Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dysgu am newid yn yr hinsawdd

08 Medi 2011

Cafodd adnodd addysgol dwyieithog newydd a ddatblygwyd gan academyddion yr Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr i helpu ysgolion uwchradd i ddarparu gwersi ysgogol ynghylch newid yn yr hinsawdd ei lansio gan Gadeirydd Comisiwn Cymru ar Newid yn yr Hinsawdd.

Mae’r Pecyn Adnoddau Addysgol ar Newid yn yr Hinsawdd ar gyfer Cyfnod Allweddol 4 yn egluro sail wyddonol newid yn yr hinsawdd ac mae’n archwilio sut y gall newid yn yr hinsawdd effeithio ar ddinasyddion Cymru. Yn arbennig, mae’n edrych ar ffyrdd y gall dinasyddion addasu i fyw mewn hinsawdd wahanol.

Mae’r pecyn amlddisgyblaethol wedi’i anelu at ddisgyblion ac athrawon ac mae wedi’i gynllunio i gwrdd ag anghenion cwricwlwm cenedlaethol Cymru. Caiff ei ddosbarthu i o leiaf 100 o ysgolion uwchradd yng Nghymru i helpu athrawon i gyflwyno gwybodaeth gytbwys o ansawdd uchel ac ysbrydoli pobl ifanc i addasu eu hymddygiad er mwyn sicrhau eu cynaliadwyedd yn y dyfodol. Er bod y pecyn yn canolbwyntio ar Gymru, mae’n cynnwys enghreifftiau o ledled y byd ac yn ymdrin â materion bob dydd fel effeithiau posibl ar gyflenwad bwyd, anheddiad, trafnidiaeth ac iechyd.

climate change web

Mae’r pecyn yn tynnu ar farn a phryderon Fforwm Newid Hinsawdd Pobl Ifanc Cymru (Fforwm YoCCo) - sef cynllun cydweithredol rhwng Prifysgol Caerdydd, Fforwm Ieuenctid Cymru ar Ddatblygiad Cynaliadwy, Partneriaeth Môr Hafren a Techniquest.

Cafodd pobl ifanc o gymunedau gwledig yng Ngwynedd, Ceredigion, Abertawe, Bro Morgannwg a Sir Fynwy eu gwahodd i ddod yn rhan o’r Fforwm, ble cawsant gyfle i weithio gyda gwyddonwyr, academyddion a chynllunwyr i nodi materion yn ogystal â chyfrannu at ddogfen bolisi, datblygu’r pecyn adnoddau addysgol hwn a datblygu gwefan bwrpasol.

Dywedodd Cadeirydd Comisiwn Cymru ar Newid yn yr Hinsawdd, Peter Davies: "Mae Comisiwn Cymru ar Newid yn yr Hinsawdd wedi mynegi pryderon ynghylch y modd y caiff newid yn yr hinsawdd ei drin yn y cwricwlwm ysgol. Bydd y pecyn hwn yn adnodd pwysig sydd wedi’i seilio ar wyddoniaeth yn cynorthwyo athrawon wrth iddyn nhw ymdrin â’r mater pwysig hwn yng Nghyfnod Allweddol 4."

Dywedodd Dr Rhoda Ballinger, arweinydd y prosiect ac uwch ddarlithydd yn yr Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr ym Mhrifysgol Caerdydd: "Pobl ifanc heddiw yw penderfynwyr y dyfodol, felly mae’n hanfodol bwysig sicrhau bod ganddynt farn eglur a chytbwys ynghylch peryglon posibl newid yn yr hinsawdd a dealltwriaeth o’r dewisiadau a goblygiadau addasu. Bydd yr adnodd addysgol hwn yn llenwi bwlch pwysig yng nghwricwlwm Cymru."

Cafodd y Pecyn Adnoddau Addysgol ar Newid yn yr Hinsawdd ei ariannu ar y cyd gan Oleufa Cymru, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a phrosiect INTERREG IMCORE (Rheolaeth Arloesol ar gyfer Adnoddau Arfordirol Newidiol Ewrop). Cafodd ei lunio gan academyddion yr Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr, gyda chefnogaeth Partneriaeth Môr Hafren, Llywodraeth Cymru, Grid Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Cymru, Fforwm Ieuenctid Cymru ar Ddatblygiad Cynaliadwy a Chyfanfyd.

Dywedodd Rheolwr Goleufa Cymru, Bruce Etherington: "Mae’r prosiect hwn yn enghraifft wych o sut y gall prifysgolion ddefnyddio eu hadnoddau i gynorthwyo’r gymuned ehangach. Dechreuodd hyn â gweithdai i helpu pobl ifanc i ddeall yr ymatebion posibl i newid yn yr hinsawdd ac i helpu ymchwilwyr prifysgolion i ddeall barn pobl ifanc am y posibiliadau hyn, ac mae wedi dod i ben trwy gynhyrchu’r adnodd hwn o ansawdd uchel sydd wedi’i lunio i fodloni anghenion athrawon a disgyblion."

Mae’r Pecyn Adnoddau Addysgol ar Newid yn yr Hinsawdd yn cynnwys nifer o adrannau am faterion fel y safbwynt hinsawdd byd-eang, safbwynt hinsawdd Cymru, cyflenwad bwyd ac adnoddau naturiol, anheddiad, seilwaith critigol, diwydiant ac iechyd a lles. Mae pob adran yn cynnwys Nodiadau i Athrawon sy’n dangos sut mae’r adran yn cysylltu â’r Cwricwlwm Cenedlaethol a’r deilliannau dysgu allweddol. Hefyd ceir nodiadau i ddisgyblion, gweithgareddau a dolenni gwe ar gyfer gwaith pellach. Mae adnoddau ar gael ar-lein hefyd er mwyn i athrawon ddethol lluniau a thestun yn hawdd i’w defnyddio mewn gwersi. Mae mwy o wybodaeth ar gael o: http://www.severnestuary.net/yocco/deunyddiau.html.

Dolenni cysylltiedig:

Goleufa Cymru

Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr

Partneriaeth Môr Hafren