Skip to content
Skip to navigation menu

English

Rhandiroedd symudol

30 Mehefin 2010

Myfyriwr o Ysgol Bensaernïaeth Cymru yn gorffen y gwaith ar ffrâm y Rhandir Nomadig cyn y dadorchuddioMyfyriwr o Ysgol Bensaernïaeth Cymru yn gorffen y gwaith ar ffrâm y Rhandir Nomadig cyn y dadorchuddio

Gyda mwy a mwy o bobl yn chwilio am fannau gwyrdd i dyfu eu bwyd eu hunain, a’r rhestr aros am randiroedd yng Nghymru tua phedair blynedd, mae tîm o fyfyrwyr o Ysgol Bensaernïaeth Cymru wedi dyfeisio mannau tyfu symudol carbon sero.

O’r enw Rhandiroedd Nomadig, gallai’r rhandiroedd symudol arloesol hyn gynnig ateb ‘ei wneud eich hun’ i greu mannau gwyrdd i bobl a chymunedau allu tyfu eu cynnyrch eu hunain ar garreg drws.

Comisiynwyd ac ariannwyd y rhandiroedd symudol hyn, sy’n unigryw, gan Farchnad Bwrdeistref Llundain. Mewn ymateb i friff penodol gan Ŵyl Bensaernïaeth Ryngwladol y Myfyrwyr, mae’r rhandiroedd wedi’u gwneud yn gyfan gwbl o ddeunyddiau wedi’u hadfer fel paletau a deunydd pecynnu o’r Farchnad. Dadorchuddir fframiau’r rhadiroedd, sydd eisoes yn eu lle, yn ystod Gŵyl Bensaernïaeth Llundain ar 4 Gorffennaf 2010, pan fydd y plannu’n cael ei ddechrau.

Mae’r Rhandiroedd a ddyluniwyd ar gyfer y farchnad yn cynnig amrywiaeth o fannau tyfu, bwyta ac eistedd i fynychwyr y farchnad, ymwelwyr a thrigolion lleol fel ei gilydd. Maent ar gael mewn gwahanol ddyluniadau a meintiau yn dibynnu ar y prif ddefnydd arnynt, a gellir eu symud i unrhyw leoliad oddi mewn i’r farchnad yn dibynnu ar lif y traffig, yr adeg o’r diwrnod a’r anghenion tyfu.

Meddai Cydlynydd y Prosiect, Dr Cristian Suau o Ysgol Bensaernïaeth Cymru, a oedd yn arwain tîm y myfyrwyr: "Ein briff oedd cynhyrchu darnau o bensaernïaeth ar y thema lleihau, ailddefnyddio, ailgylchu, a fyddent yn hyblyg, yn rhad, yn ysgafn ac yn gludadwy.

"Mae’r hyn a ddyfeisiodd y myfyrwyr yn eithaf hynod. Er ein bod yn ateb briff penodol ar gyfer y prosiect neilltuol hwn, daethom i sylweddoli’n fuan iawn y gallai’r ddyfais hon gael ei lleoli mewn unrhyw fan lle mae angen mannau gwyrdd.

"Mae llawer o gymunedau sydd heb le addas i bobl allu cael at fannau gwyrdd, heb sôn am leoedd i dyfu eu bwyd a’u planhigion eu hunain. Mae’r Rhandiroedd Nomadig hyn i raddau helaeth yn ddyfais symudol sydd â’r potensial i wella mannau cyhoeddus a chynnig eu llain o dir eu hunain i grwpiau cymunedol, ysgolion a’r rhai sydd heb erddi. Maent yn hawdd i’w gosod, yn costio ychydig iawn, yn gallu rhoi lle i dyfu ffrwythau a llysiau, a darparu mannau eistedd. "

Yn dilyn yr Ŵyl Bensaernïaeth, bydd plant ysgol lleol yn gofalu am bob Rhandir Nomadig o dan oruchwyliaeth garddwr proffesiynol a benodir gan Farchnad y Fwrdeistref.

Meddai Glenis Reagon, Rheolwr Gyfarwyddwr Marchnad y Fwrdeistref: "Mae’r myfyrwyr wedi ateb eu briff gyda chreadigrwydd a gwreiddioldeb. Mae’r canlyniadau yn gyffrous i’r farchnad ac i’r plant ysgol lleol a fydd yn baeddu’u dwylo wrth iddynt ganfod sialensiau a gwobrau trin rhandir go iawn. Dyma fuddsoddiad mae Marchnad y Fwrdeistref yn falch ohono ac wedi ei chyffroi ganddo."

Mae Gŵyl Bensaernïaeth Llundain yn ddathliad bob yn eilflwydd ar hyd a lled y ddinas ar Bensaernïaeth yn y brifddinas. Mae Gŵyl Bensaernïaeth Ryngwladol y Myfyrwyr yn gofyn i fyfyrwyr dylunio o’r DU yn ei chyfanrwydd ac yn rhyngwladol greu cyfres o ymyriadau penodol i safle mewn dau fan cyhoeddus yn Llundain gan ymateb i thema Lleihau, Ailddefnyddio, Ailgylchu.

Tags