Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cerddoriaeth yn Fienna

16 Ionawr 2013

Music in Vienna  - Prof David Wyn JonesProfessor David Wyn Jones

Mae’r Athro David Wyn Jones, Pennaeth yr Ysgol Gerddoriaeth yng Nghaerdydd, wedi ennill Ysgoloriaeth Ymchwilo Bwys gan Ymddiriedolaeth Leverhulme i ymchwilio i ddull amgen a hir-ddisgwyliedig o gofnodi hanes cerddoriaeth yn Fienna.

Mae’r ddelwedd o Fienna fel dinas gerddorol yn un cyfarwydd ac mae’r cysylltiad rhyngddi a rhai o’r datblygiadau pwysicaf yng ngherddoriaeth y Gorllewin wedi hen ennill eu plwyf. Mae sefydliadau hirsefydlog fel Cerddorfa Ffilharmonig Fienna a Chôr Bechgyn Fienna yn gwneud yn siwr bod y ddelwedd hon cyn gryfed ag erioed.

Er hynny, nid oes y fath beth â chofnod awdurdodol o hanes cerddoriaeth yn Fienna. Yn hytrach, mae’r ddealltwriaeth o Fienna fel dinas gerddorol yn dibynnu i raddau helaeth ar fywgraffiadau o gyfansoddwyr o bwys a weithiodd yno, ac mae’r manylion ynddynt yn aml yn llawn bylchau neu’n gamarweiniol. Gyda thros £80,000 ar gael, bydd yr Athro Jones yn gallu gweithio ar ddehongliad gwahanol o hanes cerddoriaeth ym mhrifddinas Awstria.

Disgwylir i ‘Vienna and the Culture of Music: 1700, 1800, 1900’, gael ei gyhoeddi gan Boydell a Brewer yn 2016, a’i fwriad yw apelio at ddarllenwyr cerddorol a hanesyddol amrywiol. Bydd yn trin a thrafod ymerawdwyr, tywysogion, perfformwyr, arweinyddion, ysgrifenwyr, ysgolheigion yn ogystal â chyfansoddwyr.

Music in Vienna - Musikverein Vienna

Bydd y gwaith yn canolbwyntio ar dri chyfnod yn hanes cerddoriaeth Fienna. Disgrifir y rhain yn fras fel ‘Ymerodrol a Brenhinol’, ‘Aristocrataidd’ a ‘Bourgeois’, ac maent yn cyfeirio at y berthynas wahanol iawn rhwng cerddoriaeth a chymdeithas ar yr adegau hynny.

Meddai’r Athro Jones: "Mae ysgrifennu am hanes cerddoriaeth yn Fienna wedi bod yn rhywbeth rydw i wedi bod eisiau ei wneud ers cryn amser. Fodd bynnag, nid oedd yr ymagwedd fwy amlwg o gofnodi hanes rhwng dechrau’r Canol Oesoedd a dechrau’r Ail Ryfel Byd yn apelio ataf gan na fyddai cofnod o’r fath yn gallu mynd o dan yr wyneb o ran manylder.

"Rydyn ni’n ymfalchïo yn ein cysylltiadau rhwng ymchwil ac addysgu yng Nghaerdydd. Pan oeddwn yn addysgu modiwl am hanes cerddoriaeth yn Fienna ar gyfer MA amlddisgyblaethol (Cerdd, Diwylliant a Gwleidyddiaeth), dyna pryd y daeth y dull o edrych ar hanes dros gwahanol gyfnodau i’r amlwg i mi h.y. astudio tri chyfnod gyda bwlch o ganrif rhwng pob un. Roedd hyn yn cynnig fframwaith cadarn ar gyfer astudio cerddoriaeth a chymdeithas ym mhob cyfnod gan amlygu’r hyn roedd yn amlwg yn cyferbynnu neu’n debyg rhyngddynt."

Bydd yr arian yn galluogi’r Athro Jones i dreulio amser yn ymchwilio i’w waith ac ymweld â Fienna er mwyn targedu ffynonellau sylfaenol penodol yn yr Österreichische Nationalbibliothek, archif Gesellschaft der Musikfreunde, Wien Bibliothek yn ogystal â mannau eraill.

Mae Ysgoloriaethau Ymchwil o Bwys Ymddiriedolaeth Leverhulme yn galluogi ymchwilwyr profiadol y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol i ymrwymo eu hunain i brosiect ymchwil fydd yn rhoi gwreiddioldeb a phwysigrwydd rhagorol. Mae’n broses gystadleuol ac mae’r ymgeiswyr llwyddiannus yn cynrychioli amrywiaeth eang o ymchwilwyr hynod ddisglair.

Dolenni perthnasol

Yr Ysgol Gerddoriaeth