Skip to content
Skip to navigation menu

English

Meistroli Mandarin

23 Rhagfyr 2011

Mandarin webStaff o Ysgol Gynradd Lansdowne a Phrifysgol Caerdydd gyda disgyblion (chwith i’r dde) Jack Evans, Naseha Haque, Madihah Ahmed, George Beare a Tayah James

Grŵp o blant ysgol o Gaerdydd o Ysgol Gynradd Lansdowne yng Nghaerdydd yw’r rhai cyntaf yng Nghymru i sefyll y Prawf Dysgwr Tsieinëeg Ifanc, Lefel I (YCT)

Safodd y plant o Ysgol Gynradd Lansdowne y prawf yn yr hydref eleni ar ôl ei gyflwyno mewn ystafelloedd dosbarth ledled Cymru gan Sefydliad Confucius Caerdydd, sydd wedi’i leoli yng Nghanolfan Dysgu Gydol Oes y Brifysgol.

Prawf hyfedredd Tsieinëeg safonol rhyngwladol yw’r prawf ac mae’n asesu galluoedd siaradwyr Tsieinëeg nad ydynt yn frodorol mewn defnyddio Mandarin yn eu bywydau bob dydd. Mae Sefydliad Confucius Caerdydd yn cynnig pob lefel o’r prawf, yn rheolaidd trwy gydol y flwyddyn, ochr yn ochr â’r profion HSK ar gyfer dysgwyr sy’n oedolion.

Roedd Jack Evans ymhlith y grŵp cyntaf i sefyll y prawf YCT, a llwyddodd i gael 100%. Dywedodd: "Pan ddechreuais i ddysgu Tsieinëeg ym mlwyddyn 5, roedd yn anodd ar y dechrau. Mae’n iaith unigryw iawn, ac mi wnes i fwynhau dysgu am Tsieina. Roedd yn golygu llawer o waith caled ond roedd yn werth gwneud y cyfan." Mae’n gobeithio parhau i ddysgu Tsieinëeg wrth iddo symud ymlaen i’r ysgol uwchradd.

Dywedodd Madihah Ahmed, cyfranogwr arall: "Roeddwn i’n meddwl y byddai dysgu Tsieinëeg yn fy helpu yn y dyfodol pan fydda’ i’n dechrau chwilio am swydd. Mae wedi bod yn brofiad da ac roeddwn i’n hapus iawn i ddysgu’r iaith."

Mae Sefydliad Confucius Caerdydd yn cynnal sesiynau Tsieinëeg mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru fel rhan o Brosiect Ysgolion Cymru a Tsieina. Ysgol arall yng Nghaerdydd sy’n llwyddiannus yn y prosiect hwn yw Ysgol Uwchradd Cathays, y dyfarnwyd statws Ystafell Ddosbarth Confucius iddi yn ddiweddar. Mae Ysgol Gynradd Lansdowne yn gobeithio ennill y statws hwn yn 2012 hefyd. Dywedodd Richard Edwards, Pennaeth Lansdowne:

"Mae hwn wedi bod yn gyfle gwych i bob un o’r plant a gwblhaodd y prawf hwn yn llwyddiannus. Mae dysgu Tsieinëeg yn Lansdowne wedi bod yn brofiad anhygoel i bawb a gymerodd ran, ac maen nhw wedi ennill cymhwyster gwerthfawr, sydd wedi’i achredu yn allanol".

Scott Andrews yw rheolwr cyffredinol prosiect Ysgolion Cymru a Tsieina, sydd wedi’i leoli yn Sefydliad Confucius Caerdydd. Dywedodd: "Disgwylir mai Tsieina fydd yr economi fwyaf yn y byd o fewn y 10-15 mlynedd nesaf, a Mandarin yw’r iaith sy’n cael ei siarad fwyaf yn y byd. Bydd dealltwriaeth well o’r iaith ac o’r diwylliant Tsieineaidd yn galluogi cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru i fod yn fwy parod i feithrin cysylltiadau a phartneru â Tsieina. Dyna pam y gwnaethom ni gynnal dros 100 o gyrsiau Tsieinëeg ledled Cymru’r llynedd, ac mae disgwyl i’r ffigur hwn godi dros y 12 mis nesaf".

Dolenni Cyswllt

Sefydliad Confucius Caerdydd