Skip to content
Skip to navigation menu

English

Darganfod genyn newydd am ganser y coluddyn

09 Tachwedd 2010

Chris SmithLlamhidydd di-asgell yng Ngwarchodfa Led-Naturiol Tongling. Tynnwyd y llun gan yr Athro Guang Yang.

Mae ymchwil newydd y Brifysgol wedi canfod y gallai targedu ardal genetig penodol sy’n gysylltiedig â chleifion â chanser datblygedig y coluddyn helpu i godi cyfraddau goroesi gan hyd at dri mis.

Gan gyflwyno’r canfyddiadau i Gynhadledd Ganser y Sefydliad Ymchwil Canser Cenedlaethol (NCRI), mae Chris Smith, myfyriwr doethuriaethol Sefydliad Geneteg Feddygol yr Ysgol Feddygaeth, wedi dadlau bod cleifion â chanser datblygedig y coluddyn â namau penodol yn yr ardal newydd hon yn goroesi tri mis yn llai, ar gyfartaleddd na’r rheiny heb namau.

Maent yn credu y gallai’r ardal genetig hybu gweithgarwch genyn gerllaw – o’r enw EIF3H – sydd wedi bod yn gysylltiedig yn y gorffennol â chyfraddau goroesi gwael o ran mathau eraill o ganser.

Gallai datblygu cyffuriau i atal EIF3H fod yn ffordd effeithiol o godi cyfradd y cleifion sy’n goroesi â chanser datblygedig y coluddyn yn y dyfodol.

Dywedodd Chris Smith, o’r Ysgol Feddygaeth: "Dyma’r ardal genetig cyntaf a nodwyd drwy astudiaethau cysylltu genomau sydd wedi dangos ei bod yn dylanwadu ar gyfraddau goroesi ac ymateb i driniaeth ymhlith cleifion â chanser datblygedig y coluddyn.

"Mae technolegau genomaidd cyflymach a rhatach yn ei gwneud yn haws nag erioed o’r blaen i adnabod genynnau sy’n gysylltiedig â risg canser y coluddyn. Deall sut mae’r rhain yn arwain at ganser yw’r cam cyntaf a phwysicaf o ran gallu datblygu a thargedu triniaethau sydd wedi’u teilwra i gyfansoddiad genynnol unigolyn."

Chwiliodd yr ymchwilwyr drwy enomau dros 2,000 o gleifion a oedd wedi cymryd rhan yn nhreial COIN y Cyngor Ymchwil Feddygol dan arweiniad yr Athro Timothy Maughan, yr Ysgol Feddygaeth, a oedd yn edrych ar driniaethau cemotherapi gwahanol ar gyfer canser datblygedig y coluddyn. Cafodd y rhain eu cymharu â data genynnau nifer tebyg o wirfoddolwyr iach.

Roeddent yn edrych yn benodol ar 22 o ardaloedd genetig a oedd eisoes yn gysylltiedig â risg canser y coluddyn mewn astudiaethau cysylltu genomau. O’r rhain gwnaethant ganfod un a ddylanwadodd yn gryf ar oroesi ac ymateb i driniaeth ymhlith y cleifion hyn. Digwyddodd hyn ni waeth pa driniaeth y gwnaethant ei derbyn, gan awgrymu nad y math o driniaeth oedd y rheswm dros y cyfraddau goroesi is.

Cafodd yr ymchwil ei chefnogi gan Ymchwil Canser Cymru, Tenovus a Pharc Genynnau Cymru.

Dywedodd Dr Ian Lewis, Pennaeth Ymchwil Tenovus, a ariannodd yr astudiaeth yn rhannol: "Mae’r canfyddiadau hyn yn gyffrous iawn gan eu bod nid yn unig yn agor y drws i driniaeth wedi’i theilwra’n unigol i gleifion â chanser y coluddyn, maent hefyd yn amlygu targed posibl ar gyfer therapïau newydd a allai godi cyfraddau goroesi ymhlith cleifion â chlefyd datblygedig."

Dywedodd cyfarwyddwr gwybodaeth am ganser Ymchwil Canser y DU, Dr Lesley Walker: "Mae’r astudiaeth hon yn dangos y gallai astudiaethau cysylltu genomau fod yn offeryn pwerus i ddeall sut y gall genynnau ddylanwadu ar gyfraddau goroesi canser, yn ogystal â risg. Bydd astudiaethau fel hon yn ein helpu i weld y namau genetig allweddol yn nhiwmor claf a theilwra triniaeth yn briodol.

"Mae’n galonogol iawn bod gwyddonwyr yn dysgu mwy am sut mae genynnau’n cyfrannu at gyfraddau goroesi canser. Gobeithio y bydd hyn yn helpu mwy o bobl i oroesi canser"

Cyflwynwyd A novel colorectal cancer susceptibility SNP in the EIF3H promoter influences patient survival and response to treatment i Gynhadledd Ganser y Sefydliad Ymchwil Canser Cenedlaethol (NCRI) ddydd Mawrth 9 Tachwedd.

Mae copi o’r grynodeb ar gael o: www.ncri.org.uk/ncriconference/2010abstracts/abstracts/A133.htm

Dolenni