Skip to content
Skip to navigation menu

English

Lansio’r Ganolfan Addysg Optometreg Ôl-raddedig gyntaf

09 Chwefror 2009

Un o optometryddion Cymru’n defnyddio gwydr Volk i archwilio model llygad yn ystod asesiad achredu.

Bydd gan Optometryddion a gweithwyr proffesiynol eraill sy’n ymwneud â gofal llygaid, fynediad at addysg ôl-raddedig pwrpasol o ansawdd uchel am y tro cyntaf erioed o ganlyniad i Ganolfan newydd Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg.

Bydd y Ganolfan Addysg Optometreg Ôl-raddedig newydd, a leolwyd yn yr adeilad £21m mwyaf modern, yn darparu agwedd mwy cydlynol at anghenion addysgol y gymuned a’r diwydiant optometreg.

Wrth ddefnyddio’r cyfleusterau sydd eisoes yn bodoli bydd y Ganolfan yn cynnig rhaglen dreigl hyblyg o Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) i weithwyr proffesiynol cymwysedig, a chefnogaeth addysgol gyfredol, o fewn amgylchedd a arweinir gan ymchwil.

Yn ystod y pum mlynedd nesaf fe fydd y Ganolfan yn datblygu a darparu portffolio o gyfleoedd dysgu ar gyfer optometryddion a gweithwyr proffesiynol perthynol gan gynnwys cyrsiau byr, Diplomâu, MSc Modiwlaidd a DPP pellach i gefnogi mentrau Llywodraeth Cynulliad Cymru. Yn ogystal, bydd y ganolfan yn hyrwyddo estyn ymchwil Gofal Cychwynnol, gan ddefnyddio arbenigedd allanol fel bo galw.

Dywedodd yr Athro Tim Wess, Pennaeth yr Ysgol:"Dyma’r tro cyntaf i weithwyr proffesiynol gofal llygaid ledled Cymru, y DU a thu hwnt gael canolfan bwrpasol ar gyfer optometreg ôl-raddedig sy’n canolbwyntio’n llwyr ar ddarparu addysg o safon uchel.

"Yng nghyd-destun datblygol gofal iechyd, mae’r ymarferydd optometreg ag awdurdod fel y man galw cyntaf ar gyfer darparu gofal iechyd cychwynnol. Mae’r rôl hon yn galw am addysg a hyfforddiant gwell ac rydym yn gyffrous bod y Brifysgol yn gallu arwain y ffordd wrth ddarparu’r hyfforddiant diweddaraf dan arweiniad ymchwil ar gyfer y proffesiwn."

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf gwelwyd cynnydd yn y gwasanaethau maent yn eu cynnig yn y gymuned, gan ostwng y galw am ymweliadau ysbyty a’r baich ar y GIG. Bydd y Ganolfan yn galluogi’r Brifysgol i gynnig dysgu mwy strwythuredig i gefnogi’r datblygiad hwn yng Nghymru ac mewn mannau eraill yn y DU ac ymateb i’r galwadau cynyddol am gyrsiau gan weithwyr proffesiynol, comisiynwyr gofal iechyd a chwmnïau.

Dywedodd yr Is-Ganghellor Dr David Grant: "Bydd y Ganolfan Optometreg Ôl-raddedig yn llenwi bwlch amlwg yn narpariaeth addysgu gofal iechyd a bydd yn sicrhau bod gan y Brifysgol gyfres lawn o ganolfannau ôl-raddedig ar gyfer gweithwyr proffesiynol gofal iechyd."

Meddai Mr Richard N. Roberts, Ymgynghorydd Optometreg Ymgynghorol i Lywodraeth Cynulliad Cymru: "Ers 2002 mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi ariannu Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg i ddarparu rhaglen hyfforddiant, achredu ac ail-achredu ar gyfer 430 o optometryddion ledled Cymru ar gyfer Menter Gofal Llygaid Cymru (WECI). Mae llwyddiant hyn i’w weld yn y gwasanaethau gwell sy’n cael eu cynnig gan optometryddion yng Nghymru gan gynnwys y Cynllun Atgyfeirio i gael Gofal Llygaid mewn Achosion Acíwt (PEARS), Archwiliad Iechyd Llygaid Cymru (WEHE) a Gwasanaeth Pobl Prin eu Golwg Cymru (WLVS)."

Mae Nick Sheen a Barbara Ryan, optometryddion sydd wedi eu lleoli yn yr Ysgol, wedi chwarae rhan flaenllaw yn rhaglen addysg Menter Gofal Llygaid Cymru, a byddant yn arwain y Ganolfan bwrpasol. Yn ddiweddar trefnodd yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg ymweliad gan Ysgrifennydd Gwladol Arloesi, Prifysgolion a Sgiliau’r DU, John Denham MP http://www.cardiff.ac.uk/news/articles/secretary-of-state-praises-research-excellence.html a ymwelodd â’r Ysgol i weld y gwaith ymchwil sy’n cael ei wneud yng Nghaerdydd ac sy’n arwain y byd.