Skip to content
Skip to navigation menu

English

Bwrdd cynghori rhyngwladol ar gyfer y Biowyddora

27 Mai 2010

O’r chwith i’r dde: Yr Athro Kevin Fox, Yr Athro Jim Murray, Yr Athro Kim Barrett, Yr Athro Ole Petersen, Yr Athro Alan Clarke, Yr Athro Mike BrufordO’r chwith i’r dde: Yr Athro Kevin Fox, Yr Athro Jim Murray, Yr Athro Kim Barrett, Yr Athro Ole Petersen, Yr Athro Alan Clarke, Yr Athro Mike Bruford

Mae Ysgol y Biowyddorau wedi penodi tîm o academyddion nodedig o bedwar ban byd i weithredu fel ei Bwrdd Cynghori Gwyddonol Rhyngwladol.

Mae’r Ysgol hefyd wedi ailstrwythuro ei hun yn isadrannau newydd i adeiladu ar ei phrif gryfderau ymchwil thematig a’u hyrwyddo, fel rhan o’i hymrwymiad i fod ymhlith Ysgolion Gwyddorau Biolegol gorau’r byd.

I nodi’r lansiad, gwnaeth yr Athro Kim Barrett, Deon Astudiaethau Graddedigion ym Mhrifysgol California, San Diego, ac aelod o’r Bwrdd Cynghori newydd, ymweld â’r Ysgol i drafod y cynlluniau ar gyfer y dyfodol. Mae’r Athro Barrett, sef arbenigwr rhyngwladol blaenllaw ar y system gastroberfeddol, yn ymwelydd rheolaidd â Chaerdydd. Mae ei chwaer Lynne Barrett-Lee yn nofelydd ac yn golofnydd i’r Western Mail ac mae wedi’i phriodi â’r Athro Peter Barrett-Lee o’r Ysgol Feddygaeth.

Dywedodd yr Athro Kim Barrett: "Mae’n fraint fawr cael gwasanaethu ar y Bwrdd Cynghori newydd. Credaf y bydd dwy rôl bwysig iddo. Y cyntaf o’r rhain fydd rhoi cyngor ar y cyfeiriad strategol y mae’r Ysgol am fynd iddo. Yr ail fydd lledaenu’r neges dros bedwar ban byd am y gwaith da sy’n digwydd yma.

Cafodd yr Athro Barrett daith o gyfleusterau’r Ysgol ac esboniwyd y strwythur newydd iddi. Mae’r Ysgol bellach wedi sefydlu pedair isadran ymchwil gystadleuol ryngwladol, gyda phob un wedi’i harwain gan ffigwr rhyngwladol mawr. Y prif feysydd yw: Biowyddorau Moleciwlaidd; Niwrowyddorau; Organebau a’r Amgylchedd; Pathoffisioleg ac Atgyweirio.

Dywedodd yr Athro Barrett: "Mae ad-drefnu’r strwythur ymchwil yn galonogol iawn. Mae wedi creu rhai grwpiau diddorol iawn sy’n mynd i ddod â phobl at ei gilydd a chreu mwy o gyfleoedd am brosiectau ymchwil newydd yn yr Ysgol a chyda chydweithwyr allanol ar faterion cymdeithasol o bwys gan gynnwys cynaliadwyedd ac iechyd."

Dywedodd yr Athro Ole Petersen, Cyfarwyddwr Ysgol y Biowyddorau, fod y strwythur sefydliadol newydd a chreu’r Bwrdd Cynghori Gwyddonol Rhyngwladol yn gysylltiedig. Dywedodd: "Bydd yr isadrannau newydd yn darparu strwythur ar gyfer adrodd yn ôl i’r Bwrdd am weithgarwch ymchwil yn yr Ysgol. Yna bydd y Bwrdd yn gallu rhoi cyngor ar y gwaith sy’n dda, yn ei thyb hi, a’r meysydd lle y mae angen datblygu pellach.

"Rwy’n hynod falch ein bod wedi gallu penodi Bwrdd mor rhagorol, a fydd, gobeithio, yn gweithredu fel cyfeillion gonest ac adeiladol i’r Ysgol yn ystod y blynyddoedd i ddod. Mae gennym bedair isadran gadarn iawn hefyd, gydag arbenigwyr rhyngwladol cydnabyddedig wrth y llyw ymhob un a mwy na 350 o aelodau gweithgar sy’n ymwneud â rhaglenni ymchwil deinamig."

Bwrdd Cynghori Gwyddonol Rhyngwladol

Yr Athro Kim Barrett, Prifysgol California, San Diego, UDA

Yr Athro Anders Björklund, Prifysgol Lund, Sweden

Yr Athro Charles Godfray FRS, Prifysgol Rhydychen

Yr Athro John Heath, Prifysgol Birmingham

Yr Athro Dame Louise Johnson FRS, Prifysgol Rhydychen

Yr Athro Arthur Konnerth, Prifysgol Dechnegol Munich

Yr Athro Oleg Krishtal, Athrofa Bogolometz , Kiev

Yr Athro Michel Lazdunski, CNRS Institut de Pharmacologie Moleculaire et Cellulaire Sohpia Antipolis

Yr Athro James Tiedje, Prifysgol Talaith Michigan

Is-adrannau Ymchwil Ysgol y Biowyddorau

Biowyddorau Moleciwlaidd - y mecanweithiau moleciwlaidd sy’n tanategu swyddogaeth fiolegol. Arweinydd - Yr Athro Jim Murray

Niwrowyddorau - ystod eang o ymchwil niwrolegol, o’r lefel foleciwlaidd i’r lefel ymddygiadol. Arweinydd - Yr Athro Kevin Fox

Organebau a’r Amgylchedd - bioleg organebau cyfan a’u rolau a’r ffordd maent yn rhyngweithio mewn ecosystemau cyfnewidiol, mewn heintiau ac iechyd ac ar lefel genetig. Arweinydd - Yr Athro Mike Bruford

Pathoffisioleg ac Atgyweirio - y mecanweithiau moleciwlaidd sy’n tanategu clefyd a’r prosesau sy’n annog atgyweirio ac adfywio. Arweinydd - Yr Athro Alan Clarke.

http://www.caerdydd.ac.uk/biosi/research/index.html

Pennawd: O’r chwith i’r dde: Yr Athro Kevin Fox, Yr Athro Jim Murray, Yr Athro Kim Barrett, Yr Athro Ole Petersen, Yr Athro Alan Clarke, Yr Athro Mike Bruford

Tags