Skip to content
Skip to navigation menu

English

Blwyddyn gofiadwy i fyfyrwyr sy’n gwirfoddoli

23 Ebrill 2008

Mae myfyrwyr sy’n gwirfoddoli wedi dathlu blwyddyn gofiadwy sydd wedi eu gweld yn derbyn cydnabyddiaeth genedlaethol am eu gwaith yn helpu cannoedd o bobl mewn cymunedau lleol.

Mynychodd Dr Brian Gibbons, Gweinidog Llywodraeth Cynulliad Cymru dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol, seremoni wobrwyo flynyddol Gwirfoddoli Myfyrwyr Caerdydd (SVC). Derbyniodd dros 60 o fyfyrwyr sy’n gwirfoddoli dystysgrifau oddi wrth yr is-ganghellor, Dr David Grant, am eu gwaith mewn trefnu prosiectau cymunedol.

SVC yw un o’r sefydliadau gwirfoddoli mwyaf i fyfyrwyr yn y DU, gyda thua 1,000 o fyfyrwyr yn rhoi eu hamser i dros 40 o brosiectau yng Nghaerdydd. Mae’r rhain yn cynnwys prosiectau i blant, y digartref, pobl sy’n dioddef o salwch meddwl, pobl ifanc ag anabledd dysgu, yr henoed a’r amgylchedd. Amcangyfrifir bod y cyfraniad at yr economi leol yn werth dros £750,000.

Mae’r prosiectau’n cynnwys Weekenders, sy’n gweld myfyrwyr yn mynd â phlant sy’n gofalu am eu rhieni neu frawd neu chwaer allan am y dydd, i ffwrdd o’u cyfrifoldebau. Bellach, mae’r prosiect yn ei drydedd flwyddyn ac mae wedi tyfu i gynnwys 30 o blant bob mis, rhwng 8 ac 14 oed, yn mynd ar deithiau gan gynnwys sglefrio iâ, bowlio deg a dringo. Dywedodd Martin Engel, un o’r trefnwyr: "Mae gan bob un o’r plant gyfrifoldebau sylweddol a llai o amser hamdden na phlant o’r un oed. Maent wir yn mwynhau’r dyddiau allan ac maent yn dychwelyd at eu teuluoedd wedi’u hailfywiogi."

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae’r SVC wedi cyflawni’r safon Buddsoddi Mewn Pobl cenedlaethol, y sefydliad myfyrwyr sy’n gwirfoddoli cyntaf i gyflawni hynny. Yn ddiweddar, enillodd Sam Smith, Cadeirydd SVC sy’n astudio ar gyfer MSc mewn Ynni Cynaliadwy a’r Amgylchedd, wobr yr ‘Arweinydd Ifanc’ yng Ngwobrau Arwain Cymru 2008.

Dywedodd Dr Gibbons wrth y myfyrwyr: "Rwyf o hyd yn rhyfeddu at y cyfraniad mae gwirfoddolwyr ifanc yn ei wneud yng Nghymru a chyda dros 1,000 o wirfoddolwyr, mae Gwirfoddoli Myfyrwyr Caerdydd yn arwain y ffordd. Rydych yn darparu gwasanaeth gwerthfawr i bobl a chymunedau Caerdydd. Rwy’n falch bod eich ymdrechion yn cael eu cydnabod a dymunaf bob llwyddiant i chi yn y dyfodol."

Ymysg yr enillwyr roedd Allyn Davis, Is-Gadeirydd SVC, sydd wedi treulio tair blynedd yn cydlynu clwb wedi ysgol yn Cathays. Dywedodd ef: "Mae wedi bod yn brofiad gwobrwyol iawn, ac yn heriol iawn ar adegau. Gwelwn wir werth y gwaith pan ydyn yn dod nôl ar ôl cyfnodau i ffwrdd, a gwelwn gyffro’r plant ac i ba raddau maent wedi gweld ein heisiau yn ystod y gwyliau."

Dywedodd Sam Smith: "Rwyf wedi bod yn ffodus i weithio gyda thîm arbennig a gweld pa fanteision mae’r prosiectau’n cynnig i gymunedau Caerdydd."