Skip to content
Skip to navigation menu

English

Lansio Blwyddyn Pen-blwydd Prifysgol Caerdydd yn 125

24 Ionawr 2008

Lansiwyd dathliadau pen-blwydd y Brifysgol yn 125 neithiwr gyda goleuo i’r Prif Adeilad yn ysblennydd a negeseuon o gefnogaeth am 125 mlynedd o gyflawniad ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ym 1883, roedd Y Frenhines Fictoria yn rheoli chwarter y ddaear, roedd Robert Louis Stevenson yn achosi cyffro gyda Treasure Island, enillodd Blackburn Olympic gwpan yr FA a bu’r clychau’n canu yn sgil agoriad Prifysgol Caerdydd. Roedd ganddi 13 o staff, 151 o fyfyrwyr, ychydig iawn o incwm nac adnoddau ac yn gweithredu mewn adeilad adfeiliedig a oedd, gynt yn glafdy.

Heddiw, mae gan y Brifysgol tua 6,000 o staff (gan gynnwys dau sydd wedi derbyn Gwobr Dinesig Nobel) 26,000 o fyfyrwyr, adeiladau ardderchog a chyfleusterau yng nghanol dinesig y ddinas a champws Parc y Mynydd Bychan, trosiant blynyddol o £370M, a safle ymhlith 100 o brifysgolion y byd uchaf. Mae’n rhan o’r ugain prifysgol ymchwil uchaf Grŵp Russell Prydain ac mae newydd ennill ei thrydedd wobr am ragoriaeth yng Ngwobr Pen-blwydd y Frenhines.

Wrth ddynesu at ben-blwydd go-iawn y Brifysgol ar 24 Hydref, 2008, lluniwyd rhaglen ddigwyddiadau arbennig. Bydd yn cynnwys cyngherddau, seremonïau gwobrwyo, cynadleddau, darlithoedd, chwaraeon a digwyddiadau diwylliannol a chymdeithasol eraill, oll wedi eu cynllunio ar y cyd er mwyn dod â’r ystod ehangaf o bobl ynghyd i nodi’r flwyddyn bwysig hon.

Hefyd ar ei ffordd y mae apêl y Brifysgol ‘125 am 125’. Gan ychwanegu at thema’r pen-blwydd sef ‘Newid bywydau’, nod yr apêl yw creu 125 o ysgoloriaethau ychwanegol i helpu’r genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr ac ymchwilwyr ifanc i wireddu eu dyheadau academaidd yng Nghaerdydd. Bydd y £100,00 cyntaf a godir yn cael ei ariannu’n gyfatebol gan y Brifysgol.

Yn y lansiad, myfyriodd Is-Ganghellor y Brifysgol, Dr David Grant, ar ddathliadau pen-blwydd yn 125 fel carreg filltir yn darparu cyfle i ddathlu cyflawniadau'r gorffennol a phresennol ill dau, ac i edrych tua’r dyfodol. Dywedodd:

"Pwrpas ein Pen-blwydd yn 125 yw dathlu'r hyn mae ein staff a’n myfyrwyr wedi eu cyflawni ond hefyd cydnabod yr hyn y gallwn ei gyflawni yn y dyfodol. Byddwn yn dathlu’r sylfeini yr ydym wedi adeiladu ein llwyddiant presennol arnynt, a byddwn yn cydnabod y pellter y mae’n rhaid i ni deithio o hyd. Mae hyn yn argoeli i fod yn daith gyffrous. Rydym am adeiladu etifeddiaeth gryfach fyth i gefnogi cenedlaethau’r dyfodol."

Dywedodd Llywydd y Brifysgol, Neil Kinnock (Yr Arglwydd Kinnock o Fedwellty) wrth y gwesteion yn y lansiad:

"Prifysgol na fu fyth yn blwyfol, byth yn ynysig, byth yn Dŵr Ifori - Prifysgol yw hon sydd, yn ystod y 125 mlynedd, wedi rhoi rhywbeth sylweddol yn ôl i’r rhan hon o dde Dwyrain Cymru yn ogystal ag ar draws ac ar led Cymru. Nid yw Prifysgol Caerdydd yn cynhyrchu cyflogaeth uchel yn unig, ond mae’n meithrin datblygiad diwydiannol yn seiliedig yn y brifysgol a chyflogaeth arloesol. Y mae arnaf bron bopeth i’r sefydliad hwn, yn wir, dim ond fy rhieni a all gael eu cymharu iddi, o ran ffynhonnell cefnogaeth, ysbrydoliaeth a chyfleoedd."

Anfonodd Jane Hutt AS, Gweinidog Llywodraeth Cenedlaethol Cymru dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau, neges o gefnogaeth yn dweud: " Gobeithiaf fod y flwyddyn nesaf yn mynd i ddarparu llwyfan i Brifysgol Caerdydd ddangos llwyddiannau’r gorffennol, boed yn academaidd, yn seiliedig ar ymchwil neu’r cyfraniad gwerthfawr y mae’n ei chwarae tuag at ffyniant yr economi Gymreig."

Mae’r Brifysgol hefyd wedi lansio gwefan, wedi ei neilltuo ar gyfer ei phen-blwydd yn 125, a fydd yn cynnwys calendr digwyddiadau, diweddariadau codi arian a’r nodwedd arbennig ‘Fy Nghaerdydd’ i alluogi unrhyw un sydd â chysylltiad â’r Brifysgol i ddarparu atgofion, hanesion, storïau a lluniau- neu i wneud sylwadau ar beth y mae’r Brifysgol wedi ei olygu iddyn nhw.