Skip to content
Skip to navigation menu

English

Myfyriwr meddygaeth yn derbyn cydnabyddiaeth am wella bywydau

20 Tachwedd 2013

Marsh Christian Trust_web

Mae gofal ac ymrwymiad myfyriwr yn Ysgol Feddygaeth Caerdydd wedi derbyn cydnabyddiaeth trwy wobr bwysig i wirfoddolwyr yn y DU gan Ymddiriedolaeth Gristnogol Marsh.

Mae Ben Masterman, sy’n fyfyriwr meddygaeth pumed flwyddyn, ac sy’n cynorthwyo â Phrosiect Barnardo’s ar gyfer plant anabl, wedi bod yn wirfoddolwr gyda Chysylltiadau Cymunedol Barnardo’s yn Nhrelái ers mis Gorffennaf 2011. O ganlyniad i’w ymroddiad i helpu a gwella bywydau pobl eraill, enwyd Ben yn enillydd rhanbarthol (Cymru) yng ngwobrau Gwirfoddolwr y Flwyddyn 2013 gan yr Ymddiriedolaeth.

Dywedodd Ben: "Deuthum yn wirfoddolwr yn wreiddiol i gael profiad o weithio gyda phlant a dealltwriaeth well o anghenion plant ag anableddau. Rwy’n mwynhau gweithio gyda’r plant yn fawr, yn unigol ac mewn grwpiau. Mae hwn yn amser da i mi wirfoddoli, gan y bydd bywyd yn symud yn eithaf cyflym wedi i mi gymhwyso fel meddyg. Mae gwirfoddoli gyda Barnardo’s yn brofiad unigryw a buddiol iawn."

Mae prosiect Cysylltiadau Cymunedol Caerdydd a’r Fro yn rhoi cyfle i blant anabl fynd allan a mwynhau eu hamser hamdden a chymdeithasu y tu allan i’w cartrefi.

Dywedodd Martine Palmer, Rheolwr y Gwasanaeth Plant gyda Chysylltiadau Cymunedol: "Mae Ben wedi rhoi cymaint o gyfleoedd newydd a chyffrous i’r bobl ifanc yn ein gwasanaeth Barnardo’s. Mae wedi meddwl am weithgareddau newydd a chyffrous ac wedi cyflwyno gweithgareddau na fyddent efallai wedi eu profi o’r blaen, megis dringo dan do, gwibgertio ac edrych o gwmpas ystafelloedd dangos ceir ar geir a oedd o ddiddordeb i un person ifanc. Hefyd mae wedi cynorthwyo pobl i gael mynediad at weithgareddau chwaraeon megis pêl-droed ar gyfer pobl ifanc ag anableddau.

"Mae Ben yn greadigol a deinamig ac mae’n cyflawni ei rôl fel gwirfoddolwr gyda llawer o egni. Mae wedi gallu bod yn esiampl gadarnhaol i ddynion ifanc ag anableddau ac mae’n helpu’r plant anabl y mae’n gweithio gyda nhw i archwilio’r hyn y gallant ei gyflawni i’w potensial llawn."

Cyhoeddwyd Gwobr Ymddiriedolaeth Gristnogol Marsh Ben yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Barnardo’s yn Llundain.

Dolenni cysylltiedig

Ysgol Feddygaeth Caerdydd