Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwybodaeth newydd am brosiect llythrennedd

18 Awst 2010

Joy HeadJoy Head, new Information Literacy Development Officer for Wales

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth bellach yn gartref i brosiect newydd i sefydlu fframwaith cenedlaethol i Gymru ar lythrennedd gwybodaeth.

Ariennir y prosiect gan Lywodraeth Cynulliad Cymru drwy ei hadran CyMAL: Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd fel rhan o’r strategaeth Llyfrgelloedd am Oes. Bydd yn datblygu fframwaith unedig a blaengar i gefnogi llythrennedd gwybodaeth mewn ysgolion, mewn addysg bellach ac uwch, yn y gweithle ac yn y gymuned ar led.

Mae’r prosiect cyffrous hwn yn anelu at godi ymwybyddiaeth bod llythrennedd gwybodaeth yn sgil allweddol yn yr unfed ganrif ar hugain, ac yn un a fydd yn cyfrannu at lu o enillion cymdeithasol ac academaidd drwy Gymru benbaladr.

Rheolir y prosiect yn y Gwasanaethau Gwybodaeth gan Cathie Jackson, Uwch Ymgynghorydd mewn Llythrennedd Gwybodaeth, y mae Joy Head, y Swyddog Datblygu Llythrennedd Gwybodaeth i Gymru newydd, wedi ymuno â hi’n ddiweddar.

Bydd Joy a Cathie yn gweithio’n agos gyda rhanddeiliaid drwy’r sectorau addysg a llyfrgelloedd yng Nghymru i gynnig tystiolaeth o arferion gorau mewn llythrennedd gwybodaeth drwy astudiaethau achos, amlygu’r mynediad i waith sydd ar hyn o bryd ar draws pob sector a mapio llythrennedd gwybodaeth ar draws y cwricwlwm. Daw Joy at y prosiect gyda chefndir helaeth mewn TG, rheoli prosiectau ac addysgu mewn ysgolion uwchradd sy’n ddelfrydol i ategu arbenigedd y llyfrgellwyr yn y grŵp llywio traws-sector Cymru gyfan.

"Mae penodi’r Swyddog Datblygu Llythrennedd Gwybodaeth i Gymru newydd, a’r penderfyniad i gartrefu’r prosiect yma, yn tanlinellu ymhellach yr enw da cadarnhaol sydd gan Brifysgol Caerdydd am lythrennedd gwybodaeth yn genedlaethol ac yn rhyngwladol," meddai Janet Peters, Cyfarwyddwr y Llyfrgelloedd a Llyfrgellydd y Brifysgol.

"Rydym yn gwybod pa mor bwysig yw llythrennedd gwybodaeth i Brifysgol Caerdydd – mae llythrennedd gwybodaeth wedi ei fewnblannu yn y cwricwlwm i 56% o’n myfyrwyr – ond bydd y prosiect hwn yn archwilio’r cysylltiadau rhwng y mathau o sgiliau llythrennedd gwybodaeth sydd angen mewn addysg gynradd ac uwchradd, mewn addysg bellach ac uwch, ac mewn cyflogaeth ac addysg gydol oes. Bydd mewnblannu hyfforddiant llythrennedd gwybodaeth fel hyn drwy addysg a chyflogaeth i gyd yn galluogi i Gymru elwa ar enillion llythrennedd gwybodaeth, megis cynyddu cynhwysiant cymdeithasol, cryfhau cyflawni academaidd, a chaniatáu i bob dinesydd allu cael gafael ar wybodaeth allweddol," ychwanegodd Janet.

Am fwy o wybodaeth ar brosiect llythrennedd gwybodaeth Cymru, cysylltwch â chysylltu â Rheolwr y Prosiect Cathie Jackson neu Joy Head.