Skip to content
Skip to navigation menu

English

Lansio rhaglen hyfforddiant werdd yng Ngogledd Cymru

20 Mai 2013

BEST

Bydd rhaglen hyfforddiant newydd o bwys a gefnogir gan yr UE ar gyfer proffesiynolion yn y sector amgylchedd adeiledig yn cael ei lansio yng Ngogledd Cymru y mis hwn.

Nod y rhaglen Hyfforddiant Cynaliadwyedd yn yr Amgylchedd Adeiledig yw gosod Cymru ar flaen y gad o ran arbenigedd mewn cynaliadwyedd drwy gynnig hyfforddiant hyblyg â chymhorthdal i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau yn yr arferion cynaliadwyedd diweddaraf - yn arbennig mewn adeiladu, ynni, gwastraff a dŵr.

Caiff cyrsiau eu cynnig i bobl sy’n byw yn un o ardaloedd Cydgyfeirio Cymru, o hydref 2013.

Cynhelir lansiad y rhaglen yng Ngogledd Cymru yn Venue Cymru yn Llandudno ar ddydd Iau 23 Mai am 5pm a bydd yn cynnwys gwybodaeth i gyflogwyr, unigolion a darparwyr hyfforddiant posibl.

"Byddwn yn dod â’r darparwyr hyfforddiant gorau oll at ei gilydd i ddarparu hyfforddiant a fydd o fudd i fusnesau, gweithwyr, yr amgylchedd ac economi Cymru," dywedodd cyfarwyddwr y rhaglen, Dr Julie Gwilliam, o Ysgol Bensaernïaeth Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd.

"Bydd yr hyfforddiant ar gyfer pobl megis aseswyr a chynghorwyr ynni, penseiri, cynllunwyr, peirianwyr, timau cynnal a chadw, syrfewyr, goruchwylwyr safleoedd a llawer o swyddi cysylltiedig eraill. Rydym yn arbennig o awyddus i gynnwys menywod a phobl dros 50 sy’n gweithio mewn meysydd gwahanol yn yr amgylchedd adeiledig."

Caiff y rhaglen ei chefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru i ddarparu hyfforddiant hyd at fis Gorffennaf 2015.

"Er y daw rhaglen Hyfforddiant Cynaliadwyedd yn yr Amgylchedd Adeiledig i ben yn 2015, rydym yn benderfynol o adael etifeddiaeth werthfawr," ychwanegodd Dr Gwilliam. "Byddwn yn gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol sydd â chyfrifoldebau dros sgiliau yn y sectorau ynni, gwastraff, dŵr a’r amgylchedd adeiledig i greu map ffordd ar gyfer strategaeth a darpariaeth hyfforddiant dros 10 mlynedd. Bydd hyn yn rhoi adnoddau gwell i fusnesau, gweithwyr a darparwyr hyfforddiant yng Nghymru drwy’r cyrsiau y byddwn yn eu cyd-drefnu."

Mae’n bosibl bod nifer fach o leoedd ar gael o hyd ar gyfer y digwyddiad – nid oes tâl am fynychu. Ewch i’r wefan neu ffoniwch 029 2087 0990 am wybodaeth.

Dolenni cysylltiedig

Rhaglen Hyfforddiant Cynaliadwydd yn yr Amgylchedd Adeiledig
 

Tags

Newyddion Diweddaraf

Newyddion Diweddaraf Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg