Skip to content
Skip to navigation menu

English

Y Gweinidog yn clywed y datblygiadau diweddaraf mewn ymchwil i awtistiaeth

18 Ionawr 2011

Canolfan Ymchwil Awtistiaeth Cymru

Mae un o Weinidogion Cymru a oedd â rhan hollbwysig i’w chwarae o ran datblygu strategaeth awtistiaeth genedlaethol i Gymru ac o ran sefydlu Canolfan Ymchwil Awtistiaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd, wedi gweld drosti ei hun sut mae eisoes yn cael effaith ar bobl sy’n byw gydag awtistiaeth.

Mae Gwenda Thomas AC, Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol, wedi cyfarfod ag academyddion, elusennau a chyllidwyr sydd wedi bod yn gweithio gyda’i gilydd i arwain ymchwil hollbwysig i awtistiaeth yn ystod prynhawn agored cyntaf y Ganolfan ers ei lansio ym mis Medi y llynedd.

Thema benodol y prynhawn oedd y gydberthynas rhwng effaith a darganfyddiad ymchwil. Mae’r Ganolfan, sydd wedi’i lleoli yn yr Ysgol Seicoleg, yn gweithio i helpu i sicrhau bod ymchwil wyddonol yn cael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl ag awtistiaeth a theuluoedd y mae’r anhwylder yn effeithio arnynt, gan sicrhau y gall dealltwriaeth wyddonol barhau i ddatblygu ar yr un pryd drwy greu gwybodaeth newydd.

Dywedodd Gwenda Thomas AC: "Rwy’n hynod falch o fod wedi ymweld â Chanolfan Ymchwil Awtistiaeth Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd ac o gyfarfod â thîm mor angerddol ac ysbrydoledig sy’n gwneud gwaith da i gefnogi anghenion y rheiny ag Anhwylder y Sbectrwm Awtistig (ASA).

"Mae’r ganolfan ymchwil arloesol hon yn enghraifft ardderchog o Gymru’n gwneud rhywbeth cadarnhaol i fynd i’r afael ag ASA ac ochr yn ochr ag ymrwymiadau polisi Llywodraeth y Cynulliad i gefnogi unigolion ag awtistiaeth, dylem fod yn falch ein bod yn helpu i wella ansawdd eu bywyd a bywyd eu teuluoedd a’u gofalwyr."

Roedd yr ymweliad yn cynnwys diweddariad am yr hyn a gyflawnwyd yn ystod y cam cyntaf o’i datblygu, a chipolwg ar y prosiectau ymchwil diweddaraf gyda chyfraniadau gan glinigwyr, gweithwyr addysg proffesiynol a rhieni plant ag awtistiaeth a oedd yn cymryd rhan. Cafodd y Gweinidog ddiweddariad ar y ffordd y mae’r Ganolfan yn cynnal ymchwil newydd i ddiagnosis ac ymyriad o ran yr anhwylder ymhlith plant. Clywodd hefyd sut mae’r tîm yn cyfrannu at raglen hyfforddiant i athrawon mewn ysgolion prif ffrwd yng Nghymru a gwaith y Ganolfan gyda niwrowyddonwyr yng nghanolfan arloesol Canolfan Delweddu er Ymchwil yr Ymennydd Prifysgol Caerdydd i ddysgu mwy am sail fiolegol yr anhwylder yn yr ymennydd.

Dywedodd Susan Leekam, Athro Awtistiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd a Chyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Awtistiaeth Cymru, yr Ysgol Seicoleg: "Roedd y Prynhawn Agored yn gyfle i ddiolch i Mrs Thomas, a’r elusennau sydd wedi’n cefnogi. Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym hefyd wedi cael ein croesawu gan gymuned o gydweithwyr gan gynnwys gweithwyr proffesiynol a rhieni sy’n gweithio ac yn byw gydag awtistiaeth. Roedd y prynhawn hefyd yn gyfle i ddiolch i’r gymuned hon am weithio gyda ni ac am helpu i ddatblygu ymchwil awtistiaeth.

"Mae effaith ymchwil ar arfer addysgol a chlinigol yn bwysig ond nid yw’n ddigon. Mae angen darganfyddiadau newydd a phellach a gwybodaeth newydd i dyfu arnom er mwyn symud y maes yn ei flaen. Drwy gynnal ystod eang o brosiectau mewn meysydd sy’n amrywio o niwrofioleg i ddiagnosis, ymyriad a darparu gwasanaeth, rydym yn gweithio tuag at y nod hwnnw."

Sefydlwyd Canolfan Ymchwil Awtistiaeth Cymru gyda chefnogaeth gan yr elusennau Awtistiaeth Cymru ac Autistica, a chan Llywodraeth Cynulliad Cymru fel rhan o’i Chynllun Gweithredu Strategol ar gyfer Anhwylder y Sbectrwm Awtistig.

Credir mai Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer Anhwylder y Sbectrwm Awtistig Llywodraeth Cynulliad Cymru yw’r cyntaf o’i fath mewn unrhyw le yn y byd. Yn unigryw, mae’r Ganolfan yn gweithio gydag ymarferwyr a llunwyr polisïau llywodraeth o fewn y cynllun gweithredu hwn i integreiddio tystiolaeth ymchwil â pholisi ac arfer ac mae’n prysur ddatblygu enw rhyngwladol gyda llawer o gydweithwyr sy’n gweithio mewn lleoliadau academaidd, llywodraethol, clinigol ac addysgol yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol.

Dolenni cysylltiedig

Tags