Skip to content
Skip to navigation menu

English

Swyddogion Etholedig Newydd

20 Medi 2013

Mae Swyddogion Etholedig yn chwarae rhan allweddol yng nghymuned Prifysgol Caerdydd. Mae’r Swyddogion yn gweithio’n llawn amser yn Undeb y Myfyrwyr, ac yn sicrhau bod barn myfyrwyr yn cael ei chynrychioli.

Mae gan y saith swyddog gylch gorchwyl eang, sy’n cwmpasu pob agwedd ar fywyd myfyrwyr. Eu swydd yw gwrando ar farn myfyrwyr a gweithio gyda’r bobl berthnasol i sicrhau bod gweithredu’n digwydd ar sail y farn honno.

Cari Davies

Etholwyd Cari Davies yn Llywydd Undeb y Myfyrwyr ar gyfer 2013/14. Fel y Llywydd, Cari sy’n arwain tîm y Swyddogion Etholedig a’r Undeb i gyd. Hi yw’r ddolen allweddol i Is-Ganghellor y Brifysgol, y Dirprwy Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd, y Cyngor a’r Senedd, yn ogystal ag Undeb y Myfyrwyr a rhanddeiliaid allweddol eraill.

Soniodd Cari ragor wrth Blas am ei blaenoriaethau am y flwyddyn i ddod:

"Mae fy mlaenoriaethau’n ymrannu’n dri maes allweddol; y Brifysgol, yr Undeb a’r Gymuned gan ganolbwyntio ar wella’r profiad myfyrwyr i bob myfyriwr beth bynnag yw ei oedran, cwrs, cefndir ac ati.

"Wrth edrych ar y Brifysgol mae datblygiadau technolegol fel dal darlithiau, amserlennu electronig a thraciwr graddau ar-lein a fyddai’n gwella profiad dysgu ein myfyrwyr yn fawr iawn. Hefyd hoffwn weld gwelliannau’n digwydd i’r cludiant rhwng neuaddau preswyl a gwahanol ardaloedd y campws; un o’m hoff awgrymiadau hyd yma yw "Uni-Cycle", cynllun tebyg i gynllun Beiciau Boris yn Llundain!"

O ran yr Undeb, rwy’n canolbwyntio ar weld pwy’n union sy’n defnyddio pa rai o’n gwasanaethau a defnyddio’r data hynny i wneud pethau’n fwy hygyrch i bob defnyddiwr. Hefyd mae’n hanfodol ein bod yn parhau i ddatblygu’r lle sydd yn ein hadeilad yn amgylchedd croesawus, hawdd ei ddefnyddio. Gyda help gan y Brifysgol rydyn ni eisoes wedi dechrau ar y gwaith hwn gyda rhai canlyniadau gwych. Bydd y prosiect nesaf rydyn ni’n gobeithio ymgymryd ag e’n canolbwyntio ar yr ail lawr, gan droi’r man lle mae ein clwb nos yn lleoliad amlddefnydd ac agor y dderbynfa i fyny.

Yn olaf, rwy’ eisiau canolbwyntio ar wneud i fyfyrwyr fod yn rhan sy’n cael ei gwerthfawrogi o gymuned Caerdydd. Yn hytrach na bod myfyrwyr yn cael eu gosod yn erbyn pobl leol, mae hi’n bwysig inni sicrhau bod myfyrwyr yn sylweddoli eu bod nhw’n drigolion hefyd pan fyddan nhw’n astudio yng Nghaerdydd. Mae angen inni glochdar am yr holl ddaioni y mae ein myfyrwyr yn ei wneud drwy eu gwaith gwirfoddoli a chodi arian. Hoffwn ddatblygu ehangu cysylltiadau ag ysgolion lleol drwy ein cymdeithasau a’n clybiau chwaraeon a ffurfioli perthynas yr Undeb â chynghorwyr lleol.

Ynghyd â Cari, y Swyddogion Etholedig ar gyfer 2013/2014 yw:

Ollie-Wannell_web

Is-Lywydd Addysg – Ollie Wannell

Swydd Ollie yw cynrychioli’r corff myfyrwyr i gyd ar faterion academaidd. Bydd Ollie’n gweithio’n agos gyda’r Brifysgol i’w cefnogi ac i’w galluogi i weithredu ymhellach ar adborth myfyrwyr. Ollie yw cadeirydd fforymau’r Coleg ac mae’n gyfrifol am oruchwylio a hyrwyddo system Cynrychiolwyr Academaidd y Myfyrwyr.

Dilynwch Ollie ar Trydar: @EducationCSU

Helen-Dent_webIs-Lywydd Lles – Helen Dent                

Swydd Helen yw hyrwyddo a gwella gwasanaethau sy’n gofalu am iechyd a lles myfyrwyr. Un o brif feysydd Helen eleni fydd iechyd meddwl a sut gallwn ni wella’r gwasanaethau sydd ar gael i fyfyrwyr.

Dilynwch Helen ar Trydar: @WelfareCSU

 

 

Elliot HowellsIs-Lywydd Cymdeithasau ac Ymgyrchoedd – Elliot Howells

Mae Elliot yn hyrwyddo cymdeithasau, ymgyrchoedd a gweithgarwch wedi’i arwain gan fyfyrwyr yn yr Undeb, y Brifysgol a’r gymuned leol. Mae’n gyfrifol am ddyrannu cyllidebau i gymdeithasau ac ef yw’r cyswllt allweddol i holl Swyddogion Gwirfoddoli’r Brifysgol, gan eu cefnogi i wireddu addewidion eu maniffesto.

Dilynwch Elliot ar Trydar: @SocietiesCSU

 

Edore-Evuarherhe_webIs-Lywydd Chwaraeon a Llywydd yr Undeb Athletaidd - Edore Evuarherhe.

Mae Ed yn hyrwyddo chwaraeon yn y Brifysgol a’r gymuned leol. Ei swydd yw cynrychioli myfyrwyr sy’n cymryd rhan mewn campau cystadleuol ac eraill i’r Brifysgol a’r Undeb. Ef yw’r Swyddog cyswllt allweddol ag Adran Chwaraeon y Brifysgol, yn ogystal â gweithio gyda’r clybiau chwaraeon sy’n cael eu harwain gan fyfyrwyr i’w helpu i ddatblygu.

Dilynwch Ed ar Trydar: @AUPresidentCSU

 

Tom-Eden_web

 

Is-Lywydd y Cyfryngau a Marchnata – Tom Eden

Tom yw golygydd Gair Rhydd ac mae’n goruchwylio’r gwaith o redeg cylchgrawn Quench, gorsaf radio Xpress a CUTV. Fel Is-Lywydd y Cyfryngau a Marchnata, bydd Tom yn datblygu’r ffyrdd y mae Undeb y Myfyrwyr yn cyfathrebu â myfyrwyr a’r byd ehangach. Hefyd bydd yn datblygu amrywiaeth ac ansawdd y cyfleoedd i bob myfyriwr gyda diddordeb yn y cyfryngau i fyfyrwyr.

Dilynwch Tom ar Trydar: @MediaCSU

Gemma-Wheeler_webIs-Lywydd Campws y Mynydd Bychan – Gemma Wheeler

Mae Gemma’n gweithio i wella profiad Prifysgol myfyrwyr gofal iechyd drwy wella eu cyfleusterau a’u mynediad i wasanaethau. Mae ei nodau eleni’n cynnwys hyrwyddo’r Undeb a’i wasanaethau i fyfyrwyr y Mynydd Bychan a’u gwneud yn hygyrch i fyfyrwyr ar gyrsiau sy’n gysylltiedig â gofal iechyd.

Dilynwch Gemma ar Trydar: @HeathParkCSU

Dolenni perthnasol

Undeb y Myfyrwyr