Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwydnwch byd natur yn erbyn y newid yn yr hinsawdd

30 Ionawr 2014

soil news web

Mae ymchwil newydd wedi taflu goleuni ar effaith y newid yn yr hinsawdd ar swyddogaeth hollbwysig cynefinoedd coetir.

Mae ecosystemau’r pridd mewn coetiroedd yn gwneud cyfraniad pwysig at allu byd natur i gymedroli effeithiau cynhesu byd-eang, yn bennaf oherwydd eu gallu i ddadelfennu defnydd organig, ailgylchu maetholion ac amsugno carbon a allai gyfrannu at effaith nwyon tŷ gwydr fel arall. Organebau dadelfennu sydd wrth wraidd y prosesau hyn; ffyngau ac infertebratau’r pridd, fel moch y coed, mwydod a chynffonnau sbonc.

Mewn astudiaeth* a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn y cyfnodolyn Oecologia ac a gefnogir gan Faculty of 1000 fel un sy’n arbennig o arwyddocaol yn ei maes, mae’r ecolegydd pridd Don A’Bear, o Ysgol y Biowyddorau, yn ysgrifennu y bydd cynhesu byd-eang a newid ym mhatrymau glawio yn cynyddu niferoedd a gweithgarwch dadelfenwyr pridd coetir.

Mae’r papur, Bottom-up determination of soil collembola diversity and population dynamics in response to interactive climatic factors, yn rhybuddio y gallai’r newid yn yr hinsawdd effeithio ar rai organebau yn yr ecosystem yn fwy nag eraill. Gallai amhariad o’r fath ar organebau dadelfennu gael effaith drychinebus ar allu’r pridd i amsugno carbon, sy’n achos pryder difrifol i’r byd.

*Ariannwyd yr astudiaeth gan Gyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (NERC).

Dolenni defnyddiol

Ysgol y Biowyddorau