Skip to content
Skip to navigation menu

English

Mapio dinasoedd y dyfodol

07 Mawrth 2014

06.03.14 Francis Maude MP Cardiff Univ 17_web

Cafodd meddalwedd a allai wneud ein dinasoedd yn fwy effeithlon yn y dyfodol, a chynlluniau i adfywio Stryd Fawr Abertawe, eu harddangos pan ymwelodd Francis Maude, sy’n Weinidog yn Swyddfa’r Cabinet, ag Ysgol Gynllunio a Daearyddiaeth y Brifysgol ddoe.

Bu’r Gweinidog yn cwrdd â myfyrwyr a darlithwyr sydd ar flaen y gad o ran datblygu’r teclynnau a’r dyluniadau fydd yn sicrhau bod ein dinasoedd yn addas ar gyfer y dyfodol.

Arddangoswyd y teclyn Dadansoddi Rhwydwaith Dyluniad Gofodol (sDNA) arloesol sy’n cael ei ddatblygu ar y cyd gan Ysgol Gynllunio a Daearyddiaeth y Brifysgol a Sefydliad Ymchwil i Leoedd Cynaliadwy blaenllaw’r Brifysgol. Mae awdurdodau lleol a phenseiri eisoes wedi’i ddefnyddio er mwyn cael gwell dealltwriaeth o sut mae dinasoedd yn defnyddio tir a sut y gall hynny effeithio ar effeithlonrwydd a lles.

Cyflwynodd y myfyrwyr eu harddangosfa ar gyfer adfywio Stryd Fawr Abertawe hefyd. Datblygwyd y strategaeth a’r gwaith dylunio gyda Chyngor Dinas Abertawe ac mae’n llywio sut gellir adfywio’r Stryd Fawr hanesyddol i gwrdd ag anghenion busnes a manwerthu cyfoes.

Meddai Francis Maude: "Mae’n wych gweld gwaith hynod ddiddorol Prifysgol Caerdydd i greu dinasoedd effeithlon sy’n bodloni anghenion eu cymunedau yn ogystal â chlywed am adfywio Stryd Fawr Abertawe. Gallai canol sawl tref ddysgu rhywbeth o’r gwersi hyn.

"Mae effeithlonrwydd yn ganolog yng nghynllun economaidd hirdymor y Llywodraeth. Dyma’r dull a gynorthwyodd i arbed £10 biliwn i drethdalwyr diwyd y llynedd yn unig. Fodd bynnag, rydyn ni eisiau gwneud mwy gan gynnwys rhyddhau rhagor o eiddo dros ben a allai gael eu defnyddio’n well.

"Mae gen i ddiddordeb mewn sut gallai dadansoddiad o gynlluniau fel teclyn sDNA Prifysgol Caerdydd helpu fy swyddogion i ystyried sut bydd ein cynlluniau yn llunio’r amgylchedd lleol yn y dyfodol."

Yn ôl Alain Chiaradia, darlithydd Dylunio Trefi yn yr Ysgol Gynllunio a Daearyddiaeth: "Mae’r teclyn sDNA yn helpu i arwain cynllunio a dylunio trefol mwy dibynadwy ar sail tystiolaeth.

"Yn ein gwaith, rydym wedi gweld bod sDNA yn galluogi dadansoddiad cynllunio llawer mwy effeithlon ac effeithiol. Mae’r teclyn yn modelu sefyllfaoedd rhesymol ‘beth os’ sy’n rhoi dealltwriaeth well o’r effeithiau ar iechyd a chyfoeth cyn buddsoddi.

"Mae cyfuno meddalwedd sDNA gyda data sydd ar gael yn agored â safonau’r diwydiant wedi bod yn elfen arloesol arall yn y prosiect, ac mae wedi gwella sut y dadansoddir cynllunio a dylunio gofodol."

Mae’r teclyn sDNA yn defnyddio dadansoddiad o ddyluniad gofodol er mwyn deall ffurf drefol a phatrymau gweithgarwch yn well drwy ystyried dyluniad rhwydwaith sylfaenol y strydoedd. Yn y pen draw, er nad rhwydweithiau trafnidiaeth yw’r unig bethau sy’n dangos ffurf, teithio, gweithgarwch neu ddyraniad o diroedd mewn trefi wrth ddadansoddi rhwydweithiau cymdeithasol, mae deall y cysylltiadau hyn yn rhoi sylfaen dda ar gyfer deall a dylunio dinasoedd.

Dolenni cysylltiedig:

Yr Ysgol Gynllunio a Daearyddiaeth

Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy