Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymchwil newydd yn awgrymu fod cymunedau Mwslimaidd yn croesawu ymgysylltu

11 Ebrill 2011

Police

Mae’r dull plismona o atal eithafiaeth dreisgar wedi dod yn fwy soffistigedig ac nid yw wedi achosi niwed na drwg helaeth i berthnasoedd rhwng cymunedau Mwslimaidd a’r heddlu, dywed adroddiad newydd a gomisiynwyd gan Gymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu (ACPO) a Maes Busnes Terfysgaeth a Materion Cysylltiedig (TAM).

Yn yr astudiaeth fwyaf cynhwysfawr sydd wedi’i chynnal hyd yma, mae’r ymchwil, a wnaed gan Sefydliad Gwyddor Heddlu’r Prifysgolion (UPSI) ym Mhrifysgol Caerdydd, yn asesu effeithiau plismona wrth gyflawni strategaeth gyfredol Prevent y Llywodraeth, yng nghymunedau Mwslimaidd Prydain. Mae’r adroddiad yn nodi ffyrdd lle gellir cryfhau a gwella plismona Prevent ymhellach.

Yn ychwanegol at strwythurau a phrosesau plismona gwell Prevent, fe wnaeth y canfyddiadau sy’n dod i’r golwg o’r ymchwil yn cael ei harwain gan dystiolaeth ym Mhrifysgol Caerdydd, ganfod fod lefel uwch o ymddiriedaeth a hyder yn yr heddlu mewn cymunedau Mwslimaidd nag ymhlith y boblogaeth yn gyffredinol. Mae’r adroddiad hefyd yn tynnu sylw at y ffaith fod cymunedau’n arwain y ffordd yn gynyddol i herio eithafiaeth dreisgar, gan weithio mewn partneriaeth â’r heddlu.

Mae’r ymchwil yn dangos yn glir fod lefelau cydlyniant cymunedol mewn cymunedau Mwslimaidd wedi ymadfer ar ôl dirywiad yn dilyn bomiau 2005 yn Llundain, sy’n awgrymu nad yw Prevent yn cael effaith negyddol ar agweddau a chanfyddiadau cymunedol. Dengys yr ymchwil hefyd fod nifer o fentrau ymgysylltu Prevent wedi’u cynllunio i annog dadlau a sefydlu cysylltiadau rhwng heddluoedd lleol a’u cymunedau, ac mae’r adborth o’r gwaith hwn yn hynod galonogol a bydd yn cynorthwyo i adeiladu pontydd rhwng yr heddlu a’r cymunedau Mwslimaidd. Mae cynnydd wedi’i wneud o ran ymgysylltu â chymunedau dros y blynyddoedd diwethaf, ond mae angen adeiladu ar led a dyfnder cyrhaeddiad yr heddlu at gymunedau allweddol ac ar draws y cymunedau hynny.

Mae’r adroddiad yn tynnu sylw at y ffaith fod gwasanaeth yr heddlu wedi cyflawni mwy o ‘welededd’ ymhlith cymunedau Mwslimaidd, er ei fod yn cydnabod nad yw hyn yn trosi yn ymgysylltu cynyddol yn awtomatig. Fodd bynnag, mae dynion Mwslimaidd yn parhau’n fwy cadarnhaol yn gyffredinol ynglŷn â phlismona na’r boblogaeth yn gyffredinol, ond mae gan Fwslimiaid iau o dan 35 oed agwedd lai cadarnhaol tuag at yr heddlu lleol na’u cymheiriaid hŷn, ac mae hynny’n nodweddiadol ymhlith y boblogaeth gyffredinol hefyd. Mae cymunedau Mwslimaidd yn mynegi lefel uwch o bryder ynghylch anhrefn, troseddau casineb a bwrgleriaeth o gymharu â’r boblogaeth gyffredinol, a bydd strategaethau cytbwys ar gyfer plismona cymdogaethau, sy’n mynd i’r afael â’r materion hyn, yn cynorthwyo plismona Prevent drwy greu lefelau cynyddol o hyder ymhlith cymunedau Mwslimaidd. Yn ogystal, gallai hyn helpu i lunio cyfleoedd ar gyfer gweithgarwch ymyrryd Prevent i gynorthwyo unigolion sy’n agored i niwed.

Mae Syr Norman Bettison, Arweinydd ACPO ar Prevent a Phrif Gwnstabl Heddlu Gorllewin Swydd Efrog, yn croesawu canfyddiadau’r ymchwil ac awgrymiadau fod cymunedau’n croesawu’r ymgysylltu mewn perthynas ag Atal Eithafiaeth Dreisgar:

"Mae’r ymchwil hwn yn hynod galonogol. Mae gwasanaeth yr heddlu wedi buddsoddi cryn adnoddau mewn ymgysylltu cymunedol o fewn arena Prevent, ac mae cynnydd sylweddol wedi’i wneud.

"Rydym yn cydnabod ein bod yn dal i ddysgu a bod gennym fwy o waith i’w wneud, ochr yn ochr â’n partneriaid, i ymgysylltu’n llawn â phob cymuned wrth i ni symud ymlaen. Rydym wedi dweud yn glir bob amser mai ymdrech hirdymor yw Atal Eithafiaeth Dreisgar, ac nad oes ateb cyflym i’r heriau a wynebwn.

"Bydd canfyddiadau sy’n dod i’r golwg o’r ymchwil hwn, ynghyd â chanfyddiadau Adolygiad Prevent y Llywodraeth, yn ein helpu i fireinio ein dull plismona Prevent fel ei fod yn datblygu’n fwy effeithiol ac yn ymestyn yn ddyfnach i mewn i gymunedau."

Ychwanegodd: "Mae gennych berthynas 365 diwrnod y flwyddyn gyda chymunedau i annog trafod ynglŷn â phroblemau sy’n cyfrif i’r heddlu. Does dim gwerth codi llais a dweud ‘rydym eisiau eich help chi’ os ydym wedi methu ymateb i bryderon y gymuned o ddydd i ddydd."

Yr Athro Martin InnesYr Athro Martin Innes

Bydd y canfyddiadau sy’n dod i’r golwg yn yr adroddiad hwn yn cael eu defnyddio i lywio gweithgarwch plismona Prevent yn y dyfodol. Mae’r rhain yn cynnwys yr angen i barhau i ymgysylltu’n effeithiol â chymunedau mewn perthynas â materion sydd ag arwyddocâd iddynt, tra’n cynnal hyblygrwydd ac addasrwydd lleol wrth gyflwyno ymyrraeth a chymorth Prevent.

Dywedodd yr Athro Martin Innes, o Sefydliad Gwyddor Heddlu’r Prifysgolion ym Mhrifysgol Caerdydd: "Yn yr ymchwil hwn rydym wedi ceisio taflu goleuni ar blismona gwrthderfysgaeth a gwaith yr agenda Prevent. Yn bwysig o ran symud y ddadl gyhoeddus yn ei blaen, rydym wedi gallu datblygu dull sy’n cael ei arwain gan dystiolaeth yn seiliedig ar gyfweliadau manwl gyda swyddogion yr heddlu sy’n gysylltiedig â chyflawni Prevent a chynrychiolwyr nifer o gymunedau Mwslimaidd, ynghyd â data arolwg cenedlaethol. Mae’r dystiolaeth sydd gennym yn dangos nad yw Prevent, yn groes i rai honiadau, yn ymddangos fel pe bai wedi achosi niwed i berthynas yr heddlu gyda chymunedau Mwslimaidd. Mae’r ymchwil yn nodi nifer o feysydd hefyd lle gall yr heddlu wella’u heffeithiolrwydd yn gweithio mewn partneriaeth â chymunedau Mwslimaidd i wrthwynebu bygythiadau eithafiaeth dreisgar."

Mae’r adroddiad hwn yn dilyn ymchwil gynharach a wnaed gan Sefydliad Gwyddor Heddlu’r Prifysgolion ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2007 pan oedd strategaeth Prevent ar gyfnod cynnar. Roedd yr adroddiad cynharach hwn yn mynd i’r afael â’r angen i’r heddlu weithredu strategaeth calonnau a meddyliau yn hytrach na strategaeth llygaid a chlustiau’n unig er mwyn annog pobl i gyfleu gwybodaeth iddynt am bobl y credant all fod yn radicaleiddio pobl eraill, neu’r rhai sy’n agored i’w radicaleiddio.

Roedd ymchwil 2007 yn tynnu sylw at yr angen i lunio ymyriadau wedi’u cynllunio’n fwriadol i feithrin ymddiriedaeth a hyder yn yr heddlu, a sefydlu sianelau cyfathrebu rhwng cymunedau a’r heddlu.

Dolenni cysylltiedig

Sefydliad Gwyddor Heddlu’r Prifysgolion
Yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol
Lawrlwythwch yr adroddiad llawn yn http://www.acpo.police.uk/