Skip to content
Skip to navigation menu

English

Arolwg Bodlonrwydd Myfyrwyr Cenedlaethol (NSS) 2013

07 Mawrth 2013

National Student Survey

Mae’r Brifysgol yn annog cyfradd ymateb uchel i Arolwg Bodlonrwydd Myfyrwyr Cenedlaethol (NSS) eleni er mwyn cynnal a gwella ei pherfformiad.

Mae’r arolwg, sy’n cael ei gyhoeddi’n flynyddol, yn gofyn i fyfyrwyr blwyddyn olaf sy’n dysgu pob pwnc ym mhob prifysgol yn y DU i ystyried eu haddysg. Maen nhw’n rhoi marciau am addysgu, asesu, cefnogaeth academaidd, trefniadaeth, adnoddau dysgu, datblygiad personol a bodlonrwydd cyffredinol. Cyhoeddir y canlyniadau’n genedlaethol ym mis Awst.

Mae’r Arolwg yn rhan bwysig o gynllunio addysgol y Brifysgol, gan ei galluogi i nodi meysydd lle mae angen gweithredu pellach. Y llynedd, cafodd Prifysgol Caerdydd ei chyfradd ymateb uchaf erioed, sef 78 y cant, fel ei bod yn gydradd ail ar draws y sector.

Mae myfyrwyr Caerdydd eisoes wedi derbyn gwahoddiad drwy e-bost i lenwi’r NSS ac maen nhw’n dechrau ymateb. Mae eicon NSS ar eu byrddau gwaith, wedi’i anfon gan Gwasanaethau Gwybodaeth, yn helpu i godi ymwybyddiaeth am yr arolwg hefyd.

Meddai’r Athro Tricia Price, Dirprwy Is-Ganghellor, Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd: "Gall staff helpu i godi’r cyfraddau ymateb drwy annog myfyrwyr i lenwi’r arolwg ar-lein ar www.thestudentsurvey.com Gellir gwneud hyn ar ddechrau darlithiau neu sesiynau tiwtorial. Mae posteri a deunyddiau marchnata eraill wedi’u dosbarthu i bob Ysgol i’w helpu i roi cyhoeddusrwydd i’r arolwg.

"Mae angen i staff sicrhau bod myfyrwyr yn teimlo’n rhydd i roi eu hadborth onest; nad oes gofyn iddyn nhw lenwi’r arolwg tra bydd aelod o staff yn edrych dros eu hymatebion neu eu bod yn teimlo bod rhywun yn monitro’u hymatebion; ac nad ydyn nhw’n cael eu hannog i nodi yn eu hatebion unrhyw beth heblaw am eu canfyddiad dilys o’u profiad."

Ychwanegodd Bethan Foweraker, Swyddog Llais Myfyrwyr: "Dim ond ein myfyrwyr presennol sy’n gwybod yn union sut mae hi i astudio yma yng Nghaerdydd. Drwy roi gwybod i ni am eu barn unigryw, gall y Brifysgol ddysgu’n uniongyrchol gan y myfyrwyr am yr hyn rydyn ni’n ei wneud yn dda a lle gallen ni wneud yn well.

"Mae’r Brifysgol yn edrych yn fanwl ar y canlyniadau o’r arolwg NSS ac yn cymryd camau gweithredu’n seiliedig ar y canfyddiadau hyn. Mae canlyniadau’r NSS yn cael eu defnyddio fwyfwy gan ddarpar fyfyrwyr wrth wneud penderfyniadau, yn enwedig gan eu bod bellach wedi’u cynnwys ar wefan UniStats ac ar ein tudalennau ‘Course finder’. Mae’n allweddol ein bod ni’n cynnal ein cyfradd ymateb uchel i’r NSS fel y gallwn ni fod yn siŵr fod y neges rydyn ni’n ei chodi o’r canlyniadau’n cynrychioli barn ein myfyrwyr i gyd."

Gall staff sydd â chwestiynau gysylltu â Martin Jones yn Gwasanaethau Myfyrwyr a Llywodraethu ar JonesM5@cardiff.ac.uk neu ar est. 79284. Os oes gan eich myfyrwyr gwestiynau, cyfeiriwch nhw at www.thestudentsurvey.com neu gallan nhw gysylltu â thîm yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol yn Ipsos MORI yn uniongyrchol drwy e-bost: thestudentsurvey@ipsos.com

Dolenni perthnasol

Arolwg Bodlonrwydd Myfyrwyr/National Student Survey