Skip to content
Skip to navigation menu

English

Is-ganghellor i gydgadeirio fforwm strategol ar gyfer arweinwyr prifysgol a byd busnes

13 Mehefin 2013

cardiff univ india webVice-Chancellor Professor Colin Riordan

Mae’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Prifysgolion a Busnes (NCUB) wedi sefydlu Cyngor yng Nghymru a gaiff ei gydgadeirio gan yr Is-ganghellor, yr Athro Colin Riordan a’r Athro Simon Bradley, Is-lywydd, EADS Innovation Works.

Bydd NCUB Cymru yn datblygu, yn hybu ac yn cynorthwyo cydweithio o’r radd flaenaf rhwng prifysgolion i atgyfnerthu partneriaethau ar draws byd busnes ac addysg uwch yng Nghymru a’u gwella ymhellach.

Bydd y Cyngor yn darparu fforwm strategol ar gyfer arweinwyr prifysgolion a byd busnes i nodi meysydd ar gyfer cydweithio, cyfleoedd newydd ac atgyfnerthu partneriaethau sy’n bodoli eisoes. Sefydlwyd y Ganolfan Genedlaethol, sy’n weithredol ledled y Deyrnas Unedig, gyda chymorth gan bob un o’r pedwar o brif gyrff cyllid addysg uwch gan gynnwys Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC, gyda chyllid a roddwyd gan Lywodraeth Cymru), yn ogystal â phartneriaeth strategol â’r Bwrdd Strategaeth Technoleg (TSB).

Dywedodd yr Athro Colin Riordan: "Mae cydberthynas gref a ffyniannus rhwng prifysgolion a busnesau yng Nghymru yn hollbwysig i gynorthwyo twf, swyddi a ffyniant. Bydd cydweithio gwell rhwng system ein prifysgol a busnesau hefyd yn cynorthwyo cyflogadwyedd graddedigion a’r cyfnod o ymaddasu i’r gweithle, yn ogystal â phartneriaethau i wella ymchwil a datblygiad."

Dywedodd Dr David Docherty, Prif Weithredwr NCUB: "Mae cydweithio o’r radd flaenaf rhwng busnes ac addysg uwch yn gonglfaen ffyniant economaidd. Fodd bynnag, er mwyn mynd i’r afael â chystadlu byd-eang, mae angen i Gymru fod yn wlad o arloesi, cydweithredu a rhwydweithio. Mae lansio NCUB Cymru yn ddatganiad mawr sy’n dangos bod prifysgolion Cymru a busnesau yng Nghymru yn barod am yr her."

Dywedodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews: "Mae creu’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Prifysgolion a Busnes Cymru yn gam sylweddol ymlaen o ran meithrin cydberthynas hir a pharhaus rhwng diwydiant a’n prifysgolion ac mae hynny’n rheswm i ddathlu."

Ychwanegodd yr Athro Simon Bradley: "Nid oes unrhyw ffordd benodol o ganfod yr hanfodion sy’n sicrhau bod modd troi syniadau’n dechnoleg go iawn sy’n arwain yn y pen draw at fuddion busnes, ond mae angen i Ddiwydiant, y Byd Academaidd a’r Llywodraeth gydweithio. Mae pethau arloesol hollbwysig yn digwydd yn ein labordai ond maent hefyd yn digwydd mewn prifysgolion, busnesau bach a chanolig a chwmnïau eraill ac mae hynny’n hanfodol – mae angen i ni allu lleoli, meithrin ac integreiddio’r technolegau arloesol hyn mewn ffordd a fydd yn fanteisiol i bob rhanddeiliad. Mae angen i ni feithrin perthnasau dibynadwy fel bod modd i bartneriaethau hirdymor ffynnu. Bydd sefydlu NCUB Cymru yn datblygu’r nodau hyn ymhellach ac rwy’n hynod falch ein bod yn symud gyda’n gilydd ag ysbryd cydweithio, partneriaeth ac ymddiriedaeth."

Mae’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Prifysgolion a Busnes (NCUB) yn datblygu, yn hybu ac yn cynorthwyo cydweithio o’r radd flaenaf rhwng prifysgolion a busnesau ledled y DU. Y nod yw dod o hyd i ffyrdd ymarferol o fanteisio ar y doniau sy’n cael eu datblygu yn ein prifysgolion a grym y DU o ran ymchwil a datblygiad arloesol, er budd economi’r genedl.

Dolenni cysylltiedig

NCUB

 

Tags