Skip to content
Skip to navigation menu

English

Priodasau hil-cymysg

10 Chwefror 2012

Mixed race marriage web

Cafwyd hyd i esboniad newydd i briodasau hil-cymysg yn seiliedig ar batrymau atyniad yr wyneb gan ymchwilwyr yn y Brifysgol.

Ar hyn o bryd, mae data llywodraeth ynglŷn â phriodasau rhyng-hiliol yn y DG ac UDA yn dangos fod mwy o ddynion duon yn priodi menywod gwynion nag i’r gwrthwyneb. Hefyd, mae mwy o ddynion gwynion yn priodi menywod o dras Dwyrain Asia nag i’r gwrthwyneb.

Ni fu modd i fodelau cyfredol o briodasau rhynghiliol sy’n seiliedig ar ffactorau hiliol, economaidd, neu gymdeithasol esbonio’r anghymesureddau hyn. Nawr, mae ymchwil newydd gan Dr Michael Lewis o Ysgol Seicoleg y Brifysgol yn astudio’r patrymau hyn o briodasau hil-cymysg yn seiliedig ar atyniad yr wyneb.

Fel rhan o’r ymchwil, gofynnwyd i grŵp o 40 o fyfyrwyr israddedig i osod yn ôl trefn blaenoriaeth 600 o wynebau’r rhyw arall yn ôl categori hil - gwyn, du ac Asiaidd. Roedd y myfyrwyr, rhwng 18 a 30 oed, o ethnigrwydd gwyn, Asiaidd neu ddu.

Dangosodd y canlyniadau taw wynebau du gwrywaidd oedd y mwyaf atyniadol ar gyfartaledd, yna wynebau gwyn ac wedyn wynebau Asiaidd. Ar gyfer menywod, wynebau Asiaidd oedd y rhai mwyaf atyniadol ar gyfartaledd, ac yna wynebau gwyn ac wedyn wynebau du. Roedd y gwahaniaethau’n fach – ond yn sylweddol mewn sampl fawr.

"Nid cyd-ddigwyddiad yw’r ffaith fod y grwpiau sy’n cael eu hystyried yn fwyaf atyniadol - gwrywod du a menywod Asiaidd - i’w cael yn amlach mewn priodasau hil-cymysg na’u tebyg o’r rhyw arall," meddai Dr Lewis.

Trwy ddefnyddio’r data atyniad a gasglwyd o’r sampl o fyfyrwyr, astudiwyd model mathemategol o ymddygiad priodas. Cynhyrchodd y model hwn yr un patrymau o briodasau hil-cymysg ag sydd yn y cofnodion llywodraeth. Hefyd, awgrymodd y model fod y rhai sydd mewn priodasau hil-cymysg, ar gyfartaledd, yn fwy atyniadol na’r rhai sydd mewn priodasau o’r un hil.

"Ni fydd yn syndod i lawer fod atyniad yr wyneb yn rhannol gyfrifol am ein penderfyniad ynglŷn â phwy rydym yn priodi. O’r blaen, ni chafodd y ffactor hwn lawer o sylw mewn modelau gwyddonol o briodas," meddai Dr Lewis. "Yn hytrach, ystyriwyd bod nodweddion mwy mesuradwy fel cyfoeth, ffrwythlondeb neu statws hiliol yn bwysicach.

"Mae hyn yn esbonio pam mai’r un patrymau a welir yn y data priodasau. Does dim rhaid cael gwahaniaethau o ran statws hiliol rhwng pobl ddu a gwyn, dim ond gwahaniaethau o ran yr hyn sy’n cael ei ystyried yn atyniadol."

Yn flaenorol, yr astudiaeth fwyaf o’i bath, dangosodd Dr Lewis fod pobl o hil gymysg yn cael eu hystyried yn fwy deniadol na phobl nad ydynt o hil gymysg. Cyhoeddir ei ymchwil newydd, A facial attractiveness account of gender asymmetries in interracial marriage, yn y cylchgrawn PLoS One.

Dolenni perthynol

Yr Ysgol Seicoleg