Skip to content
Skip to navigation menu

English

Rheoli risgiau meddygol

12 Rhagfyr 2011

man Web

Mae gwarantyddion meddygol ac aseswyr ceisiadau wedi bod ar Gwrs Asesu a Rheoli Risgiau Meddygol i Yswirwyr yng Nghaerdydd. Dyma’r cwrs cyntaf o’i fath.

Mae’r cwrs yn atgyfnerthu hanes arobryn y Brifysgol o ddarparu cyrsiau meddygol arbenigol i warantyddion ac aseswyr ceisiadau ac fe’i paratowyd yn dilyn ymchwil estynedig ac adborth gan y diwydiant. Gan ystyried pedwar maes meddygol allweddol - Cardioleg, Niwroleg, Iechyd Meddwl a Diabetes - dysgwyd am y symptomau, y prognosis a’r triniaethau sydd dan sylw yn ogystal â’r materion penodol i’w hystyried mewn cysylltiad â gwarantu ac asesu ceisiadau.

Mae’r Brifysgol wedi mabwysiadu dull dysgu cymysg ar gyfer y rhaglen. Cwblhaodd y rhai a gymerodd ran nifer o fodiwlau ar-lein gyda’i gilydd ar amser oedd yn hwylus iddynt, cyn cael deuddydd o weithdai wyneb yn wyneb yng Nghanolfan Dysgu Gydol Oes y Brifysgol.

Yn ogystal â thrin a thrafod rhai o elfennau mwy cymhleth y pedwar maes meddygol, canolbwyntiodd y gweithdai ar gymhwyso damcaniaeth feddygol yn uniongyrchol wrth warantu a thrin ceisiadau i weld sut roedd hyn o les ac yn effeithio ar waith y rhai a gymerodd ran. Roeddynt yn dod o amrywiaeth o wahanol gwmnïau a hefyd yn gallu rhannu profiad ac arferion gorau gydag eraill sy’n gweithio yn eu diwydiant.

Yn y gorffennol, mae hyfforddiant tebyg wedi cael cryn effaith ar y sefydliadau sydd wedi anfon cynrychiolwyr ac mae’r manteision diriaethol wedi cynnwys: arbed arian drwy orfod cyfeirio llai o achosion at arbenigwyr meddygol allanol; llai o gamgymeriadau a phenderfyniadau gwell yn cael eu gwneud; penderfyniadau cyflymach yn cael eu gwneud gan wella gwasanaethau i gwsmeriaid yn sgil hynny; cynyddu hyder y rhai sy’n cymryd rhan; a chynyddu hyder y rhai sy’n ailyswirio.

Cewch ragor o wybodaeth am y cwrs yn www.caerdydd.ac.uk/train neu ffoniwch 029 2087 5274.