Skip to content
Skip to navigation menu

English

Carreg filltir cyffur i drin yr eryr

16 Rhagfyr 2010

Dywed cwmni fferyllol Inhibitex fod Fv-100, cyffur i drin yr eryr a ddatblygwyd ar y cyd gan grŵp ymchwil yr Athro Chris McGuigan yn Ysgol Fferylliaeth Cymru, wedi cael canlyniadau addawol yn ail gymal ei dreial.

Cyhoeddodd Inhibitex eu bod wedi cael ‘prawf o gysyniad’ clinigol mewn cleifion â’r eryr.

Bu 350 o gleifion â'r eryr yn cymryd rhan yn yr astudiaeth, sef y treial clinigol cyntaf i asesu gweithgaredd gwrthfirol FV-100. Bu’n cymharu FV-100 â chyffur safonol gweithredol, valacyclovir, sef un o’r cyffuriau gwrthfirol mwyaf cyffredin sy’n cael eu defnyddio i drin yr eryr. Rhoddwyd FV100 unwaith y dydd a rhoddwyd valacyclovir deirgwaith y dydd.

Mae’r eryr yn heintiad firol, ac amcangyfrifir bod yna 2.5m o achosion newydd bob blwyddyn. Fel arfer ceir briwiau neu frechau ar y croen, poen difrifol sy’n berthynol i’r heintiad, ac yn aml iawn ceir niwralgia ôl-herpetig, sy’n gymhlethdod cronig poenus a gwanychol a all barhau am fisoedd neu hyd yn oed flynyddoedd.

Gwelwyd gwahaniaethau triniaeth ffafriol ar gyfer dwy ddos o FV-100 (200mg neu 400mg) mewn cymhariaeth â valacyclovir (3 x 1000mg) o ran difrifoldeb a hyd y poen aciwt a oedd yn gysylltiedig â’r eryr yn ystod y 30 niwrnod cyntaf ar ôl yr heintiad. Hefyd, roedd yna wahaniaethau triniaeth ffafriol eraill, gan gynnwys lleihad yn nifrifoldeb a hyd y poen a oedd yn gysylltiedig â’r eryr dros gyfnod o 90 niwrnod ac yn amlder yr achosion o niwralgia ôl-herpetig. Nid oedd y gwahaniaethau a welwyd rhwng y naill na’r llall o’r carfannau FV-100 a’r rhai a gafodd driniaeth valacyclovir o bwys ystadegol. Roedd FV-100 yn cael ei oddef yn dda ar y cyfan gyda’r ddwy ddos, ac roedd y proffil andwyol yn debyg i broffil valacyclovir. Mae manylion pellach am y canlyniadau i’w cael er wefan Inhibitex

Dywedodd yr Athro McGuigan: "Mae cwblhau ail gymal y treial hwn yn drobwynt pwysig yn y broses o ddatblygu FV100 fel cyffur newydd i drin yr eryr. Dangosodd y data o’r astudiaeth hon effeithiolrwydd y cyffur hwn, sydd nawr â chyfle da o fiod yn foddion newydd ar gyfer y clefyd cas hwn."

Dywedodd yr Athro Gary Baxter, Pennaeth Ysgol Fferylliaeth Cymru: "Mae gan Ysgol Fferylliaeth Cymru hanes hir o ymchwil gwyddonol fferyllol arloesol, ond rydym yn arbennig o falch o'r Athro McGuigan a’i gydweithwyr am y garreg filltir hon. Mae llwyddiant treial clinigol o gyffur a ddyfeisiwyd yn yr Ysgol hon yn ddigwyddiad pwysig iawn ac yn enghraifft berffaith o’n prif genhadaeth: "darganfod gyda'r pwrpas o leddfu poen dynol."

 

Tags