Skip to content
Skip to navigation menu

English

Optimistiaeth nanotechnoleg

08 Rhagfyr 2008

Mae pobl Prydain ac America yn optimistaidd am y buddion i gymdeithas y gallai ddod yn sgil nanodechnoleg, yn ôl gwaith ymchwil sy’n ymwneud â’r Brifysgol.

Mae’r astudiaeth gan yr Ysgol Seicoleg, mewn cydweithrediad â Phrifysgol California, Santa Barbara, wedi darganfod bod gan bobl gyffredin yn y ddwy wlad safbwyntiau cadarnhaol am nanodechnolegau a’r hyn y gellid dod yn sgil dyfodol y technolegau hyn. Mae eu canfyddiadau wedi’u cyhoeddi yn y cyfnodolyn Nature Nanotechnology.

Mae nanodechnolegau – sef gwyddoniaeth a thechnoleg deunyddiau a phrosesau eithriadol o fach – ymhlith y technolegau newydd diweddaraf i godi pryderon am iechyd, risgiau amgylcheddol a derbynioldeb cyhoeddus.

Fel rhan o’r astudiaeth, cynhaliodd ymchwilwyr bedwar gweithdy yng Nghaerdydd a Chalifornia, lle trafododd cyfranogwyr y defnydd o nanodechnolegau o ran egni ac iechyd.

Yn ogystal ag optimistiaeth y cyhoedd am ddefnyddio nanodechnoleg yn y meysydd hyn, datgelodd canfyddiadau eraill bod cyfranogwyr Prydeinig yn gyffredinol yn fwy ymwybodol o ddadleuon technolegol diweddar a methiannau o ran rheoli risg, er enghraifft, cnydau wedi’u haddasu’n enetig.

Darganfu’r ymchwilwyr hefyd fod datblygiadau technolegol mewn perthynas ag iechyd dynol yn codi dilemâu moesol a moesegol, a bod y bobl a wnaeth gymryd rhan yn yr ymchwil wedi cwestiynu p’un ai y gellid ymddiried yn llawn yn y rheiny sy’n gyfrifol – llywodraethau, diwydiant a gwyddonwyr – i reoli nanodechnolegau yn y dyfodol.

Arweiniodd yr Athro Nick Pidgeon, Ysgol Seicoleg Prifysgol Caerdydd, dîm ymchwil Caerdydd: "Mae’r astudiaeth hon yn cynrychioli’r ymarfer cysylltu â’r cyhoedd cyntaf erioed i’w gynnal ar yr un pryd mewn dwy wlad wahanol," meddai’r Athro Pidgeon.

"Mae’r canfyddiadau’n awgrymu bod buddiannau posibl nanodechnolegau sy’n datblygu yn debygol o barhau i wrthbwyso risgiau posibl yn agweddau’r cyhoedd. Mae’r ffaith bod cyfranogwyr wedi lleisio amheuaeth ynglŷn â phwy i ymddiried ynddo i reoli nanodechnolegau, a bod cymwysiadau iechyd wedi codi materion moesol penodol, yn golygu y byddai’n gamgymeriad mawr datblygu’r fath dechnolegau heb ryw fath o drafodaeth a goruchwyliaeth gyhoeddus."

Ariannwyd yr ymchwil yn bennaf gan yr US National Science Foundation gyda chefnogaeth ychwanegol gan Brifysgol Caerdydd a ddarparwyd gan Ymddiriedolaeth Leverhulme, a gellir ei weld fan hyn: http://www.nature.com/nnano/index.html

Tags