Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyffuriau newydd yn cael eu datblygu er mwyn trin osteoarthritis

24 Mai 2013

arthritis-research-uk-logo_web

Mae elusen ymchwil feddygol Arthritis Research UK wedi rhoi grant o £200,000 i dîm o ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd i edrych ar gyffuriau newydd er mwyn trin osteoarthritis cynnar. Bydd y tîm yn ymchwilio i therapi newydd i leihau’r perygl o ddatblygu osteoarthritis.

Mae osteoarthritis yn effeithio ar un o bob chwech yn y DU. Mae’n afiechyd poenus a gwanhaol sy’n peri niwed diwrthdro i gartilagau ac esgyrn. Mae’n digwydd pan mae ‘clustog’ y cartilagau rhwng esgyrn y cymalau’n erydu’n raddol gan beri i esgyrn rwbio yn erbyn ei gilydd. Pengliniau, cluniau, asgwrn cefn a dwylo yw’r cymalau sy’n cael eu heffeithio fel arfer.

Poenladdwyr a llawdriniaethau disodli cymalau yw’r unig driniaethau sydd ar gael ar gyfer pobl ag osteoarthritis ar hyn o bryd. Nid oes unrhyw iachâd na thriniaeth i’w atal, ond gwyddys fod oedran, gordewdra ac anaf i gymalau’n ffactorau risg.

Mae’r tîm a ariennir gan Arthritis Research UK, a arweinir gan Dr Deborah Mason o Ysgol y Biowyddorau ym Mhrifysgol Caerdydd, yn edrych a oes moleciwl sydd yng nghymalau’r rhai sydd ag arthritis gwynegol ac osteoarthritis, sy’n achosi chwyddo, niwed i’r cymalau a phoen.

Mae gwaith blaenorol yr ymchwilwyr, a ariannwyd gan Ganolfan Biofecaneg a Biobeirianneg Arthritis Research UK, wedi dangos bod cyffuriau’n gallu atal effeithiau’r moleciwl mewn anifeiliaid sydd ag arthritis enynnol gan leihau poen, chwyddo a niwed i gymalau yn sgîl hynny. Gyda lwc, hwyrach y bydd canlyniadau’r tîm yn amlygu cyffuriau newydd a allai drin osteoarthritis cynnar yn effeithiol.

Mae’r tîm yng Nghanolfan Biofecaneg a Biobeirianneg Arthritis Research UK yn edrych ar sut mae mecaneg a bywydeg y cymalau’n rhyngweithio er mwyn canfod triniaethau newydd ar gyfer arthritis sy’n cyfuno ymagweddau llawdriniaethol, adferol a ffisegol.

Meddai Dr Mason: "Rydym wrth ein boddau i gael y grant hael hwn gan Arthritis Research UK. Bydd yn galluogi ein tîm i ddeall sut i drin osteoarthritis yn well."

Ychwanegodd Cyfarwyddwr Meddygol Arthritis Research UK, yr Athro Alan Silman, "Osteoarthritis yw’r math mwyaf cyffredin o arthritis yn y DU. Amcangyfrifir ei fod yn effeithio ar 8.5 miliwn o bobl yn y DU yn unig, ac eto nid oes triniaethau effeithiol nac iachâd ar gael.

"Mae’r prosiect ymchwil cyffrous hwn ym Mhrifysgol Caerdydd yn ein symud gam yn nes at gynnig gobaith i’r nifer helaeth sy’n byw gyda’r cyflwr poenus ac analluogol hwn."

Dolenni defnyddiol


Ysgol y Biowyddorau Caerdydd
Arthritis Research UK