Skip to content
Skip to navigation menu

English

‘Offer newydd’ i frwydro yn erbyn yr arafu

26 Mawrth 2009

Mae’r Athro David Blanchflower, aelod o Bwyllgor Polisi Ariannol Banc Lloegr, wedi galw am ‘offer newydd’ i ymdrin â’r wasgfa gredyd, mewn anerchiad yn y Brifysgol.

Mae’r Athro Blanchflower, a gyflawnodd Radd Meistr mewn Economeg yng Nghaerdydd, wedi bod yn aelod allanol o’r Pwyllgor Polisi Ariannol er mis Mehefin 2006. Cyfeiriwyd ato gan The Times yn ddiweddar fel "athro’r Banc a gafodd ei symiau’n iawn", wrth iddo ddechrau galw am doriadau mewn cyfraddau llog ym mis Ionawr 2008 - cyngor a fabwysiadwyd yn fwy diweddar yn unig.

Yn ei ddarlith yn Ysgol Fusnes Caerdydd, trafododd yr Athro Blanchflower yr heriau allweddol sy’n wynebu polisi ariannol. Dywedodd mai ychydig a oedd gan ymchwil presennol i’w ddweud am fenthyg gan y banciau, ansefydlogrwydd ariannol neu fyrlymau o ran pris tai neu asedau. "Felly, rydym yn bennaf yn dechrau o’r dechrau," meddai.

"Nid oes gennym fframwaith deallusol cydlynol i ddisgrifio sut y gallai offer macro-gynghorus o’r fath weithredu a sut y byddent yn rhyngweithio gydag offer polisi mwy traddodiadol, fel Cyfradd y Banc, a tharged chwyddiant CPI. Bydd darparu’r fath fframwaith yn heriol."

Dywedodd Blanchflower y dylai polisi ariannol yn y dyfodol ystyried ffactorau fel prisiau tai yn chwyddo yn ogystal â chwyddiant prisiau defnyddwyr cyffredinol. Byddai hyn yn helpu i atal anghydbwysedd rhag cynyddu sydd wedi gwaethygu’r sefyllfa economaidd bresennol.

Rhybuddiodd: "Mae risg i’r rhagolwg economaidd yn gysylltiedig â’r lefel gynyddol o ddiweithdra yn yr economi. Wrth i ddiswyddiadau godi a phrisiau tai syrthio, bydd mwy o gartrefi Prydain yn wynebu’r rhagolwg difrifol o brofi diweithdra ac ecwiti negyddol.

"Gallai gorfodi i werthu ar y farchnad dai arwain at bwysau at i lawr pellach ar brisiau tai, gan wthio mwy o gartrefi i ecwiti negyddol. Yn yr achos hwn, bydd ôl-ddyledion morgeisi a diffygdalu yn codi, gan roi pwysau pellach ar y sector ariannol."

Galwodd yr Athro Blanchflower hefyd am fesurau i fynd i’r afael â diweithdra ymhlith ieuenctid, gan ddweud: "Mae’n arbennig o bwysig targedu’r ifanc, oherwydd bod cyfnodau hir o ddiweithdra tra’n ifanc yn achosi creithiau parhaol yn hytrach na’r namau dros dro sy’n digwydd i weithwyr hŷn sydd eisoes â gafael troed yn y farchnad lafur."

Tags