag inswlin

04 Chwefror 2013

Type 2 diabetes and Insulin outcomes

Mae astudiaeth newydd gan y Brifysgol wedi darganfod y gallai cleifion sy’n dioddef o ddiabetes math 2 ac sy’n cael eu trin ag inswlin fod mewn mwy o berygl o gymhlethdodau iechyd gan gynnwys trawiad ar y galon, strôc, canser a chymhlethdodau yn ymwneud â’r golwg.

Trwy archwilio Cyswllt Data Ymchwil Ymarfer Clinigol y DU (y CPRD) ― sef data sy’n nodweddiadol o tua 10% o boblogaeth y DU ― edrychodd tîm o ymchwilwyr o Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd ar y risg o farwolaeth ymhlith cleifion a oedd yn cymryd inswlin o gymharu â thriniaethau eraill a gynlluniwyd i ostwng lefel glwcos yn y gwaed mewn pobl sy’n dioddef o ddiabetes math 2.

Canfu astudiaeth epidemiolegol y tîm fod pobl mewn mwy o berygl o ddioddef cymhlethdodau unigol cysylltiedig â diabetes, fel trawiad ar y galon, strôc, cymhlethdodau yn ymwneud â’r golwg a chlefyd yr arennau, o gymharu â chleifion a gafodd driniaethau eraill sy’n gostwng lefel glwcos.

Prof CurrieAthro Craig Currie

Yn ôl yr Athro Craig Currie o’r Ysgol Feddygaeth, a arweiniodd y gwaith ymchwil, "Inswlin yw’r therapi mwyaf hirsefydlog ar gyfer gostwng lefel glwcos yn y gwaed mewn pobl â diabetes math 2, ac mae ei ddefnydd wedi cynyddu’n sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf".

"Fodd bynnag, wrth i therapïau a thriniaethau newydd ymddangos ar gyfer diabetes, mae’r angen i sicrhau’r triniaethau gorau a mwyaf diogel ar gyfer diabetes wedi cael ei amlygu o’r newydd.

"Drwy adolygu data a gafwyd o’r CPRD rhwng 1999 a 2011, rydym wedi cadarnhau bod peryglon iechyd uwch i gleifion â diabetes math 2 sy’n defnyddio inswlin i reoli eu cyflwr," ychwanegodd.

Mae’r astudiaeth yn ategu canfyddiadau blaenorol a nododd y peryglon iechyd posibl y gallai inswlin eu hachosi ymhlith y grŵp penodol hwn o bobl.

Mynegwyd y pryderon cychwynnol ynglŷn â defnyddio inswlin ar gyfer diabetes math 2 yn dilyn astudiaeth o’r boblogaeth yng Nghanada, a nododd gynnydd triphlyg mewn marwolaethau.

Roedd astudiaeth debyg yn y DU ymhlith pobl mewn gofal sylfaenol â diabetes math 2 a oedd yn cael eu trin ag inswlin hefyd wedi nodi cynnydd 50% yn y risg o farwolaeth o gymharu â thriniaeth gyffredin arall.

Ychwanegodd yr Athro Currie: "Ni ddylai cleifion sy’n cael eu trin ag inswlin ar hyn o bryd ymatal rhag cymryd eu meddyginiaeth o dan unrhyw amgylchiadau, ac mae’n bwysig pwysleisio bod yr adroddiad hwn yn berthnasol i ddiabetes math 2 yn unig, sy’n dechrau yn nodweddiadol mewn pobl hŷn â phroblemau gordewdra.

"Mae amgylchiadau unigol pob claf yn wahanol a rheolir penderfyniadau ynglŷn â thriniaethau gan eu clinigwr sy’n ystyried eu hanes meddygol llawn. 

"Mae’r mwyafrif helaeth o bobl sy’n cymryd inswlin yn ei ddefnyddio heb unrhyw effeithiau niweidiol ac mae’n parhau yn ffurf ddibynadwy a chyffredin o driniaeth yn fyd-eang, ond mae’r astudiaeth hon yn dangos bod angen i ni ymchwilio i’r mater hwn ar frys ac y dylai’r awdurdodau rheoleiddio cyffuriau gymryd diddordeb ynddo.

"Dylai unrhyw un sy’n pryderu siarad â’u meddyg teulu yn gyntaf cyn cymryd unrhyw gamau o ran rheoli eu cyflwr."

Dolenni cysylltiedig:

Yr Ysgol Feddygaeth

The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism