Skip to content
Skip to navigation menu

English

Neges gan yr Is-Ganghellor: Ffioedd Dysgu Is-raddedig 2012

24 Mai 2011

Vice-Chancellor Dr David GrantDr David Grant, Is-Ganghellor

Neithiwr cymeradwyodd Cyngor Prifysgol Caerdydd y cynnig ar gyfer lefel ffi o £ 9,000 y flwyddyn ar gyfer israddedigion a fydd yn ymuno â'r Brifysgol o 2012-13 ymlaen. Bydd y ffi arfaethedig, ynghyd â chynllun buddsoddi ategol y Brifysgol ar gyfer cyfres o ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chymorth ariannol ac academaidd parhaus i fyfyrwyr yn awr yn mynd ymlaen i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru i'w hystyried a'i chymeradwyo’n derfynol.

Dywedodd yr Is-Ganghellor, y Dr David Grant:

"Ni fu hwn yn benderfyniad hawdd i'r Brifysgol ei gyrraedd. Yr ydym wedi ymrwymo i sicrhau bod mynediad i'n cyrsiau yn dal ar gael i bawb sydd â'r potensial i lwyddo. Yr ydym hefyd yn gwybod bod ein myfyrwyr yn mawr werthfawrogi ansawdd y dysgu, yr addysgu a’r gefnogaeth yng Nghaerdydd. Gyda lefelau cymorth o du’r llywodraeth yn prysur leihau, rhaid i ni weithredu mewn modd cyfrifol a sicrhau bod lefel ein ffioedd yn y dyfodol yn ddigonol i gynnal darpariaeth ar draws ein portffolio eang o gyrsiau, ac i ddatblygu’r ddarpariaeth honno – gan gynnwys y nifer fawr iawn o raglenni costus yr ydym yn eu darparu mewn gwyddoniaeth, peirianneg a’r disgyblaethau proffesiynol.

"Felly, ochr yn ochr â’r lefel ffi newydd hon, yr ydym hefyd yn gwneud ymrwymiad i roi mwy fyth o gefnogaeth i’n myfyrwyr drwy gydol eu hamser yn y Brifysgol. Yr ydym wedi gweithio'n agos ag Undeb y Myfyrwyr a rhoi llawer iawn o sylw ac ystyriaeth i'n ffi a’n cynigion o gymorth. Yr ydym yn hyderus y gallwn, drwy ehangu ac ail-ffocysu ein rhaglen hyblyg o fwrsariaethau a buddsoddiadau eraill, gynnig peth o'r gefnogaeth orau sydd ar gael i israddedigion yn y DU.

"Nid pecynnau cymorth ariannol yn unig y byddwn yn eu cynnig. Yr ydym yn cydnabod bod yn rhaid i ni dalu am y buddsoddiad y mae’r myfyrwyr yn ei wneud ynom ni gydag addysgu o ansawdd uchel, adnoddau dysgu rhagorol a chymorth tuag at gwblhau ac at gyflogadwyedd. Byddwn yn diwallu buddsoddiad y myfyrwyr ynom drwy "Ymrwymiad Caerdydd" - ymrwymiad i sicrhau’r profiad gorau posibl i’n myfyrwyr, i gefnogi myfyrwyr trwy gydol eu hamser yn y Brifysgol ac i sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu paratoi ar gyfer bywyd ar ôl y Brifysgol - nid yn unig gyda chymhwyster y mae galw mawr amdano ond hefyd gyda'r sgiliau a'r agweddau y mae eu hangen ar gymdeithas a chyflogwyr y dyfodol.

"Mae Prifysgol Caerdydd yn falch bod ganddi un o'r traddodiadau cryfaf o ehangu mynediad ymhlith prifysgolion mwyaf blaenllaw Grŵp Russell. Yr ydym yn ymwybodol iawn fod myfyrwyr o gefndiroedd heb draddodiad cryf o fynd i sefydliad addysg uwch yn aml yn cymryd nad yw bywyd prifysgol ac addysg brifysgol yn gweddu iddynt hwy. Yr ydym wedi gweithio'n galed dros gyfnod estynedig i oresgyn y farn honno ac yr ydym yn bwriadu dyblu'n hymdrechion eto i sicrhau bod pawb yn deall lle mor ddeniadol, cefnogol a fforddiadwy yw Prifysgol Caerdydd ar gyfer astudiaethau israddedig."

Dywedodd Llywydd Undeb Myfyrwyr Caerdydd, Olly Birrell:

"Mae'r Brifysgol wedi cydweithio'n agos ag Undeb y Myfyrwyr ar y cynigion hyn, ac mae wedi ymrwymo i barhau â'r bartneriaeth hon trwy gydol y broses o weithredu'r newidiadau ffi. Er ein bod yn siomedig bod y Brifysgol wedi gorfod gwneud y penderfyniad i godi'r ffioedd i’r lefel hon, yr ydym yn croesawu ymrwymiad Caerdydd i ddatblygu profiad y myfyrwyr ymhellach ac i ddarparu cymorth ariannol a sgiliau i fyfyrwyr o gefndiroedd nad ydynt yn gefndiroedd traddodiadol trwy gydol eu cwrs. Yr ydym yn hyderus y bydd Caerdydd yn parhau i fod yn un o'r lleoedd gorau i fyw ac astudio ynddo yn y DU."

Gwybodaeth ychwanegol:

Ffioedd ar gyfer Cymru/yr UE a gweddill y DU

Ni fydd gofyn i ddim un myfyriwr dalu ffioedd ymlaen llaw.

Daw’r ffioedd ar gyfer myfyrwyr sy’n byw yng Nghymru o ddwy ffynhonnell. Fel ar hyn o bryd, bydd myfyrwyr sy’n byw yng Nghymru yn atebol am y £3,375* cyntaf o’u ffioedd – caiff hwn ei dalu trwy fenthyciad gan Student Loans Company. Bydd myfyrwyr ond yn dechrau ad-dalu’r benthyciad hwn pan fyddant yn ennill mwy nag £21,000. Llywodraeth Cymru fydd yn talu’r hyn sy’n weddill dros £3,375 trwy grant ffioedd dysgu. Caiff y grant ffioedd dysgu ei dalu i bob myfyriwr cymwys sy’n byw yng Nghymru (a’r rheiny o’r UE sy’n astudio yng Nghymru) **. Nid yn unig yw’n berthnasol i’r myfyrwyr hynny sy’n astudio yng Nghymru, ond hefyd i bob myfyriwr o Gymru sy’n astudio yn y DU. Ni fydd rhaid ad-dalu’r grant ffioedd dysgu ac ni fydd yn amodol ar brawf modd. Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Caiff cymorth i fyfyrwyr o rannau eraill o’r DU ei lywodraethu gan y trefniadau ffioedd a benderfynwyd gan eu llywodraethau eu hunain. Disgwylir y bydd angen i’r myfyrwyr hyn dalu eu ffioedd dysgu eu hunain yn llawn trwy fenthyciad gan Student Loans Company. Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Student Loans Company.

* £3,375 yw’r ffi ddysgu bresennol i is-raddedigion (2011 – 2012) - disgwylir i’r ffigur hwn gael ei addasu yn unol â chwyddiant.

** Yn amodol ar Reoliadau Cymorth Myfyrwyr

Ehangu Mynediad a Chadw

Eleni, mae poblogaeth myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn cynnwys bron 1,500 o fyfyrwyr o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru (ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf) – y cyfanswm uchaf ond un ym mhob prifysgol yng Nghymru.

Bob blwyddyn, caiff hyd at 1,400 o ddisgyblion Blwyddyn 11 eu hysbrydoli gan ein seminarau mewn ysgolion i ymuno â rhaglen Cam i Fyny i’r Brifysgol y Brifysgol. Yn 2010, enillodd 150 o raddedigion y cynllun le mewn prifysgol, gyda 59 ohonynt yn ennill lle yng Nghaerdydd.

Yn ystod y tair blynedd nesaf, byddwn yn ymestyn ein rhaglen Cam i Fyny i’r Brifysgol 100%, gyda 3,000 o ddisgyblion ar y rhaglen ar unrhyw adeg, a byddwn yn rhoi blaenoriaeth i ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf yn ne-ddwyrain Cymru.

Mae Prifysgol Caerdydd yn ymfalchïo yn ei hanes o ran cynorthwyo myfyrwyr i gwblhau eu cyrsiau’n llwyddiannus. Cyflawnodd dros 94% o is-raddedigion Caerdydd eu nodau addysgol bwriadedig.

Byddwn yn buddsoddi mwy mewn darparu cymorth wedi’i deilwra trwy sefydlu Canolfan Sgiliau i gydlynu gwasanaethau cymorth academaidd fel rhan o’r profiad i fyfyrwyr, gan eu galluogi i wireddu eu potensial.

Cyflogadwyedd

Dros y tair blynedd diwethaf, ar gyfartaledd aeth mwy na 94% o’n graddedigion ymlaen i weithio neu i astudio ymhellach o fewn chwe mis ar ôl iddynt raddio.

Byddwn yn adeiladu ar hyn ac yn ymgorffori sgiliau cyflogadwyedd a menter ymhellach ym mhrofiad Caerdydd. Byddwn yn cyflawni hyn trwy weithio ar y cyd â chyflogwyr, arbenigwyr gyrfaoedd, Menter Myfyrwyr a’r Undeb Myfyrwyr, fel y gall myfyrwyr gyfrannu’n gadarnhaol mewn sefyllfa waith, ychwanegu gwerth i’w cyflogwyr cyn gynted â phosibl yn eu gyrfaoedd a gwireddu eu potensial trwy eu huchelgeisiau proffesiynol a gyrfaol.

Buddsoddiadau yn y campws

Yn ystod y ddwy flynedd diwethaf, mae Prifysgol Caerdydd wedi cyfoethogi’r profiad i fyfyrwyr ac wedi gweddnewid yr amgylchedd academaidd, gan gynnwys:

  • estyniad gwerth £4m i bodiwm y de’r Ysgol Biowyddorau, gan ddarparu cyfleusterau newydd i fyfyrwyr sy’n cynnig mynediad hawdd i is-raddedigion at yr holl gyfleusterau ac yn rhyddhau lle y tu mewn i’r adeilad ar gyfer addysgu a dysgu;
  • Adeilad Cochrane sy’n 6,000m2 ac yn werth £16m, sy’n cynnig cyfleusterau i bob un o’r pum ysgol gofal iechyd ar Gampws Parc y Mynydd Bychan, gan gynnwys llyfrgell ryngbroffesiynol ddeulawr, labordai sgiliau clinigol ac efelychu uwch-dechnoleg cyfoes, lle ar gyfer seminarau, mynediad di-wifr at wasanaethau ar-lein a gwasanaethau cymorth myfyrwyr;
  • yr adeilad cyfoes sy’n werth £21m, sy’n gartref i’r Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg;
  • Adeilad Hadyn Ellis, sy’n werth £30m, ar safle newydd Parc y Maendy, sy’n cynnig lle newydd ag offer da ar gyfer peth o ymchwil fwyaf blaengar y Brifysgol ac sy’n gartref i Goleg y Graddedigion newydd.

Mwy am Brifysgol Caerdydd

  • Mae Prifysgol Caerdydd yn croesawu tua 4,500 o is-raddedigion bob blwyddyn a thros 34,000 o geisiadau. Hon yw un o’r prifysgolion mwyaf yn y DU (gydag 28,000 o fyfyrwyr), a chaiff ei chydnabod mewn asesiadau annibynnol y llywodraeth yn un o’r prifysgolion addysgu ac ymchwil mwyaf blaenllaw yn y DU. Mae’n aelod o Grŵp Russell, sef rhai o’r prifysgolion mwyaf dwys eu hymchwil yn y DU.
  • Mae gan Gaerdydd ddarpariaeth gref i is-raddedigion ar draws ystod eang o bynciau sy’n cwmpasu pob un o’r prif ddisgyblaethau academaidd. Mae’r rhain yn cynnwys y pynciau STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg), pynciau clinigol, y dyniaethau (gan gynnwys ieithoedd tramor modern) a’r gwyddorau cymdeithasol (gan gynnwys cynllunio a phensaernïaeth). Mae dros hanner (52%) y ddarpariaeth i is-raddedigion yng Nghaerdydd yn y meysydd STEM a chlinigol mwy costus.
  • Mae Prifysgol Caerdydd yn darparu nifer sylweddol o weithwyr peirianneg, iechyd a busnes proffesiynol y dyfodol – mae gan 85% o’n hysgolion academaidd gysylltiad â thros 90 o gyrff proffesiynol ac achredu.
  • Prifysgol Caerdydd yw’r unig brifysgol yng Nghymru sy’n darparu cyrsiau gradd mewn Pensaernïaeth, Cynllunio, Optometreg, Fferylliaeth a Deintyddiaeth. Yr Ysgol Feddygaeth yw un o’r mwyaf yn y DU, â thros 3,000 o fyfyrwyr.

Dolenni Cysylltiedig