Skip to content
Skip to navigation menu

English

Buddsoddwyr mewn Pobl

09 Mawrth 2011

Investors in People

Y Brifysgol yw un o’r sefydliadau mwyaf yng Nghymru i dderbyn achrediad Buddsoddwyr mewn Pobl. Mae hefyd yn y cyntaf ymhlith yr 20 prifysgol ymchwil-ddwys yng Ngrŵp Russell i ennill y wobr ar draws y sefydliad.

Mae Buddsoddwyr mewn Pobl yn fframwaith a gydnabyddir yn genedlaethol sy’n sicrhau pobl eu bod yn gweithio i sefydliad sy’n ceisio gwella perfformiad a chyflawni amcanion cyffredin drwy annog a datblygu eu pobl yn effeithiol.

Mae Prifysgol Caerdydd yn cyflogi dros 6,000 o staff gan olygu ei bod yn un o’r cyflogwyr mwyaf yn y brifddinas ac yng Nghymru.

Cynhaliwyd yr asesiad mewn tair rhan rhwng mis Mehefin 2010 a mis Ionawr 2011. Bu’r aseswyr annibynnol yn cyfweld â staff o bob rhan o’r Brifysgol.

Gwelodd yr aseswyr arferion rhagorol ar waith ar draws y Brifysgol, gan gynnwys; gwella staff a datblygu rheolwyr; ym maes cyfathrebu; ac o ran gweithio mewn tîm. Cafwyd sylwadau am fentrau penodol fel y gefnogaeth a roddir i ferched sy’n astudio Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM), ac mewn meysydd academaidd yn ehangach.

Cydnabyddodd yr aseswyr yr angen am welliant parhaus mewn meysydd fel gwerthuso a’r fframwaith arwain a rheoli hefyd. Amlygwyd ganddynt yr angen am ddull cyson ar draws y Brifysgol gyfan.

Meddai’r Is-ganghellor, Dr David Grant: "Llongyfarchiadau a diolch i bob aelod o staff am y cyflawniad hwn. Mae rhai ysgolion, cyfarwyddiaethau ac isadrannau wedi cael eu cydnabod fel Buddsoddwyr mewn Pobl ers sawl blwyddyn. Heb os, mae’r profiad hwn wedi ein helpu i ennill y statws ar draws y Brifysgol. Rwyf yn arbennig o ddiolchgar i lawer o fy nghydweithwyr sy’n rhannu fy mrwdfrydedd a fy nyheadau ar gyfer Buddsoddwyr mewn Pobl. Maen nhw wedi gweithio’n ddiflino i gyflwyno’r newidiadau sydd eu hangen ac yn ymrwymedig i welliant parhaus drwy ein prif adnodd: ein pobl.

"Mae ennill cydnabyddiaeth Buddsoddwyr mewn Pobl yn gam pwysig, ond mae’n garreg filltir ar daith. Cydnabyddodd ein haseswyr sawl enghraifft o arfer da ond mae’n rhaid i ni wneud rhagor o rannu ac ymgorffori’r arferion hyn ar draws y Brifysgol gyfan. Er enghraifft, daeth i’r amlwg i’n haseswyr nad yw gwerthusiadau’n cael eu cynnal yn gyson ar draws y Brifysgol. Bydd y canfyddiadau hyn, a sawl un arall, yn cael eu hystyried yn ofalus er mwyn i ni allu canfod rhagor o gyfleoedd i wella’n barhaus."

Mae gwobr Buddsoddwyr mewn Pobl yn bluen arall yn het y Brifysgol sy’n cydnabod ymrwymiad y Brifysgol tuag at greu Gweithle Cadarnhaol, datblygu staff yn ogystal â chydraddoldeb ac amrywioldeb. Mae ein gwobrau blaenorol yn cynnwys: gwobr arian gyntaf Athena Swan i gydnabod llwyddiant y Brifysgol o ran denu, cadw a dyrchafu merched ym meysydd Gwyddoniaeth, Peirianneg a Thechnoleg, gwobr Addysg Uwch y Times am raglen arwain a rheoli’r Brifysgol ar gyfer prif archwilwyr mewn timau ymchwil, yn ogystal â bod ymhlith y 100 cyflogwr uchaf ar restr Stonewall i gydnabod ymdrechion arloesol y Brifysgol i greu gweithle lle gall pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol gyflawni eu potensial llawn.

Bydd y tîm Buddsoddwyr mewn Pobl yn ailasesu’r Brifysgol mewn tair blynedd.

Dyfyniadau ategol

Adroddiad Buddsoddwyr mewn Pobl: "Drwy gyflawni statws Buddsoddwyr mewn Pobl, mae eich sefydliad ar flaen y gad o ran arferion da. Mae’n dangos yn glir i bawb eich bod yn ymrwymedig i welliant parhaus drwy eich prif adnodd: eich pobl".

Professor Terry ThreadgoldYr Athro Terry Threadgold

Meddai’r Athro Terry Threadgold, Dirprwy Is-ganghellor, Staff ac Amrywiaeth:

"Mae Buddsoddwyr mewn Pobl (BmP) yn rhan allweddol o’n gwaith fel sefydliad i sicrhau bod pob aelod o staff yn gweithio mewn gweithle cadarnhaol. Mae ennill statws BmP yn rhoi fframwaith hollbwysig er mwyn creu hinsawdd lle mae gwelliant parhaus ar waith.

"Gweithio mewn tîm yw hanfod BmP. Mae’n seiliedig, o raid, ar ymdrech ar y cyd, ac mae pawb a gymerodd ran ac sy’n myfyrio ac yn dysgu o’r broses yn helpu’r Brifysgol gyfan i symud ymlaen. Rydym yn ddiolchgar dros ben i’n holl staff a dreuliodd amser yn cael eu cyfweld ac ymdrechu i gynorthwyo’r Brifysgol i symud ymlaen fel hyn. Diolch yn fawr."

Meddai Karen Cooke, Rheolwr Datblygu Sefydliadol: "Mae ennill achrediad Buddsoddwyr mewn Pobl yn dipyn o gamp i’r Brifysgol ac mae’n feincnod o ran faint rydyn ni wedi gwella’r ffordd rydyn ni’n rheoli, datblygu ac yn cynorthwyo ein staff. Mae lle i wella o hyd o ran arferion rheoli pobl ac mae hyn yn sicr yn waith sy’n mynd rhagddo ar draws y Brifysgol gyfan. Hoffwn ddiolch i bob aelod o staff a roddodd o’u hamser prysur i fynd i unrhyw gyfweliad gydag aseswr Buddsoddwyr mewn Pobl dros yr wyth mis diwethaf, yn enwedig staff yr ysgolion a’r cyfarwyddiaethau sydd wedi rhoi gwybodaeth i mi a goddef fy ymholiadau a fy nghwestiynau diddiwedd!"

Dyma rai o’r cryfderau ar draws y Brifysgol yn ôl Tîm Asesu BmP:

· Y cyfleoedd sydd gan y staff i fanteisio ar amrywiaeth eang o gyrsiau i hwyluso eu datblygiad personol.

· Sut mae’r Brifysgol yn gwneud ei gorau i wrando ar adborth ac yn ceisio gwella yn sgil hynny.

· Yr ymrwymiad parhaus tuag at ddatblygu a chyflwyno arferion rheoli cadarn.

Dyma rai o’r meysydd i’w datblygu:

· Hyrwyddo mentora’n fwy effeithiol gan fod diffyg ymwybyddiaeth a dealltwriaeth am drefn y Brifysgol yn y maes hwn.

· Anogaeth i gymryd rhan yn y broses werthuso. Amlygu manteision a gwerth y system werthuso.

Adeiladu ar y gwaith da a wnaed ar y Fframwaith Arwain a Rheoli ac annog gwerthuswyr a’r rhai sy’n cael eu gwerthuso i ymgorffori hyn yn eu hymagwedd.

Dolenni perthnasol