Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ffocws newydd ar gyfer optometryddion

30 Medi 2009

Wales Optometry Postgraduate Education Centre [logo]

Mae’r ganolfan gyntaf yn y DU sy’n cynnig mynediad i optometryddion at gyfleoedd datblygu ôl-raddedig a phroffesiynol penodedig yn y Brifysgol wedi’i hagor yn swyddogol gan Brif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan.

Bydd Canolfan Addysg Optometrig Ôl-raddedig Cymru (WOPEC), sydd wedi’i lleoli yn Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg y Brifysgol sy’n wrth £21m, yn darparu ymagwedd gydlynol tuag at anghenion addysg y gymuned a’r diwydiant optometreg.

Bydd y ganolfan yn defnyddio cyfleusterau presennol, gan gynnig rhaglen dreigl hyblyg o Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) i weithwyr gofal llygaid proffesiynol cymwysedig, ynghyd â chymorth addysgol parhaus, yn amgylchedd y Brifysgol sy’n cael ei arwain gan ymchwil.

Dywedodd yr Athro Tim Wess, Pennaeth yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg: "Hwn yw’r tro cyntaf y bydd gan weithwyr gofal llygaid proffesiynol gweithredol ledled Cymru, y DU a thu hwnt ganolfan benodedig ar gyfer optometreg ôl-raddedig a fydd yn canolbwyntio’n llwyr ar ddarparu addysg o ansawdd uchel.
"Yng nghyd-destun esblygol gofal iechyd, mae’r ymarferydd optometrig yn dod yn fwyfwy awdurdodedig fel y man cysylltu cyntaf ar gyfer darparu gofal iechyd sylfaenol. Mae angen addysg a hyfforddiant manylach ar gyfer y rôl hon ac rydym yn llawn cyffro bod Caerdydd yn gallu arwain y ffordd o ran darparu’r hyfforddiant diweddaraf ar gyfer y proffesiwn, sydd wedi’i arwain gan ymchwil."

Yn ystod y pum mlynedd nesaf, caiff portffolio o gyfleoedd dysgu allweddol ei ddatblygu ar gyfer optometryddion a gweithwyr proffesiynol perthynol yn cynnwys cyrsiau byr, diplomâu, MSc modiwlaidd a datblygiad proffesiynol pellach i gefnogi mentrau allweddol Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae optometryddion yn ymestyn y gwasanaethau y maent yn eu cynnig mewn cymunedau yn gynyddol, gan helpu i leihau’r angen i ymweld ag ysbytai a lleihau’r baich ar y GIG.

Dywedodd y Prif Weinidog, Rhodri Morgan: "Hon yw’r ganolfan optometreg galwedigaethol ôl-raddedig gyntaf o’i math, nid yn unig yn y DU, ond ledled y byd. Mae’r ffaith bod y ganolfan hon wedi’i lleol yng Nghymru yn hwb pellach i’r ystod ragorol o gyrsiau addysg uwch ac ôl-raddedig sydd ar gael yng Nghymru. Rwy’n falch bod Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi gallu cefnogi Prifysgol Cymru gyda’r prosiect hwn a hoffwn ddymuno pob llwyddiant i’r ganolfan."

Bydd y Ganolfan yn galluogi’r Brifysgol i gynnig dysgu mwy strwythuredig ac ymateb i’r galw cynyddol am gyrsiau gan weithwyr proffesiynol, comisiynwyr gofal iechyd a chwmnïau. Bydd y Ganolfan hefyd yn hwyluso’r gwaith o ymestyn ymchwil Gofal Sylfaenol, gan ddefnyddio arbenigedd allanol yn ôl yr angen.

Dywedodd Mr Richard Roberts, Prif Gynghorydd Optometrig Llywodraeth Cynulliad Cymru: "Trwy ddatblygiad proffesiynol parhaus, bydd optometryddion yng Nghymru yn gallu cael cydnabyddiaeth am gymryd rhan ym Menter Gofal Llygaid Cymru

"Mae’r fenter hon, a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, wedi arwain at raglen achredu ar gyfer optometryddion sy’n gweithio mewn gofal sylfaenol, i wella eu sgiliau a darparu gofal o safon uwch i’w cleifion. Mae llwyddiant Archwiliad Iechyd Llygaid Cymru a Chynllun Golwg Prin Cymru wedi herio ymarferwyr i wella a datblygu eu sgiliau clinigol.

"Bydd sefydlu’r Canolfan Ôl-raddedig yn datblygu eu sgiliau ymhellach, gyda chydnabyddiaeth, trwy astudiaethau ôl-raddedig. Mae hwn yn ddatblygiad cyffrous ar gyfer y proffesiwn ac yn dystiolaeth bellach o’r cydweithrediad rhwng Llywodraeth Cynulliad Cymru a’r Brifysgol wrth ddatblygu gwasanaethau gofal llygaid yng Nghymru."

Mae’r optometryddion, Nik Sheen a Barbara Ryan, wedi chwarae rhan arweiniol yn y rhaglen addysg ar gyfer Menter Gofal Llygaid Cymru a nhw fydd yn arwain y Ganolfan newydd.

Tags