Skip to content
Skip to navigation menu

English

Canolfan newydd i wella gofal cyfannol ar gyfer cleifion canser

23 Chwefror 2008

Cyhoeddwyd cynlluniau heddiw ar gyfer canolfan addysg canser newydd a fydd yn sicrhau gofal arbenigol pellach ar gyfer cleifion canser yn ne Cymru.

Mae partneriaeth gydweithrediadiol newydd rhwng Ysgol Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth Prifysgol Caerdydd ac Ymddiriedolaeth GIG Felindre wedi arwain at ganolfan newydd arfaethedig ar gyfer addysg mewn gofal canser.

Y nod yw cynnig addysg canser integredig, rhyngddisgyblaethol ar gyfer ystod eang o weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol. Bydd Canolfan Gofal ac Adferiad Canser Felindre wedi’i seilio yn Felindre a bydd yn gyfrifol am arwain a chydgysylltu’r cyfleoedd addysgol sydd eu hangen ar gyfer pawb sy’n gofalu am gleifion canser a’u teuluoedd. Bydd hyn yn cynnwys cleifion, gofalwyr a gwirfoddolwyr yn ogystal â gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol yn rhanbarth de ddwyrain Cymru.

Bydd y ganolfan yn galluogi gweithio mwy agos ymhlith nifer o weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol arbenigol, a bydd yn helpu gwella darpariaeth gofal canser arbenigol, ymatebol, perthnasol sy’n canolbwyntio ar y claf, ac yn darparu mwy o gyfleoedd addysgol sy’n canolbwyntio ar y claf ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol sy’n gweithio mewn gofal ac adferiad canser.

Bydd y cyfarwyddwr yn cydweithredu’n agos ag Ysgol Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth Prifysgol Caerdydd i ddatblygu addysg berthnasol er mwyn sicrhau bod gofal yn ateb anghenion yr unigolyn yn well ac yn gwella ansawdd bywyd. Bydd mwy o ganolbwyntio ar daith y claf a bydd portffolio addysgol newydd yn personoli addysg canser i’r claf ac i’r gweithiwr iechyd, gan wella’n sylweddol iechyd a gofal cymdeithasol cleifion sydd â chanser yn ne Cymru.

Dywedodd Anne Mills, cyfarwyddwr Canolfan Gofal ac Adferiad Canser Felindre: "Mae angen i weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol gael gwybodaeth a sgiliau arbenigol er mwyn darparu’r gofal arbenigol sydd ei angen ar gleifion canser a’u teuluoedd. Bydd Canolfan Gofal ac Adferiad Canser Felindre’n datblygu i fod yn ‘ganolfan rhagoriaeth’ mewn addysg canser."

Bydd Prifysgol Caerdydd yn cefnogi’r ganolfan wrth gynllunio a mapio darpariaeth addysgol sydd eisoes yn bodoli mewn addysg uwch a phellach, awdurdodau lleol ac yn y sector preifat ac wedyn datblygu rhaglenni addysg a hyfforddiant rhyngddisgyblaethol newydd.

Dywedodd Yr Athro Sheila Hunt, Pennaeth yr Ysgol a Deon, Ysgol Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth: "Mae’r Brifysgol a’r Ymddiriedolaeth yn cydnabod mai’r ffordd fwyaf effeithiol o ateb gofynion dysgu pawb sy’n gofalu am gleifion canser yw i Brifysgol Caerdydd ac Ymddiriedolaeth GIG Felindre gydweithredu’n agos â’i gilydd. Ein nod yw creu canolfan fywiog, ymatebol ac arloesol a fydd yn sicrhau bod gan yr holl weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol sy’n gofalu am bobl sydd â chanser y wybodaeth a’r sgiliau priodol i ddarparu’r gofal gorau, ar y lefel cywir ac yn y man gorau."

Dywedodd Is-ganghellor Prifysgol Caerdydd, Dr David Grant: "Mae Prifysgol Caerdydd ar flaen y gad mewn ymchwil canser sy’n arwain y byd. Rydym yn falch iawn i fod yn rhan o’r bartneriaeth arloesol hon, a fydd wrth gwrs o fudd i’r gymuned academaidd sy’n ymwneud ag ymchwil a pholisi ynglŷn â gofal ac adferiad canser; ond yn y pen draw, cleifion, teuluoedd a gofalwyr ledled Cymru fydd yn elwa."

Dywedodd Edwina Hart AC, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: "Mae lansio Canolfan Gofal ac Adferiad Canser Felindre’n ddatblygiad pwysig a chyffrous mewn gwasanaethau canser yng Nghymru. Rwy’n falch iawn y bydd, trwy gydweithredu, gwelliant mewn addysg a hyfforddiant i bobl sy’n ymwneud â darpariaeth gofal canser. Bydd hyn yn cael effaith bositif ac yn sicrhau ymwybyddiaeth well o anghenion dioddefwyr canser a’u gofalwyr."