Skip to content
Skip to navigation menu

English

Arloesydd geneteg yn cael ei urddo’n farchog

16 Mehefin 2014

Professor Mike Owen_web

Mae’r Athro Mike Owen wedi’i urddo’n farchog yn anrhydeddau pen-blwydd y Frenhines am ei wasanaethau ym meysydd Seiciatreg a Niwrowyddoniaeth.

Mae’r Athro Owen yn arbenigwr blaenllaw ym meysydd geneteg anhwylderau seiciatrig a niwroddirywiol.

Mae wedi cyhoeddi dros 500 o bapurau gwyddonol yn ogystal ag amlygu ffactorau risg genetig newydd ar gyfer nifer o anhwylderau gan gynnwys sgitsoffrenia, anhwylder deubegwn, clefyd Alzheimer, Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd a dyslecsia.

Meddai’r Athro Owen: "Yn amlwg, mae unrhyw lwyddiant y gallwn fod wedi’i gael wedi dibynnu ar waith a chymorth llawer o bobl eraill.

"Hoffwn ddiolch i’m cydweithwyr academaidd, y rhai ifanc a phrofiadol fel ei gilydd, yn ogystal â’m cydweithwyr gweinyddol a thechnegol ers dros 20 mlynedd. Mae’n anrhydedd hon yn dystiolaeth o’r hyn yr ydych wedi’i gyflawni.

"Rydw i wedi cael llawer o gefnogaeth gan y Cyngor Ymchwil Feddygol hefyd ers i mi fod yn fyfyriwr doethur. Yn fwy diweddar, mae’r Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ac Ymddiriedolaeth Wellcome wedi fy nghefnogi.

"Rydw i wedi cael cefnogaeth sefydliadol gwych hefyd, gan hen Goleg Meddygaeth Prifysgol Cymru yn y lle cyntaf, a chan Brifysgol Caerdydd ers 2004.

"Mae’r anrhydedd yn brawf hefyd o gryfder Seiciatreg a Niwrowyddoniaeth yng Nghaerdydd. Drwy sefydlu Canolfan Geneteg a Genomeg Niwroseiciatreg Coleg Ymchwil Feddygol Prifysgol Caerdydd a’r Sefydliad Ymchwil Iechyd Meddwl, credaf ein bod wedi gosod y sylfeini ar gyfer hyd yn oed yn rhagor o lwyddiant dros y 20 mlynedd nesaf wrth fynd i’r afael ag anhwylderau seiciatrig a niwroddirywiol.

Mae ymchwil ddiweddar yr Athro Owen wedi canolbwyntio ar droi canfyddiadau geneteg yn fanteision i gleifion drwy gynnal ymchwil am fecanweithiau, dosbarthiad a diagnosis clefydau, yn ogystal ag ym maes cydweithio a chyfathrebu â’r cyhoedd.

Ar hyn o bryd, ef yw Pennaeth Sefydliad Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddoniaeth Clinigol yr Ysgol Feddygol, ac mae’n Ddirprwy Bennaeth yr Ysgol Feddygaeth hefyd. O dan ei oruchwyliaeth, daeth y Sefydliad Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddoniaeth Clinigol i’r brig yn yr Ymarfer Asesu Ymchwil diweddar.

Ar ben hynny, mae’n Gyfarwyddwr Canolfan Geneteg a Genomeg Niwroseiciatreg y Cyngor Ymchwil Feddygol.

Yn ogystal â’i weithgareddau ymchwil diweddar, mae’r Athro Owen yn parhau i fod yn ymgynghorydd mewn Seiciatreg Gyffredinol i Oedolion. Yn y gorffennol, mae wedi bod yn Llywydd y Gymdeithas Geneteg Seiciatrig Ryngwladol yn ogystal ag aelod o Academi’r Gwyddorau Meddygol.

Yn ôl yr Is-ganghellor, yr Athro Colin Riordan: "Mae’r Athro Mike Owen yn ymchwilydd rhagorol ac yn aelod pwysig o gymuned y Brifysgol.

"Mae wedi arwain rhai o’r darganfyddiadau pwysicaf yng ngeneteg anhwylderau seiciatrig a niwroddirywiol yn ystod y ddau ddegawd diwethaf. Yn ehangach, mae ei waith wedi codi proffil salwch meddwl.

"Mae ei ymdrechion o ran sefydlu ac arwain Canolfan Geneteg a Genomeg Niwroddirywiol Cyngor Ymchwil Feddygol y Brifysgol a’r Sefydliad Ymchwil Iechyd Meddwl wedi gosod Prifysgol Caerdydd yn gadarn ar y map oherwydd ein hymchwil sydd ar flaen y gad yn y maes hwn.

"Mae gweld aelodau o gymuned Prifysgol Caerdydd yn cael eu cydnabod fel hyn yn ysbrydoliaeth.

"Llongyfarchiadau i’r Athro Owen ar ei anrhydedd cwbl haeddiannol."

Dolenni cysylltiedig

Canolfan Geneteg a Genomeg Niwroseiciatreg y Cyngor Ymchwil Feddygol

Sefydliad Ymchwil Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl

Yr Ysgol Feddygaeth