Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyfarwyddwr Newydd i Ysgol Peirianneg Caerdydd

26 Awst 2010

Professor Karen HolfordYr Athro Karen Holford

Mae Prifysgol Caerdydd wedi penodi’r Athro Karen Holford fel Cyfarwyddwr newydd Ysgol Peirianneg Caerdydd, un o ysgolion peirianneg pennaf y DU. Mae gan yr Ysgol tua 1,300 o fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig a mwy na 250 aelod o staff.

Mae’r Athro Holford yn Beiriannydd Siartredig ac yn Gymrawd Sefydliad y Peirianyddion Mecanyddol. Hi yw Cyfarwyddwr benywaidd cyntaf yr Ysgol Peirianneg ac mae hi wedi ennill nifer o wobrau am ei gwaith yn hyrwyddo peirianneg fel gyrfa i fenywod ifanc.

Ymunodd â’r Ysgol fel darlithydd ym 1990 ar ôl swydd fel uwch beiriannydd dylunio yn AB Electronic Products, lle arweiniodd amrywiaeth o brosiectau gyda chwmnïau megis BMW, Jaguar a Rover. Cyn hynny bu’n gweithio yn Rolls-Royce ym Mryste. Mae hi’n ymchwilydd gweithgar ym maes allyriant acwstig gan ganolbwyntio ar strwythurau megis pontydd a chydrannau awyrofod ac mae ganddi hanes hir o gontractau diwydiannol llwyddiannus. Mae hi wedi cyhoeddi mwy na 120 o bapurau ymchwil a bu’n brif ymchwiliwr ar brosiectau ymchwil â chyfanswm o fwy na £4.5 miliwn. Arweiniodd raglen ymchwil helaeth ar fonitro pontydd a arweiniodd at gydnabyddiaeth ryngwladol eang a chytundeb trwydded gyda Physical Acoustics Ltd. Ar hyn o bryd mae tîm yr Athro Holford yn cymhwyso’r technegau hyn i asesiadau difrod i offer glanio awyrennau ar y cyd â Messier-Dowty Ltd, Physical Acoustics a Phrifysgol Sheffield. O fewn yr Ysgol Peirianneg yn ddiweddar mae hi wedi gwneud swyddi Arweinydd y Sefydliad Ymchwil a Dirprwy Gyfarwyddwr Staff.

Dywedodd yr Athro Holford: "Rwyf yn edrych ymlaen yn arw at fy rôl newydd fel Cyfarwyddwr yr Ysgol. Cydnabyddir yr Ysgol yn eang fel un o rai gorau'r DU ac mae hyn yn darparu sylfaen ardderchog ar gyfer datblygu ymhellach. Mae ein hymchwil diguro’n mynd i’r afael ag anghenion diwydiant a chymdeithas tra bod ein darpariaeth addysg o’r radd flaenaf yn cyfrannu at anghenion yr economi."

Professor Holford with (l-r) Mark Eaton, Hisham Elfergami, Matthew PearsonProfessor Holford with (l-r) Mark Eaton, Hisham Elfergami, Matthew Pearson

Bu cyflwyno addysgu a dysgu o ansawdd da bob amser yn ddiddordeb cryf a’r Athro Holford oedd Ymgynghorydd Cyfadran i’r tîm Fformiwla Myfyrwyr am nifer o flynyddoedd. Mae hi’n parhau i fod ag ymrwymiad i gynnal a gwella’r safonau uchel o ran addysgu y cydnabyddir yr Ysgol amdanynt.

Mae hi hefyd ag ymrwymiad i gyflawni mwy o gydraddoldeb ac amrywiaeth yn y gweithle a hi oedd hyrwyddwr yr Ysgol o ran Cydraddoldeb ac Amrywiaeth cyn iddi gael ei swydd fel Cyfarwyddwr. Yn 2006 enillodd y wobr "Cymraes y Flwyddyn mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg" er mwyn cydnabod ei llwyddiannau nodedig yn ei maes ac yn 2007 cafodd ddyfarniad Rhagoriaeth WISE (Menywod mewn Gwyddoniaeth a Pheirianneg) ar gyfer ei chyfraniad personol at beirianneg ac ymrwymiad hirdymor i gefnogi merched a menywod ifanc mewn gwyddoniaeth a pheirianneg.

Mae hi’n cymryd lle'r Athro Hywel Thomas, a arweiniodd yr Ysgol o 2002 - 2010 ac sydd wedi ymgymryd rôl Dirprwy Is-ganghellor,Ymgysylltu a Rhyngwladol, ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn ystod y cyfnod hwn daeth yr Ysgol yn un o’r ysgolion Peirianneg mwyaf blaenllaw yn y DU. Yn ogystal ag enw rhyngwladol am ymchwil – roedd yr Ysgol ymysg y deg uchaf yn y DU yn ôl canlyniadau ymarfer ymchwil diweddaraf y llywodraeth - mae ganddi hefyd bortffolio addysgu cryf ar lefelau israddedig ac ôl-raddedig, ac mae wedi cryfhau ei hymrwymiad i weithio gyda diwydiant a’r gymuned leol. Yn y blynyddoedd diweddar mae’r Ysgol wedi gweld buddsoddi sylweddol yn ei chyfleusterau ymchwil ac addysgu gyda’r dyfarniad o gyllid ar gyfer nifer o brosiectau isadeiledd mawr megis Canolfan Integredig ar gyfer Cynhyrchu a Chyflenwi Ynni Cynaliadwy, y Ganolfan Ymchwil i Dyrbinau Nwy ym Mhort Talbot, y Labordy Perfformiad Strwythurol, y Parc Ymchwil Geoamgylcheddol, Canolfan Rhagoriaeth Corus a’r Ganolfan Trosglwyddo Gwybodaeth.