Skip to content
Skip to navigation menu

English

Adnewyddu cysylltiadau meddygol â Siapan

10 Gorffennaf 2010

Yr Athro Paul Morgan & yr Athro Shunichi MiyazakiYr Athro Paul Morgan & yr Athro Shunichi Miyazaki

Mae gan fyfyrwyr meddygol gyfle i dreulio hyd at 12 wythnos yn un o brifysgolion meddygol mwyaf blaenllaw Siapan fel rhan o raglen gyfnewid a adnewyddwyd yr wythnos hon.

Mae’r Ysgol Feddygaeth wedi llofnodi Memorandwm Dealltwriaeth gyda Phrifysgol Feddygol i Fenywod Tokyo (TWMU) er mwyn adnewyddu rhaglen cyfnewid myfyrwyr.

Y TWMU, a sefydlwyd yn 1900 gan fenyw a oedd yn feddyg uchelgeisiol, yw’r unig brifysgol feddygol i fenywod yn Siapan. Mae’r brifysgol fodern, sydd â 1,423 o welyau a dros ddeg o sefydliadau cyswllt, yn dal i fod yn un o’r prif ganolfannau meddygol yn Siapan.

Bob blwyddyn mae gan fyfyrwyr meddygol o Gaerdydd gyfle i ymweld â TWMU am hyd at 12 wythnos er mwyn cwblhau modiwl dewisol. Yn ystod eu harhosiad, bydd myfyrwyr yn paratoi adroddiad am eu profiad a’r sgiliau a enillwyd.

Yn yr un modd, bydd gan fyfyrwyr o Brifysgol Feddygol i Fenywod Tokyo gyfle i ymweld â Chaerdydd a dysgu trwy gyfrwng amryw o leoliadau clinigol.

Dywedodd yr Yr Athro Helen Houston o’r Ysgol Feddygaeth, sy’n trefnu’r cyfnewid: "Mae cyfnewid myfyrwyr yn cynnig manteision a chanlyniadau eang i’n myfyrwyr wrth deithio a phrofi bywyd mewn lleoliad meddygol rhyngwladol.

"Mae rhaglenni cyfnewid fel hyn yn cyfrannu at hunanddatblygiad ac ymwybyddiaeth myfyriwr ac yn arwain at fwy o hunanhyder a hunan-barch, heb sôn am y ffaith fod darpar gyflogwyr ym mhob maes ymron o blaid ennill profiad wrth fyw a gweithio dramor.

"Rwy’n falch dros ben ein bod wedi gallu trefnu ac adnewyddu’r cytundeb hwn gydag un o’r prifysgolion meddygol mwyaf blaenllaw yn Siapan."

Mae’r Memorandwm yn ffurfioli rhaglen a sefydlwyd ym mis Hydref 1997 rhwng hen Goleg Meddygaeth Prifysgol Cymru a hen Goleg Meddygol i Fenywod Tokyo (sydd bellach â’r enw Prifysgol Feddygol i Fenywod Tokyo – TWMU).

Hyd yma, mae oddeutu 50 o fyfyrwyr o’r naill sefydliad a’r llall wedi cymryd rhan yn y rhaglen gyfnewid. Yn ogystal â’r rhaglen gyfnewid, mae’r Memorandwm yn rhoi ar waith gynlluniau ychwanegol i ddatblygu cysylltiadau ymchwil rhwng y ddwy brifysgol.

Llofnodwyd y cytundeb mewn seremoni swyddogol yn narlithfa newydd yr Ysgol gan y Deon Meddygaeth, Yr Athro Paul Morgan, a’r Athro Shunichi Miyazaki, Llywydd TWMU, a’r Athro Yoshio Uetsuka, y Cyfarwyddwr Materion Rhyngwladol.

Dywedodd yr Yr Athro Paul Morgan: "Roedd yn bleser o’r mwyaf groesawu’r ymwelwyr o’r Brifysgol Feddygol i Fenywod Tokyo i Gaerdydd.

"Roedd eu hymweliad undydd yn gyfle i ddangos ein cyfleusterau addysgu rhagorol ynghyd â rhoi cip ar ein hymchwil meddygol byd-flaengar a thrafod cyfleoedd posibl ar gyfer mwy o gydweithredu rhwng y ddwy brifysgol.

"Bydd llofnodi’r Memorandwm Dealltwriaeth newydd yn golygu bod gan ein myfyrwyr ragor o gyfleoedd i deithio, ennill sgiliau newydd a phrofi bywyd mewn prifysgol feddygol ryngwladol bwysig. Rwy’n edrych ymlaen at gynnydd a llwyddiant yn ystod y blynyddoedd nesaf."