Skip to content
Skip to navigation menu

English

Buddsoddi ar gyfer y dyfodol

22 Mawrth 2013

Prifysgol Caerdydd

Roedd cynyddu symudedd staff a myfyrwyr a buddsoddi yn isadeiledd a chyfleusterau’r Brifysgol yn ddwy o’r blaenoriaethau a amlinellwyd gan yr Is-Ganghellor yn ei gyflwyniad cyntaf i Lys y Brifysgol.

Wrth dderbyn yr Adroddiad Blynyddol a’r Cyfriflenni Ariannol, clywodd y Llys, sy’n cyfarfod yn flynyddol, o lygad y ffynnon am gynlluniau’r Athro Colin Riordan i Gaerdydd ar gyfer y blynyddoedd i ddod.

Gan amlinellu ei ddyheadau ar gyfer Caerdydd, soniodd yr Athro Riordan am ei nod i sefydlu’r Brifysgol ymhlith 100 prifysgol gorau’r byd ac ymhlith yr 20 orau ym Mhrydain. Siaradodd hefyd am ganolbwyntio ar bedwar maes allweddol: profiad ac addysg y myfyriwr; myfyrwyr rhyngwladol; rhagoriaeth ymchwil; ac ymgysylltu â Chaerdydd a Chymru.

Eglurodd hefyd yn y cyfarfod sut bydd symud i drefn Goleg newydd y Brifysgol yn rhoi mwy o atebolrwydd a chydlyniad ar draws yr holl sefydliad.

Meddai’r Athro Riordan: "Mae addysg uwch yn symud ymlaen yn gyflym ac mae’n rhaid i ni fod ar flaen y gad. Mae’r blaenoriaethau hyn, yn ogystal â buddsoddiad parhaus yn ein staff, ein myfyrwyr a’r campws, yn rhoi’r gefnogaeth a’r adnoddau sydd eu hangen ar bob unigolyn i gyflawni eu nodau ac yn helpu i roi Caerdydd ar y blaen i brifysgolion eraill."

Yn ystod ei araith, talodd yr Athro Riordan deyrnged i’w ragflaenydd, Dr David Grant am ei gyflawniadau yn ystod ei gyfnod yn y swydd, ac am osod y sylfeini i wneud yn siwr bod Caerdydd yn parhau’n brifysgol flaenllaw sy’n rhoi pwyslais ar ymchwil.

Myfyriodd hefyd ar rai o gyflawniadau amlwg y Brifysgol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gan gynnwys:

  • Lansio Canolfan Triniaeth Arthritis Arbrofol Ymchwil Arthritis y DU, sef y ganolfan ymchwil gyntaf yng Nghymru i ganolbwyntio ar ddatblygu cyffuriau a thriniaethau newydd i leddfu poen a dioddefaint dioddefwyr arthritis.
  • Cynnal Soirée Haf Fawreddog Academi Frenhinol Peiranneg a dynnodd sylw at rôl hollbwysig peirianwyr wrth baratoi atebion ar gyfer amrywiaeth eang o heriau amgylcheddol, cymdeithasol, iechyd ac economaidd.
  • Bydd prosiect ‘Deall Gwerth Dinasyddion Creadigol’, o dan arweiniad yr Athro Ian Hargreaves o’r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol ac Ysgol Fusnes Caerdydd, yn canolbwyntio ar hanfod yr economi greadigol – dinasyddion creadigol , a thrawsnewid y ffordd mae ein cymunedau’n rhyngweithio ag economïau diwylliannol a chreadigol y DU.

Dolenni perthnasol

Adolygiad Blynyddol 2012

Ynglŷn â’r Brifysgol