Skip to content
Skip to navigation menu

English

Addysg feddygol sy’n addas i’r 21ain ganrif

24 Mai 2010

Athro John BlighAthro John Bligh

Yr Athro John Bligh yw Deon Addysg Feddygol cyntaf erioed yr Ysgol Feddygol sy’n gyfrifol am gwricwlwm meddygol israddedig y Brifysgol.

Yn ogystal ag arwain adolygiad allweddol a moderneiddio’r cwricwlwm israddedig meddygol, bydd yn helpu i gadw Caerdydd ar y map cenedlaethol a rhyngwladol fel canolfan ragoriaeth mewn addysg feddygol.

Wrth sôn am ei rôl, meddai’r Athro Bligh: "Mae gan yr Ysgol Feddygol enw da hir a balch am anelu at y safonau uchaf o ran addysg a hyfforddiant ac am gynhyrchu cenhedlaeth newydd o feddygon Cymru a’r DU.

"Fodd bynnag, mae anghenion meddygaeth fodern a’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn yr 21ain ganrif yn golygu bod angen i’r ffordd y caiff y genhedlaeth nesaf o feddygon eu haddysgu newid o hyd.

"Fel Cyfarwyddwr Addysg Feddygol y Brifysgol fy ngwaith i fydd sicrhau bod y sgiliau a’r hyfforddiant y mae ein myfyrwyr yn eu cael o’r Ysgol yn gweddu i anghenion eu gyrfaoedd ym maes meddygaeth.

"Mae profiad diweddar yn dangos bod Cymru’n parhau i gael anawsterau wrth lenwi rhai meysydd arbenigol ond drwy gydweithio â’r Ddeoniaeth Ôl-raddedig a GIG Cymru gobeithio y gallwn ni helpu i roi sylw i’r swyddi gwag yn rhai o’r meysydd allweddol lle mae bylchau."

Mae’r Athro Bligh yn amlwg ym maes llunio addysg feddygol ac yn gyn Is-Ddeon, Athro Addysg Glinigol a Chyfarwyddwr Sefydliad Addysg Glinigol yng Ngholeg Meddygaeth a Deintyddiaeth Peninsula (Prifysgolion Caerwysg a Plymouth).

Mae’n Llywydd Academi’r Addysgwyr Meddygol ac arweiniodd y Panel Ymgynghorol Arbenigol ar asesu a dethol ar ran Ymchwiliad Tooke i MMC, ac ef oedd Prif Olygydd Medical Education rhwng 1997 a 2005. Bu’n cynrychioli ymchwil addysg feddygol ar Ymarfer Asesu Ymchwil Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr yn 2008.

Ar ôl swyddi ysbyty ym maes Niwrolawfeddygaeth yn Ysbyty Brenhinol Manceinion a Meddygaeth Gyffredinol yng Ngogledd Cymru, mae ei brif gefndir clinigol ym maes ymarfer meddygol lle bu’n ymwneud ag addysgu ôl-raddedigion fel hyfforddwr meddygon teulu, trefnydd cyrsiau ac yna’n gynghorydd cysylltiol ar gyfer ansawdd i Ranbarth Merswy.


Yn ystod ei gyfnod fel meddyg teulu roedd yn gynorthwyydd clinigol mewn dibyniaeth ar alcohol a chyffuriau yng Nghanolfan Ranbarthol Cyffuriau ac Alcohol Merswy, ac ym meddygaeth y llygad yn Ysbyty Brenhinol Caer. Ym 1991 cafodd ei benodi’n Gynghorydd Meddygol Rhanbarthol i ymuno â thîm oedd yn sefydlu Canolfan Gefnogi’r Cynghorydd Meddygol Cenedlaethol i’r Adran Iechyd.

O 1990 i 1995 roedd yn Gymrodor Rhyngwladol i Saudi Arabia i Goleg Brenhinol y Meddygon Teulu, gan helpu i sefydlu rhaglen hyfforddiant ôl-raddedig i’r Weinyddiaeth Iechyd yn y Deyrnas.

Daeth yn Uwch Ddarlithydd mewn Addysg Feddygol a Chyfarwyddwr Uned Addysg Feddygol y Brifysgol ym Mhrifysgol Lerpwl ym 1993, ac yn ystod y cyfnod hwn roedd yn aelod o’r staff sylfaenol yn y Coleg Meddygol Rhyngwladol yn Kuala Lumpur, Malaysia. Ym 1995 cafodd ei benodi’n Athro Addysg Gofal Sylfaenol ym Mhrifysgol Lerpwl, ac yna’n Athro Addysg Feddygol. Ef oedd pennaeth yr Adran Addysg Gofal Iechyd o 1995 i 2001 pan ymunodd â staff sylfaenol Ysgol Feddygol Peninsula fel Deon Cysylltiol (Addysg).

Ei brif ddiddordeb proffesiynol yw llunio rhaglenni addysg feddygol i ateb anghenion darparu gofal iechyd modern. Mae wedi cyhoeddi’n helaeth ac ef yw cydawdur, gyda Noel Boaden, llyfr Community Based Medical Education: towards a shared agenda for learning a gyhoeddwyd ym 1999.