Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dyfarniadau amryfal ar gyfer ymchwil i ganser y fron yn yr ysgol biowyddorau

27 Medi 2012

MSRCPRMae dau grŵp ymchwil yn Ysgol y Biowyddorau wedi cael cyllid ymchwil o dros £450,000 i ymchwilio i achosion canser y fron, a therapïau newydd ar ei gyfer. Yn annibynnol ar ei gilydd, mae’r uwch ddarlithwyr, Dr Matt Smalley o’r Sefydliad Ymchwil Bon-gelloedd Canser Ewropeaidd a Dr Richard Clarkson o Ysgol y Biowyddorau, wedi cael cyllid gan y Breast Cancer Campaign ac Ymchwil Canser Cymru ar gyfer eu hymchwil parhaus. 

Mae Dr Smalley wedi cael ei ariannu gan y Breast Cancer Campaign i ymchwilio i rôl ‘switsh moleciwlaidd’ o’r enw Lyn kinase yn y fron normal ac is-deip hynod ffyrnig o ganser y fron o’r enw clefyd ‘negydd triphlyg’. "Credwn fod lefel uchel o weithgarwch gan Lyn kinase mewn celloedd yn y fron normal yn creu’r amodau iddynt ddatblygu’n diwmorau negydd triphlyg," meddai Dr Smalley.

"Mae’r ffaith bod lefel uchel o weithgarwch yn cael ei gynnal yn y tiwmorau, yn gwneud i Lyn kinase fod yn bosibilrwydd ar gyfer therapïau targedig sydd wedi’u llunio’n rhesymegol, rhywbeth na fu ar gael o’r blaen ar gyfer y math hwn o diwmor."

Bydd prosiect Dr Smalley yn mynd i’r afael â’r mecanweithiau y mae Lyn kinase yn eu defnyddio i reoleiddio celloedd normal a chanseraidd y fron a bydd hefyd yn cynnal profion cychwynnol i bennu a oes addewid gan Lyn Kinase i fod yn darged therapiwtig yn y dyfodol. Mae llwyddiant yn yr astudiaethau hyn â’r potensial i arwain at opsiynau triniaeth newydd i gleifion sydd â’r is-deip ffyrnig hwn o ganser y fron.

Hefyd, mae Dr Clarkson wedi’i ariannu gan y Breast Cancer Campaign i ymestyn astudiaethau ei grŵp ymchwil ar botensial asiant gwrth-ganser newydd, TRAIL, i gleifion sydd wedi ailwaelu ac sydd wedi datblygu ymwrthedd i therapi gwrth-hormonaidd.

"Mae ein hastudiaethau rhagarweiniol yn y labordy yn awgrymu bod celloedd tiwmor y fron sydd wedi datblygu ymwrthedd i tamoxifen yn hynod sensitif i TRAIL" esboniodd Dr Clarkson. "Mae’r prosiect ymchwil hwn yn dod â gwyddonwyr sylfaenol a chlinigol o ardal Caerdydd at ei gilydd i bennu a welir yr effaith hon yn uniongyrchol yn nhiwmorau cleifion."

Bydd y cyd-archwilwyr, Dr Julia Gee o’r Ysgol Fferylliaeth a’r Athro Peter Barret-Lee, Oncolegydd Clinigol Ymgynghorol yng Nghanolfan Canser Felindre, yn helpu i gydlynu gwaith samplu a dadansoddi tiwmorau y tu allan i’r corff, gan brofi effeithiolrwydd TRAIL fel therapi ail linell i gleifion sydd â chlefyd wedi ailwaelu. 

Meddai Dr Lisa Wilde, Cyfarwyddwr Ymchwil, Breast Cancer Campaign, "Rydym wedi gwneud datblygiadau gwych, ond ni allwn roi’r gorau iddi nawr os ydym am ennill y frwydr yn erbyn canser y fron, sef canser mwyaf cyffredin y DU sydd â diagnosis o 48,000 o achosion newydd bob blwyddyn. Mae’n bwysig ein bod yn gwneud triniaethau mwy effeithiol sy’n targedu canser y fron mewn ffyrdd lluosog, yn enwedig i gleifion sydd â mathau ffyrnig o ganser y fron, neu y mae eu tiwmorau wedi dod i ymwrthod therapïau presennol. Ar hyn o bryd, mae eu hopsiynau ar gyfer triniaeth yn gyfyngedig a dyma pam mae’r Breast Cancer Campaign yn falch o fod yn ariannu’r gwaith hanfodol hwn."

Mewn rhaglen gydgysylltiedig ar wahân o waith ar therapi TRAIL, ac ar y cyd â Dr Andrew Westwell a Dr Andrea Brancale o’r Ysgol Fferylliaeth, mae Ymchwil Canser Cymru wedi ariannu prosiect PhD yn labordy Clarkson i fwrw golwg ar rôl y gennyn c-Flip wrth achosi ymwrthedd i asiant TRAIL.  "Mae ein hastudiaeth gyhoeddedig a gyflawnwyd gan fy myfyriwr PhD, Luke Piggott, a fydd yn aros gyda’r grŵp pan fydd wedi cymhwyso er mwyn gweithio ar y rhaglen ymchwil hon, wedi dangos bod llethu c-Flip yn gallu sensiteiddio bôn-gelloedd canser y fron i TRAIL." 

Bydd y prosiect newydd yn archwilio sut mae hyn yn digwydd a’i nod yw datblygu cyffur i rwystro c-Flip, ac os bydd yn llwyddiannus, gallai gael ei ddefnyddio i wella effeithiolrwydd TRAIL yng nghleifion canser y fron.  Dywed Dr Lee Campbell o Ymchwil Canser Cymru, "Rydym yn falch o gefnogi prosiect cyffrous sydd â’r nod o dargedu bôn-gelloedd canser y fron yn uniongyrchol. Cynigir bod y celloedd anfynych, ond problematig, hyn yn achosi’r boblogaeth celloedd ymwrthol i driniaeth sy’n arwain at ailwaelu. Mae targedu c-FLIP yn y celloedd hyn yn cynnig ymagwedd newydd at drin canserau anodd y fron. Edrychwn ymlaen yn fawr iawn at gynllunio a chynhyrchu atalyddion y gellir mynd â nhw ymlaen at arfarnu cyn-glinigol a chlinigol."

 

Dolenni Cysylltiedig

Ysgol y Biowyddorau

Yr Ysgol Fferylliaeth

Y Sefydliad Ymchwil Bon-gelloedd Canser Ewropeaidd