Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwneud yr amhosibl yn bosibl

02 Mehefin 2008

Mae academyddion ar draws y Brifysgol yn mynd i elwa ar ôl lansiad clwstwr cyfrifiaduron pwerus newydd a fydd yn galluogi prosiectau ymchwil yr ystyriwyd yn flaenorol eu bod yn rhy anodd neu’n cymryd gormod o amser.

Wedi’i gyflenwi gan Bull, sef cwmni technoleg rhyngwladol, blaenllaw, mae’r cyfrifiadur newydd yn un o’r mwyaf blaengar yn sector academaidd y DU.

Caiff y cyfrifiadur ei redeg gan Uwch Ymchwil Gyfrifiadurol @ Caerdydd (ARCCA), a sefydlwyd i roi’r dechnoleg bŵer uchel angenrheidiol i’r holl academyddion yn y Brifysgol er mwyn ymdrin â chwestiynau ymchwil mawr heddiw. Mae ARCCA eisoes yn rhoi ei bŵer cyfrifiadurol ar waith mewn amrywiaeth o feysydd. Mae’r rhain yn cynnwys:  • Iechyd. Gweithio gyda’r sganiwr Tomograffeg Allyrru Positronau (PET) newydd, sy’n gallu synhwyro canserau ar faint llai na thechnoleg flaenorol. Mae prosiect ar wahân yn cynnwys yr Ysgol Gyfrifiadureg a Chanolfan Canser Felindre mewn datblygu cynlluniau radiotherapi mwy cywir ar gyfer cleifion canser.
  • Niwrowyddoniaeth. Gweithio yng Nghanolfan Delweddu Ymchwil Ymennydd Prifysgol Caerdydd i fapio strwythur a swyddogaeth ein hymenyddiau.
  • Geowyddorau. Efelychu symudiadau mentyll y ddaear a phlatiau tectonig i wella ein dealltwriaeth o ddaeargrynfeydd a ffrwydradau folcanig.
  • Astroffiseg. Ail-greu ffurfio’r sêr a’r planedau, a chymryd rhan yn yr helfa ryngwladol am donnau disgyrchol.
  • Archaeoleg. Gweithio gydag English Heritage i garbon-ddyddio safleoedd cynhanesyddol yn fanwl.
  • Ynni Adnewyddadwy. Gweithio gyda pheirianwyr i fodelu prosesau hydrodynamig y gellir eu defnyddio ar gyfer pŵer llanw a thonnau.

Bydd y Cyfrifiadur Perfformiad Uchel yn cefnogi astudiaeth yn yr holl feysydd ymchwil, gan gynnwys y celfyddydau, y dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol. Mae Ysgol Busnes Caerdydd eisoes yn gweithio gydag ARCCA ar fodelu economaidd a chyda’r Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth ar ieithyddiaeth.

Y cyfrifiadur yw’r system fawr gyntaf mewn prifysgol yn y DU i ddefnyddio proseswyr cwad-graidd Intel® Xeon®, gyda phedwar craidd i bob asglodyn. Mae gan y system oddeutu pedwar terabeit (neu bedwar miliwn o fegabeitiau) o gof ac mae newydd gael ei fesur fel gwneud 20 triliwn o weithrediadau pwynt symudol yr eiliad. Nid yw’r canlyniadau hyn wedi’u cadarnhau eto, ond byddai’n ei wneud y clwstwr mwyaf pwerus mewn prifysgol yn y DU sy’n gwneud ymchwil fewnol yn unig ac yn 47ain yn nhabl cynghrair archgyfrifiaduron y byd. Ariannwyd gan grant Cyllid Buddsoddiad Ymchwil Gwyddoniaeth o Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Bydd y cyfrifiadur yn un o’r gwyrddaf mewn Prifysgol Brydeinig, ond hefyd yn un o’r rhai mwyaf pwerus. Yn seiliedig ar ei ganolfan ddata sydd o’r radd flaenaf, mae’n cael ei gadw mewn deg rhestl ynni effeithlon a oerir gan ddŵr, gan arbed oddeutu £30,000 y flwyddyn ar systemau oeri aer confensiynol.

Bydd partneriaeth Caerdydd â Bull yn parhau gyda chreu Canolfan Rhagoriaeth Perfformiad Uchel Cyfrifiadurol Caerdydd, yn seiliedig ar y cyfrifiadur newydd. Bydd y Ganolfan yn estyn cwmpas ac ansawdd cefnogaeth ymchwil seiliedig ar gyfrifiaduron ac yn agor ystod o derfynau ymchwil newydd.

Wrth lansio’r Cyfrifiadur Perfformiad Uchel yn y brifysgol, meddai Rhodri Morgan, Prif Weinidog Llywodraeth Cynulliad Cymru: "Mae’r datblygiadau mewn Cyfrifiaduron Perfformiad Uchel a gyflwynwyd gan ARCCA eisoes yn gwneud gwahaniaethau mawr mewn llawer o feysydd ymchwil. Mae hyn yn rhoi Prifysgol Caerdydd ar reng flaen technegau ymchwil seiliedig ar gyfrifiaduron yng Nghymru ac yn y DU, yn ogystal â ledled y byd."

Meddai Didier Lamouche, Prif Swyddog Gweithredol Bull: "Mae bod yn rhan o’r bartneriaeth hon â Phrifysgol Caerdydd wedi ein galluogi i ddangos y pwysigrwydd o ddefnyddio adnoddau TG o’r radd flaenaf i ddilyn ymchwil arloesol. Bydd yr archgyfrifiadur newydd hwn yn cefnogi enw da cynyddol Caerdydd fel un o’r prifysgolion mwyaf arloesol, uchelgeisiol a llwyddiannus yn y wlad a ledled y byd."

Meddai Dr David Grant, Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd: "Mae manylebau technegol Cyfrifiadur Perfformiad Uchel Bull yn drawiadol. Rydyn ni’n disgwyl y bydd yr ymchwil y mae’r pŵer cyfrifiadurol hwn yn ei galluogi’n fwy trawiadol fyth. Mae modelu cyfrifiadurol yn dod yn hanfodol i’n dealltwriaeth o fioleg ddynol a datblygiad cyffuriau newydd. Bydd efelychu’n dod â manteision mawr i’r gwyddorau a pheirianneg, ac yn agor meysydd ymchwil hollol newydd yn y celfyddydau, y dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol. Bydd Canolfan Rhagoriaeth Perfformiad Uchel Cyfrifiadurol newydd Caerdydd yn cadw’r Brifysgol ar flaen y posibiliadau cyffrous hyn yn ei holl ddisgyblaethau academaidd."

Meddai’r Athro Martyn Guest, Cyfarwyddwr ARCCA: "Mae ARCCA yn bodoli i gyflwyno gwasanaeth cyfrifiadurol pen uchel, adnoddau a chefnogaeth i’r holl ymchwilwyr yn yr holl ddisgyblaethau ac Ysgolion. Bydd y Cyfrifiadur Perfformiad Uchel yn caniatáu amrywiaeth eang o astudiaethau a ddiystyrwyd fel rhai amhosibl neu anymarferol o’r blaen. Rydyn ni’n edrych ymlaen at siarad ag academyddion o’r holl feysydd ynghylch sut mae ARCCA yn gallu eu helpu i gyflawni eu hamcanion ymchwil."

Tags