Skip to content
Skip to navigation menu

English

Campws Parc Maendy: Adeilad y Porth

14 Gorffennaf 2009

Cardiff University Logo

Datganiad gan yr Athro Malcolm Jones, Dirprwy Is-Ganghellor, Ystadau a’r Athro Teresa Rees, Dirprwy Is-Ganghellor, Ymchwil

Mae ‘Adeilad y Porth’ yn rhan allweddol o gynlluniau Caerdydd i sefydlu ei hun ar y blaen o blith prifysgolion y byd. Bydd yn cynnig llawer o fanteision i’r staff, gan gynnwys cyfleusterau wedi’u hadeiladu’n bwrpasol ar gyfer ymchwil arloesol a lle i’r cyhoedd gymryd mwy o ran yn ein gwaith.

Mae’r adeilad arfaethedig yn rhan o strategaeth fuddsoddi uchelgeisiol Gorwelion Campws i drawsnewid yr amgylchedd gwaith ar draws ystâd y Brifysgol. Mae datblygiadau eraill yn cynnwys y Ganolfan Addysg Feddygol arfaethedig newydd ar Gampws Parc y Mynydd Bychan a buddsoddi sylweddol mewn Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu trwy’r fenter Amgylchedd Gwaith Modern.

Rhan ganolog o Orwelion Campws fydd datblygu’r tir sy’n eiddo i’r Brifysgol ar Heol Maendy i greu campws newydd. Enw hwn fydd Parc Maendy, sy’n adleisio safleoedd eraill y Brifysgol ym Mharc Cathays a Pharc y Mynydd Bychan. Mae hyn yn cynnwys datblygu sawl adeilad o ansawdd uchel a’r gwagle o amgylch yr adeiladau hynny, dros gyfnod o ddeg i bymtheg mlynedd. ‘Adeilad y Porth’ fydd y cyntaf o’r rhain.

Bydd sawl defnydd yn cael ei wneud o’r Adeilad. Bydd yn ganolbwynt ar gyfer cydweithio gan holl ysgolion y Brifysgol. Bydd yn annog lansio mentrau ymchwil newydd. Bydd yn darparu lleoliadau trawiadol lle gellir arddangos ein hymchwil i’r cyhoedd, partneriaid busnes a phartneriaid eraill.

Bydd nodweddion allweddol yn cynnwys:

  • Atriwm canolog trawiadol ar gyfer arddangosfeydd ac arddangosiadau cyhoeddus o ymchwil y Brifysgol
  • Cyfleusterau cynhadledd trawiadol, gan gynnwys darlithfa, ar gyfer cyfarfodydd gyda phartneriaid ymchwil, noddwyr ac ymwelwyr proffil uchel
  • Labordai hynod soffistigedig a lle cysylltiedig ar gyfer cofnodi
  • Gwagle "Deorydd" i annog twf mentrau ymchwil arloesol newydd, yn ogystal â gwagle parhaol ar gyfer canolfannau ymchwil sefydledig
  • Gwasanaethau cymorth gwybodaeth datblygedig ar gyfer y gymuned ymchwil
  • Cyfleusterau ar gyfer ymchwilwyr ôl-raddedig
  • Lle ar gyfer cyfarfod a rhyngweithio, sydd â’r prif nod o hyrwyddo cydweithio rhyngddisgyblaethol
  • Lleoliad pleserus, cyfleusterau arlwyo, a dyluniad cynaliadwy, sy’n cyfrannu at amgylchedd gwaith o ansawdd uchel ac yn gosod safon ansawdd uchel ar gyfer gweddill y campws

Byddai’r adeilad wedi’i leoli gyferbyn â’r Ysgol Optometreg a’r Gwyddorau’r Golwg, gan greu "drws blaen" ar gyfer y campws cyfan. Byddai tua 10,000 metr sgwâr o ran maint, sydd ychydig yn fwy na’r Adeilad Optometreg. Byddai’r dyluniad mewnol ac allanol yn cael ei ddatblygu trwy ymgynghori â staff a myfyrwyr y Brifysgol, y gymuned leol a’r awdurdod cynllunio. Y gobaith yw y bydd yr Adeilad yn cael ei gwblhau erbyn dechrau 2012.

Cost gyffredinol y datblygiad fydd tua £30 miliwn. Er bod yr hinsawdd economaidd gyfredol yn amlwg yn anodd, mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i strategaeth tymor hir fel arweinydd blaengar mewn ymchwil. Bydd y buddsoddiad hwn yn helpu sicrhau dyfodol ei hymchwil ymhell i’r 21ain ganrif. Bydd y datblygiad ei hun yn cynnig manteision cyflogaeth sylweddol i ardal Caerdydd. Mae’r Brifysgol hefyd wedi sicrhau tua £14 miliwn o gyllid ymchwil oddi wrth Lywodraeth y DU ac mae’n rhaid ei wario ar brosiectau cyfalaf yn y blynyddoedd nesaf, neu mae perygl na fydd cyllid pellach yn cael ei sicrhau yn y dyfodol.

Bydd Adeilad y Porth yn adeilad mawreddog, cynaliadwy ag iddo bensaernïaeth drawiadol. Bydd yn galluogi prosiectau ymchwil newydd a chyffrous. Bydd yn annog ffyrdd newydd o weithio. Uwchlaw popeth, bydd yn cynnig drws agored, sy’n galluogi’r cyhoedd ddysgu mwy amdanom ni ac yn ennyn eu diddordeb yn ein gwaith.

Tags