Skip to content
Skip to navigation menu

English

Aelodau cangen Y Gymdeithas Leol ar gyfer Clefyd Parkinson yn ‘Cyfarfod y Gwyddonwyr’

10 Rhagfyr 2008

Mae gwyddonwyr yng Ngrŵp Atgyweirio’r Ymennydd sy’n arwain yr ymchwil i Glefyd Parkinson wedi croesawu aelodau o ganghennau Cymdeithas Clefyd Parkinson De Powys, Caerdydd, Pen-y-bont ar Ogwr a Phontypridd.

Mae un o bob 500 - tua 120,000 o unigolion yn y DU – yn dioddef o Glefyd Parkinson, ac roedd yr ymweliad yn rhan o ‘Ddiwrnod Cyfarfod y Gwyddonwyr’ lle cafodd aelodau’r gangen weld o lygad y ffynnon sut roedd yr arian a godwyd i ariannu prosiectau ymchwil hanfodol wedi cael ei wario.

Mae pum prosiect ymchwil yn cael eu hariannu yn y Brifysgol gan y Gymdeithas Clefyd Parkinson ar hyn o bryd, sy’n costio dros £600,000. Y Gymdeithas Clefyd Parkinson yw’r corff ariannu anfasnachol mwyaf ar gyfer ymchwil i Clefyd Parkinson yn y DU, a hi hefyd yw’r 11eg corff ariannu ymchwil meddygol mwyaf.

Yn ystod y dydd, clywodd yr ymwelwyr gyflwyniadau hefyd ar therapïau genynnau, ymchwilio i gelloedd bonyn, a datblygu cyffuriau newydd gan yr Athro Stephen Dunnett, cyd-gyfarwyddwr Grŵp Atgyweirio’r Ymennydd, a’i dîm sy’n gweithio yn yr Ysgol Biowyddorau. Aethant ar daith o amgylch y labordy yn ddiweddarach, lle gwnaethant gyfarfod â myfyrwyr, uwch ymchwilwyr ac ôl-ddoethuriaid a esboniodd ddirgelwch ymchwil meddygol.

Dywedodd Val Morgans, Ysgrifennydd Cangen ar gyfer cangen De Powys: "Roedd yn wych clywed bod cymaint o ymchwil yn cael ei wneud i Glefyd Parkinson yng Nghaerdydd, ac roedd gallu dod i gyfarfod ag ymchwilwyr a gwyddonwyr sy’n frwd ynglŷn â cheisio dod o hyd i rywbeth i wella Clefyd Parkinson yn wirioneddol ysbrydoledig. Ac roedden nhw i gyd mor ifanc!

"Mae pob un o’r canghennau wrth eu bodd eu bod yn gallu helpu prynu offer y mae ei angen yn fawr i gefnogi gwyddonwyr yn eu gwaith bob dydd".

Dywed Dr Emma Lane, sy’n rhan o’r tîm yn Ysgol Biowyddorau Caerdydd: "Mae gallu cyfarfod pobl sy’n dioddef o Glefyd Parkinson ac esbonio ein hymchwil wir yn rhoi’r gwaith rydyn ni’n ei wneud yma yn y labordy yn ei gyd-destun. Mae’n cymell y tîm ac yn ein hatgoffa ni pam ein bod ni yma".

Mae’r Athro Dunnett yn cloi: "Mae mor bwysig gwahodd canghennau lleol Clefyd Parkinson i ddiwrnodau fel hyn. Rydyn ni’n ddiolchgar iawn am eu cefnogaeth."

Tîm amlddisgyblaethol cryf sy’n cynnwys 25 o wyddonwyr, myfyrwyr a staff cymorth biofeddygol a chlinigol yw Grŵp Atgyweirio’r Ymennydd, sy’n gweithio dan gydgyfarwyddyd yr Athro Stephen Dunnett a’r Athro Anne Rosser, i ddeall a datblygu triniaethau newydd yn seiliedig ar gelloedd ar gyfer clefydau niwro-ddirywiol difrifol yr ymennydd, yn arbennig clefyd Huntington a chlefyd Parkinson.

Tags